dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 78/1999 SbNU, sv.14, K samostatné působnosti obcíK vydávání obecně závazných vyhlášek obcí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 14, nález č. 78

Pl. ÚS 4/98

K samostatné působnosti obcí
K vydávání obecně závazných vyhlášek obcí

Ústava České republiky v čl. 104 odst. 3 stanoví, že zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. Podle § 16 odst. 1 a 2 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), mohou být vyhlášky vydávány k plnění úkolů samosprávy a musí být v souladu se zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Z toho plyne, že to, co je upraveno zákonem nebo obecně závazným právním předpisem, nemohou obce upravovat odchylně.

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 19. května 1999 sp. zn. Pl. ÚS 4/98 ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu v Opavě na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kravaře č. 12/1997 ze dne 2. října 1997 o chovu a držení zvířat na území města Kravaře (nález byl vyhlášen pod č. 126/1999 Sb.).

I. Výrok

Obecně závazná vyhláška města Kravaře č. 12/1997 ze dne 2. října 1997 o chovu a držení zvířat na území města Kravaře vyjma článku č. 7 věty první se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Odůvodnění

Přednosta Okresního úřadu v Opavě podal dne 10. 2. 1998 Ústavnímu soudu návrh na zrušení této obecně závazné vyhlášky:


Město Kravaře

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 12/1997 ZE DNE 2. 10. 1997 . o chovu a držení zvířat na území města Kravaře

Článek č. 1

Za chovatele je podle této vyhlášky považována každá právnická nebo fyzická osoba:

která za účelem získávání trvalého zdroje peněžních příjmů chová zvíře nebo zvířata, přepravuje zvířata, obchoduje se zvířaty, provozuje jatka, provádí pokusy na zvířatech

která drží zvíře nebo zvířata z jiných důvodů než je uvedeno v bodě a).

Zvířetem se pro účely této vyhlášky rozumí:

hospodářské zvíře - zvíře využívané k hospodářským účelům, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, hrabavá a vodní drůbež, holubi, kožešinová zvířata

včely

zvíře v zájmovém chovu - zvíře u kterého hospodářský efekt není hlavním účelem chovu, a to buď chované v prostorách k tomu určených nebo v domácnosti, a jehož chov slouží především zájmové činnosti nebo ostatní potřebě, zejména psi, kočky, zpěvaví a ozdobní ptáci, akvarijní ryby, drobná laboratorní zvířata, želvy, plazi a jiné živočišné druhy ze subtropických a tropických oblastí.

Chovem se pro účel vyhlášky rozumí každé držení zvířete v bytě či na vlastním pozemku.

Článek č. 2. PODMÍNKY CHOVU, POVINNOSTI CHOVATELE

Chov zvířat je možný při dodržování hygienických a zdravotních zásad, při zachování bezpečnosti a čistoty. Chov nesmí obtěžovat obyvatele okolních bytů a domů. O zvířata musí být pečováno tak, aby nenarušovala životní prostředí či občanské soužití. Podmínky chovu jsou stanoveny právními předpisy citovanými v příloze.

Je zakázáno chovat zvířata uvedená v čl. 1 odst. 2) ve školách a domech, kde jsou společná zařízení pro děti (jesle, mikrojesle, školky, školy, družiny), v závodech veřejného stravování a potravinářské výroby, v obchodech s potravinami, ve společných ubytovnách a provozovnách poskytujících hygienické služby, pokud je to v rozporu s

Nahrávám...
Nahrávám...