dnes je 14.11.2019
Input:

Novela zákona o registru smluv od 1. 11. 2019

1.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.11
Novela zákona o registru smluv od 1. 11. 2019

JUDr. Dušan Srp, Ph.D.

Dne 1. listopadu 2019 nabývá účinnosti zatím poslední novela zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Novela je vyhlášena ve Sbírce zákonů jako zákon č. 177/2019 Sb. (dále jen „novela”).

Novela je návrhem poslanců Pirátů. V Poslanecké sněmovně byla projednávána jako sněmovní tisk č. 50, v Senátu jako tisk č. 67. Novela byla publikována ve Sbírce zákonů dne 16. 7. 2019, účinnosti však nabývá prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Jaké změny novela přináší?

Jedním z hlavních motivů pro novelu byla kritika Pirátů zákonné výjimky z povinnosti uveřejňovat smlouvy v registru smluv, a to smluv, jejichž alespoň jednou smluvní stranou je akciová společnost, jejíž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, jde-li o akciovou společnost, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby. Tato výjimka je v praxi aplikovatelná na ČEZ a další společnosti (např. České dráhy). Novela uvedenou výjimku stanovenou v § 3 odst. 2 písm. h) zákona č. 340/2015 Sb. zcela vypouští.

Novela dále v § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 340/2015 Sb. doplňuje výjimky z povinnosti uveřejňovat smlouvy v registru smluv, a to o