dnes je 23.7.2024

Input:

Nezdanitelné části základu daně z příjmů fyzických osob, odčitatelné položky, slevy na dani a daňové zvýhodnění na děti nebo celoroční daňové povinnosti fyzické osoby

16.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.2 Nezdanitelné části základu daně z příjmů fyzických osob, odčitatelné položky, slevy na dani a daňové zvýhodnění na děti nebo celoroční daňové povinnosti fyzické osoby

Ing. Helena Stuchlíková

Úvod

Předně je třeba rozdělit fyzické osoby se zdanitelnými příjmy na dvě skupiny. První skupinou jsou osoby, které mají pouze zdanitelné příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky v roce jen od jednoho zaměstnavatele nebo od více zaměstnavatelů postupně za sebou (bez jiných zdanitelných příjmů do 6 000 Kč v roce), jejichž celoroční daňovou povinnost jim může vypořádat zaměstnavatel prostřednictvím ročního zúčtování. Předpokladem je předložené Prohlášení poplatníka u zaměstnavatele (nebo postupných zaměstnavatelů).

Druhou skupinu tvoří ostatní fyzické osoby se zdanitelnými příjmy podle § 6 až § 10 ZDP, které mají povinnost podat daňové přiznání.

K příjmům podléhajícím konečné srážkové dani u plátce příjmu se přitom nepřihlíží.

Výpočet daňové povinnosti ovlivňují tyto skutečnosti

Měsíční záloha na daň u zaměstnance (s Prohlášením) se snižuje o slevy na dani podle § 35b, potom o daňové zvýhodnění na děti podle § 35c a § 35d .

Celoroční základ daně se snižuje o nezdanitelné části základu daně podle § 15 a odčitatelné položky podle § 34. Daň se snižuje o slevu na dani podle § 35b, dále se snižuje o daňové zvýhodnění podle § 35c.

Tab. 1 – Poplatník je českým daňovým rezidentem

  Daňové
přiznání
podává
 
Měsíční
slevy
na dani,
daňové
zvýhodnění  
Roční slevy
na dani,
daňové
zvýhodnění
 
Roční nezdanitelné
části
(§ 15)  
Odčitatelné
položky
(§ 34)
 
Zaměstnanec s prohlášením (u jediného zaměstnavatele nebo u všech postupných zaměstnavatelů)
 
není povinen   ano   ano   ano   ne  
Zaměstnanec s prohlášením a dalšími souběžnými zaměstnavateli bez prohlášení
 
ano   ano   ano   ano   ne  
Fyzická osoba s příjmy podle § 7 až 10 nebo při souběhu těchto příjmů s příjmy podle § 6   ano   ano   ano   ano   může – v závislosti na druhu příjmu
 

Poznámka
Poznámka: Ve všech případech se nepřihlíží k příjmům, z nichž plátce daně sráží konečnou srážkovou daň.

Zaměstnanec

Při výpočtu zálohy fyzické osoby – zaměstnance, která má podepsané Prohlášení podle § 38k odst. 4, přihlédne zaměstnavatel k měsíční slevě na dani a k měsíčnímu daňovému zvýhodnění na dítě.

U daňových nerezidentů lze u zaměstnavatele uplatnit jen slevu na poplatníka – základní a slevu na vlastní studium; ostatní slevy lze uplatnit jen za určitých podmínek prostřednictvím daňového přiznání.

Pokud zaměstnavatel může provést na základě žádosti zaměstnance roční zúčtování, přihlédne navíc k ročním nezdanitelným částem od základu daně.

Osoba podávající daňové přiznání

Fyzická osoba, jež má zdanitelné příjmy, které patří do daňového přiznání, přihlédne při výpočtu své daňové povinnosti a při podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob k nezdanitelným částkám od základu daně podle § 15, odpočitatelným položkám podle § 34, slevám na dani podle § 35b a daňovému zvýhodnění podle § 35c. Nezdanitelné částky, odpočitatelné položky, slevy na dani a daňové zvýhodnění na dítě lze uplatnit pouze v případě, že fyzická osoba má na tyto úlevy nárok.

Tab. 2 – Sleva na dani (§ 35ba odst. 1)

Druh slevy   ročně   měsíčně   poznámka   Průkaz u zaměstnavatele  
1) na poplatníka - základní   24 840   2 070     neplatí u příjemce starobního důchodu k 1. 1.   neprokazuje se  
2) na manželku/manžela s příjmem do 68 000 Kč   24 840   nelze podle § 38h odst. 4   přizná se daňovým nerezidentům jen za zvláštních podmínek*   pokud nemá vlastní příjmy přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč   doklad prokazující totožnost manželky/manžela  
– je-li manžel/ka se ZTP/P   49 680  
3) při pobírání invalidního důchodu pro invaliditu 1. nebo 2. stupně   2 520   210     rozhodnutí o přiznání invalid. důchodu a do 15. 2. doklad o výplatě důchodu nebo potvrzení správce daně o tom, že poplatník je posuzován jako invalidní (např. při souběhu invalidního a starobního důchodu)  
4) při pobírání invalidního důchodu pro invalidu 3. stupně   5 040   420    
5) u poplatníků s průkazem ZTP/P   16 410   1 345     průkaz ZTP/P  
6) u poplatníka – studenta do 26 let věku (nebo denní doktorské studium do 28 let věku)   4 020   335       potvrzení školy o soustavné přípravě  

Poznámka
*Poznámka: Poplatník, který nemá na území České republiky bydliště, nebo se zde obvykle nezdržuje, nebo to o něm stanoví mezinárodní smlouva (dále jen nerezident ) má daňovou povinnost z příjmů, které mu plynou pouze z území České republiky. Pokud úhrnná hodnota příjmů nerezidenta pocházejících ze zdrojů z České republiky činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně z příjmů osvobozeny podle § 4, § 6 a § 10 zákona, nebo jsou předmětem daně se zvláštní sazbou, může prostřednictvím daňového přiznání uplatnit též slevy na dani podle bodu 2) až 5) tabulky výše. Daňové zvýhodnění na dítě lze uplatnit za obdobných podmínek a také výlučně prostřednictvím daňového přiznání.

Tab. 3 – Daňové zvýhodnění na dítě § 35c

  ve výši v Kč  
ročně   měsíčně  
sleva na dani, sleva na dani a daňový bonus nebo jen daňový bonus na dítě   13 404   1 117  
– jde-li o vyživované dítě se ZTP/P   26 808   2 234  

Daňové zvýhodnění

Daňové zvýhodnění se uplatňuje na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti (tedy za stejných podmínek, jako se přiznávala odčitatelná položka na dítě)., které je nezletilé nebo zletilé studující do 26 let věku. Lze je uplatnit jen u jednoho z poplatníků (zpravidla rodičů), s nimiž žije v domácnosti.

Nahrávám...
Nahrávám...