dnes je 19.1.2020

Input:

Novela zákona o finanční kontrole

12.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.10
Novela zákona o finanční kontrole

Mgr. Pavel Bláha

Dne 23. 4. 2019 byla schválena novela zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o úpravu zákonem č. 126/2019 Sb., který vstoupí v účinnost od 1. ledna 2020. Nejde o novelu nijak rozsáhlou, vychází však vstříc některým potřebám, které přinesla praxe. Podívejme se krátce jaké změny a úpravy novela přináší.

Na první pohled nepatrná úprava se týká první věty § 1 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., kde v zásadě u rozsahu finanční kontroly přibyl pouze odkaz u termínu orgánu veřejné správy. Poznámka pak vysvětluje, že podle směrnice Rady 201/85/EU podléhají vnitřní kontrole a nezávislému auditu systémy veřejných účtů.

Zásadnější změnu obsahuje § 2 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., který systém finanční kontroly nově jednoznačně rozšiřuje na dobrovolné svazky obcí a státní organizaci Správu železniční a dopravní cesty. Toto rozšíření finanční kontroly se pak promítá i do dalších ustanovení zákona. Příkladem může být i nově doplněný § 5 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., podle kterého u dobrovolného svazku obcí mohou finanční kontrolu vykonávat i jiné osoby než zaměstnanci tohoto dobrovolného svazku. Stejná úprava se týká i výkonu předběžné finanční kontroly, kterou mohou také vykonávat i jiné osoby než zaměstnanci dobrovolného svazku obcí (viz § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb.). Tato úprava je logická, protože dobrovolný svazek obcí je sdružením obcí k prosazení nebo zajištění určitého účelu nebo společného zájmu a často sám ani nemusí žádné zaměstnance mít. Na jeho chodu se podílejí v různé míře zaměstnanci jednotlivých sdružených obcí.

Nově vložený § 9a zákona č. 320/2001 Sb. pak dobrovolným svazkům obcí ukládá povinnost vytvořit systém finanční kontroly v intencích zákona č. 320/2001 Sb. a prostřednictvím tohoto systému finanční kontroly kontrolovat hospodaření samotného dobrovolného svazku obcí stejně tak jako hospodaření příspěvkových organizací (dále i PO) tohoto dobrovolného celku. Dobrovolný svazek musí také min. 1krát ročně prověřit přiměřenost a účinnost systému finanční kontroly svazku i jeho PO a vyhodnotit ji. Novela rovněž dobrovolným svazkům ukládá, aby u žadatelů nebo příjemců veřejné finanční podpory vykonávaly veřejnosprávní kontrolu. Tzn. že dobrovolný svazek musí kontrolou na místě ověřovat dodržování podmínek dotačních programů. Stejně tak musí postupovat i u příspěvkových organizací zřízených dobrovolným svazkem obcí.

Veřejnosprávní kontrolou může být u dobrovolných svazků obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací nahrazena role interního auditu. K nahrazení však může dojít jen v těch