dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 83/1997 SbNU, sv.8, K překážce věci rozsouzené (rei iudicatae) podle § 159 odst. 3 občanského soudního řádu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 8, nález č. 83

I. ÚS 111/96

K překážce věci rozsouzené (rei iudicatae) podle § 159 odst. 3 občanského soudního řádu

Rozhodoval-li soud o věci již pravomocně rozhodnuté, porušil tím právo na soudní ochranu podle Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 25. června 1997 sp. zn. I. ÚS 111/96 ve věci ústavní stížnosti R.B. proti rozsudkům Krajského soudu v Českých Budějovicích z 20. 3. 1996 sp. zn. 10 Ca 663/95 a z 13. 9. 1995 sp. zn. 10 Ca 401/95 a proti rozhodnutí Okresního úřadu v Českém Krumlově, pozemkového úřadu z 8. 11. 1995 č. j. 26792/95 o vydání nemovitostí podle zákona č. 229/1991 Sb.

I. Výrok

Ústavní stížnosti se vyhovuje a rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 10 Ca 663/95 ze dne 20. 3. 1996, ve spojení s rozsudkem téhož soudu ze dne 13. 9. 1995 sp. zn. 10 Ca 401/95, jakož i rozhodnutí Okresního úřadu - pozemkového úřadu v Českém Krumlově ze dne 8. 11. 1995 čj. 26792/95 se zrušují.

II. Odůvodnění

1. Svou ústavní stížností navrhovatelka napadá rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. 3. 1996 sp. zn. 10 Ca 663/95, ve spojení s rozsudkem téhož soudu sp. zn. 10 Ca 401/95 ze dne 13. 9. 1995 a rozhodnutím Okresního úřadu - pozemkového úřadu v Českém Krumlově ze dne 8. 11. 1995 čj. 26792/95. Ústavní stížnost byla podána dne 17. 4. 1996, soudní rozhodnutí ze dne 20. 3. 1996 nabylo právní moci dne 2. 4. 1996.

Napadeným rozhodnutím krajského soudu ze dne 20. 3. 1996 sp. zn. 10 Ca 663/95 bylo v rámci soudního přezkumu správního na základě návrhu stěžovatelky potvrzeno správní rozhodnutí Okresního úřadu - pozemkového úřadu v Českém Krumlově ze dne 8. 11. 1995 čj. 26792/95. Tímto rozhodnutím v rámci řízení podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (dále jen „zákon o půdě“), bylo rozhodnuto, že stěžovatelka není vlastníkem nemovitostí v k. ú. K., a to parcely č. 176 se zast. plochou o výměře 414 m2 a parcely č. 98 se zast. plochou o výměře 398 m2 s domem čp. 220.

Uvedeným rozhodnutím procesně předcházela řada rozhodnutí obecných soudů, jakož i orgánů správních. Počátkem této rozhodovací peripetie byl návrh stěžovatelky na vydání nemovitostí podle zákona o půdě. Okresní úřad - pozemkový úřad v Českém Krumlově rozhodnutím z 31. 12. 1992 čj. PÚ 6282/92 určil, že navrhovatelka není vlastníkem domu se stavební parcelou a že se nemovitosti nevydávají. O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhodl Krajský soud v Českých Budějovicích v rámci soudního přezkumu správní ho dne 10. 5. 1993 pod sp. zn. 10 Ca 71/93 tak, že správní rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému rozhodnutí. Následovalo správní rozhodnutí Okresního úřadu - pozemkového úřadu v Českém Krumlově ze dne 13. 7. 1993 čj. PÚ 11748/93, jímž bylo zjištěno ve správním řízení, že navrhovatelka je vlastníkem nemovitostí. V důsledku návrhu na přezkoumání podaného Restauracemi K., s. p. v likvidaci, proběhlo přezkumné řízení u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 Ca 368/93, které skončilo dne 28. 3. 1994 usnesením o zastavení řízení. Důvodem výroku

Nahrávám...
Nahrávám...