dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 65/1996 SbNU, sv.5, K otázce mezí, v nichž obec (město) může vydávat obecně závazné vyhlášky

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 5, nález č. 65

Pl. ÚS 4/96

K otázce mezí, v nichž obec (město) může vydávat obecně závazné vyhlášky

Lze stěží mít za to, že pod samostatnou působností obce lze rozumět zákaz činností, který v podstatě není ničím jiným než parafrází skutkových podstat trestných činů, uvedených v § 260 a § 261 trestního zákona. Vydávat obecně závazné vyhlášky ve věcech náležejících do přenesené působnosti může obec pouze na základě zmocnění v zákoně a v jeho mezích (§ 24 odst. 1 zákona o obcích). O tento případ však v dané věci evidentně nejde. Uvedená vyhláška je tak v rozporu s článkem 104 odst. 3 Ústavy České re publiky a ustanoveními § 13, § 14 a § 16 odst. 2 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Nález

pléna Ústavního soudu České republiky ze dne 10. července 1996 sp. zn. Pl. ÚS 4/96 ve věci návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení obecně závazné vyhlášky města Náchoda z 19. října 1994 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Náchoda (nález byl vyhlášen pod č. 204/1996 Sb.).

I. Výrok

Vyhláška města Náchod ze dne 19. října 1994 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Náchoda se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Odůvodnění

Skupina 26 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 15. 3. 1996 navrhla ve smyslu § 64 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, aby Ústavní soud zahájil řízení o zrušení vyhlášky města Náchoda ze dne 19. 10. 1994 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Náchoda.

Znění napadené vyhlášky je následující:


§ 1

Komunistická, nacistická a fašistická propaganda se na území města zakazuje.

§ 2

Komunistickou, nacistickou a fašistickou propagandou se rozumí:

a)  požadavky na násilnou změnu ústavního pořádku,

b)  užívání symbolů těchto zločinných hnutí při jejich propagaci,

c)  zpochybňování zločinnosti režimů, které tato hnutí představovala.

§ 3

Tato vyhláška byla schválena městským zastupitelstvem města Náchoda na jeho veřejném zasedání konaném dne 19. října 1994. Vyhláška byla zveřejněna v informační skříňce Městského úřadu v Náchodě dne 24.ledna 1995. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.


Ve svém návrhu podaném podle § 64 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, skupina poslanců uvádí, že oprávnění obce vydávat obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti obce je sice zakotveno v čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR, současně je však omezeno působností, která může být vymezena jen zákonem (čl. 104 odst. 1 Ústavy ČR). Tímto zákonem je v prvé řadě zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích, v jehož ustanovení § 13 odst. 2 se uvádí, že při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Podle § 16 odst. 2 musí být takové vyhlášky se zákony a uvedenými právními předpisy v souladu. Okruh věcí, svěřených do samostatné působnosti obcí (měst), je

Nahrávám...
Nahrávám...