dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 91/2000 SbNU, sv.18, K možnosti existence tísně při výkupu nemovitostí narušených důlní činností

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 18, nález č. 91

IV. ÚS 521/99

K možnosti existence tísně při výkupu nemovitostí narušených důlní činností

Restituční titul obsažený v § 6 odst. 1 písm. k) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, podle něhož budou oprávněným osobám vydány nemovitosti, které přešly na stát nebo jinou právnickou osobu na základě kupní smlouvy v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, je restitučním titulem, při němž je nutno v každé jednotlivé věci citlivě zvažovat, zda podmínky tísně a nápadně nevýhodných podmínek byly kumulativně splněny. V zájmu zajištění práva na spravedlivý proces je třeba trvat na tom, že právní závěry obecných soudů, resp. všech ve věci rozhodujících orgánů veřejné moci musí vycházet vždy ze spolehlivě zjištěného skutkového stavu věci, přičemž jednotlivé skutečnosti musí být, a to zejména v prostředí rozhodovacích procesů, v nichž se jedná o uplatněných restitučních požadavcích fyzických osob, bedlivě posouzeny v jejich vzájemné souvislosti. Jakkoli lze přisvědčit názoru obecného soudu, že v území dotčeném důlní činností bude bez ohledu na společensko-politické poměry docházet v důsledku negativních vlivů těžební činnosti na okolí ke škodám na stavbách i pozemcích, nelze vyloučit, že okolnosti konkrétního výkupu nemovitostí mohou být takové, že na straně prodávajícího bude navozen stav tísně.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 20. června 2000 sp. zn. IV. ÚS 521/99 ve věci ústavní stížnosti Ing. M. S. a M. S. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze 14. 6. 1999 sp. zn. 22 Ca 459/98, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu v Karviné, okresního pozemkového úřadu, z 9. 9. 1998 č. j. PÚ-716/R-289/98-Ha, že stěžovatelům se nevydávají nemovitosti.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 14 . 6. 1999 č. j. 22 Ca 459/98-25 a rozhodnutí Okresního úřadu v Karviné, okresního pozemkového úřadu, ze dne 9. 9. 1998 č. j. PÚ-716/R-289/98-Ha se zrušují.

II. Odůvodnění

Stěžovatelé se svojí včas podanou ústavní stížností domáhají, a to s poukazem na porušení čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 6. 1999 č. j. 22 Ca 459/98-25, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu v Karviné, okresního pozemkového úřadu (dále též „okresní pozemkový úřad“), ze dne 9. 9. 1998 č. j. PÚ-716/R-289/98-Ha, jímž bylo rozhodnuto, že stěžovatelům se nevydávají do vlastnictví nemovitosti ve výroku tohoto rozhodnutí přesně specifikované v k. ú. D. S., obec H., s tím, že stěžovatelé se domáhají rovněž zrušení tohoto rozhodnutí okresního pozemkového úřadu. Ústavní stížnost obsahuje rekapitulaci průběhu dosavadního restitučního řízení s důrazem na skutečnosti, které podle stěžovatelů opodstatňují jejich názor, odlišný od právního názoru Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), který dospěl k závěru, že v daném případě nedošlo k naplnění restitučního titulu podle § 6 odst. 1 písm. k) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění

Nahrávám...
Nahrávám...