dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 82/2002 SbNU, sv.26, K rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu o nevydání osvědčení k seznamování se s utajovanými skutečnostmi

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 26, nález č. 82

IV. ÚS 615/01

K rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu o nevydání osvědčení k seznamování se s utajovanými skutečnostmi

Za stavu, kdy napadená rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu neobsahovala důvody nevydání osvědčení k seznamování se s utajovanými skutečnostmi a stěžovatel neměl možnost se náležitě bránit jejich soudním přezkumem, je třeba je považovat s odkazem na závěry plenárního rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2001 sp. zn. Pl. ÚS 11/2000 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 23, nález č. 113; vyhlášen pod č. 322/2001 Sb.) za porušující práva zaručovaná čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 28. června 2002 sp. zn. IV. ÚS 615/01 ve věci ústavní stížnosti Mgr. M. L. proti oznámení Národního bezpečnostního úřadu z 11. 6. 2001 č. j. 856/2001-NBÚ/PFO-1 a rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu ze 17. 8. 2001 č. j. 856/2001-NBÚ/PFO-1 o nevydání osvědčení k seznamování se s utajovanými skutečnostmi.

I. Výrok

Oznámení Národního bezpečnostního úřadu ze dne 11. 6. 2001 č. j. 856/2001-NBÚ/PFO-1 a rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu ze dne 17. 8. 2001 č. j. 856/2001-NBÚ/PFO-1 se zrušují.

II. Odůvodnění

Stěžovatel se svou včas podanou ústavní stížností domáhá, s odvoláním na porušení čl. 26 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), zrušení oznámení Národního bezpečnostního úřadu (dále jen „NBÚ“) ze dne 11. 6. 2001 č. j. 856/2001-NBÚ/PFO-1 a rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu ze dne 17. 8. 2001 č. j. 856/2001-NBÚ/PFO-1 o nevydání osvědčení k seznamování se s utajovanými skutečnostmi podle § 36 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stěžovatel ve své ústavní stížnosti uvádí, že je příslušníkem Policie České republiky a s ohledem na své pracovní zařazení přichází do styku s utajovanými skutečnostmi. Bezpečnostní prověrka II. stupně byla NBÚ zahájena 6. 5. 1999 a dne 11. 6. 2001 mu bylo zasláno oznámení č. j. 856/2001-NBÚ/PFO-1 o nesplnění podmínek pro vydání osvědčení. Stěžovatelem podanou stížnost ředitel NBÚ po přezkoumání průběhu a vyhodnocení bezpečnostní prověrky rozhodnutím ze dne 17. 8. 2001 č. j. 856/2001-NBÚ/PFO-1 zamítl. Stěžovatel byl s ohledem na uvedená rozhodnutí převeden na jinou práci, kde nepřichází do styku s utajovanými skutečnostmi pro příslušný stupeň utajení. Ztratil tak možnost pracovat ve své dosavadní funkci a vykonávat povolání, které si zvolil zcela svobodně v souladu s čl. 26 odst. 1 Listiny. Za zásadní pak stěžovatel považuje tu skutečnost, že podle § 36 odst. 3 zákona o ochraně utajovaných skutečností NBÚ v oznámení neuvádí důvody nevydání osvědčení, a stěžovatel si sám není vědom skutečnosti, že by některou z podmínek uvedených v § 18 tohoto zákona nesplňoval, a nemá ani možnost posoudit a zjistit, z jakého důvodu mu osvědčení nebylo vydáno. Výčet bezpečnostních rizik, uvedený v § 23 odst. 2 zákona o ochraně utajovaných skutečností, je přitom výčtem

Nahrávám...
Nahrávám...