dnes je 17.1.2019
Input:

Obecně prospěšná společnost - základní pojmy

10.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.12.1
Obecně prospěšná společnost – základní pojmy

Ing. Miroslav Brabec

Pojem a rozsah činnosti

Obecně prospěšná společnost (dále jen o. p. s.) je právnickou osobou, která by měla poskytovat obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek [ § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů].

Co jsou „obecně prospěšné služby”, výše uvedený zákon nijak nedefinuje, lze je pouze z tohoto pojmu odvodit – jedná se o služby, které směřují k dosažení obecného prospěchu např. na poli humanitárním, kulturním, ekologickém, sportu, vědy, vzdělávání, zdravotnictví apod. Stejné podmínky, za nichž poskytuje o. p. s. svoje služby, musejí být veřejně dostupné a měly by být také obsaženy již v zakládací smlouvě, popř. v zakládací listině.

O. p. s. je tzv. nestátní neziskovou organizací, proto není možné, aby svůj případný zisk rozdělovala mezi jiné osoby, musí jej vždy použít na svoji hlavní činnost [ § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 248/1995 Sb. ].

Založení o. p. s.

Popisovat v současné době založení o. p. s. je v podstatě již zbytečné. Je to dáno tím, že dne 1. 1. 2014 nabyla na účinnosti novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také „NOZ”), která ve svých závěrečných zrušovacích ustanoveních (bod 163) zákon č. 248/1995 Sb. zrušila a tím vznik nových o. p. s. po výše uvedeném datu zcela zastavila. O. p. s. vzniklé před tímto datem ale mohou díky § 3050 NOZ pokračovat ve své dosavadní činnosti a v tom případě pro ně ustanovení zákona č. 248/1995 Sb. platí i nadále. Výše zmíněný § 3050 NOZ umožňuje, aby o. p. s. – pokud jí např. již nevyhovuje řídit svoji činnost podle neplatného zákona – změnila svoji právní formu na ústav, nadaci nebo nadační fond.

Z výše uvedených důvodů tedy nemá prakticky smysl vysvětlovat způsob založení o. p. s. tak, jak jej popisuje § 5 zákona č. 248/1995 Sb. – zápis do rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového soudu.

Základní dokumenty o. p. s.

Zákon č. 248/1995 Sb. nepožaduje existenci statutu, jako je tomu např. u nadací, (ale jeho vytvoření nezakazuje, naopak, v § 13 odst. 4 zákona č. 248/1995 Sb. je uvedeno, že správní rada může tento statut vydat), což znamená, že všechna základní pravidla fungování by měla být obsažena již v zakládací smlouvě (je-li více zakladatelů), nebo v zakládací listině (je-li jenom jeden zakladatel). Povinné náležitosti těchto dvou dokumentů jsou uvedeny v § 4 zákona č. 248/1995 Sb. Je jich poměrně dost, ale na tomto místě je třeba zmínit dvě z nich, o kterých byla již v tomto článku zmínka – druh obecně prospěšných služeb a podmínky poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb.

Orgány o. p. s.

Statutárním orgánem o. p. s. není správní rada (i když dříve tomu tak bylo), nýbrž ředitel o. p. s., který činnost o. p. s. řídí a jedná jejím jménem. Je jmenován a odvoláván správní radou, z čehož zákonitě vyplývá, že nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, může se ale zúčastňovat jednání těchto orgánů s tzv. hlasem poradním. Výkon funkce ředitele o. p. s. musí být založen smlouvou s touto organizací, přičemž zákon č. 248/1995 Sb. nestanovuje, o jaký typ smlouvy by mělo jít. Způsob stanovení odměny pro ředitele by měl být v souladu s § 4 odst. 2 písm. j) zákona č. 248/1995 Sb. uveden již v zakladatelské smlouvě nebo v zakladatelské listině. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 2989/2016, ze dne 13. 9. 2017, je naplněním obsahu slova „způsob” i to, že o odměně ředitele rozhodne správní rada společnosti.

V této souvislosti vzniká ještě mnoho nejasností v těch případech, kdy je o. p. s. povinna podle § 19

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz