dnes je 16.2.2019
Input:

Odchodné členů zastupitelstev obcí od roku 2018

29.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.2 Odchodné členů zastupitelstev obcí od roku 2018

Mgr. Jan Břeň

Dnem 1. ledna 2018 budou stávající odměny při skončení funkčního období nahrazeny tzv. odchodným. Uvedenou změnu vyvolal zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Následující text se věnuje odchodným pouze u členů zastupitelstev obcí tak, jak byly včleněny do obecního zřízení ve znění účinném od 1. ledna 2018.

Novela č. 99/2017 Sb. žádoucím způsobem sjednocuje právní úpravu odchodného pro obce, kraje a hlavní město Prahu (dosud u stávajících odměn při skončení funkčního období přetrvávají mezi obcemi na straně jedné a kraji a hlavním městem Prahou na straně druhé nedůvodné rozdíly). Odchodné představuje jeden ze tří druhů odměn člena zastupitelstva obce, tj. vedle „měsíční” odměny (stávající pojem „měsíční odměna” se nahrazuje sice zjednodušeným, ale méně výstižným pojmem „odměna”; v textu budu používat pro lepší názornost a přehlednost pojem „měsíční” odměna) a mimořádné odměny. Odchodné má vazbu na „měsíční” odměnu, neboť se stanovuje ve výši určeného násobku „měsíční” odměny (s přiměřeným rozlišením podle délky výkonu funkce). Odchodné reguluje obecní zřízení v § 77 OZř (stanovuje podmínky pro nárok na odchodné) a v § 78 OZř - upravuje výši odchodného.

1. Kdy je poskytováno odchodné

Odchodné je poskytované v souvislosti se

 • zánikem mandátu člena zastupitelstva obce, a to jak

  1. průběhu funkčního období, tak i
  2. při skončení funkčního období,
 • při odvolání člena zastupitelstva obce z – zákonem stanovené – funkce v průběhu funkčního období,

 • při vzdání se člena zastupitelstva obce – zákonem stanovené – funkce v průběhu funkčního období.

2. Komu je poskytováno odchodné

Odchodné je poskytované:

 • neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty, a

 • uvolněnému členovi zastupitelstva obce;

a to při zániku mandátu člena zastupitelstva obce - § 77 odst. 1 a 3 OZř, anebo v situaci, kdy sice mandát členovi zastupitelstva obce nezanikl, ale šlo o jeho odvolání (ze zákonem stanovené) funkce, nebo vzdání se (zákonem stanovené) funkce - § 77 odst. 2 a 4 OZř.

Uvedený okruh členů zastupitelstva obce se vztahuje i na členy zastupitelstva městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města viz § 146 OZř.

3. Odchodné při zániku mandátu člena zastupitelstva obce

Obecní zřízení u vzniku nároku na odchodné v případě zániku mandátu člena zastupitelstva obce rozlišuje, zda mandát člena zastupitelstva obce zanikl v průběhu funkčního období - § 77 odst. 1 OZř, anebo při skončení funkčního období - § 77 odst. 1 OZř ve spojení s § 77 odst. 3 OZř.

a) zánik mandátu v průběhu funkčního období

Pro vznik nároku na odchodné v případě zániku mandátu člena zastupitelstva obce v průběhu funkčního období stanoví obecní zřízení v § 77 odst. 1 OZř dvě podmínky.

Neuvolněnému členu zastupitelstva obce, jestliže vykonával funkci starosty nebo místostarosty, a každému uvolněnému členu zastupitelstva obce (tj. jakémukoliv, bez ohledu na vykonávanou funkci – např. starostovi, místostarostovi, členovi rady obce, předsedovi výboru zastupitelstva obce) náleží odchodné, jestliže mu zanikl mandát člena zastupitelstva obce, a pokud mu zároveň ke dni zániku mandátu člena zastupitelstva obce náležela „měsíční” odměna. Zákon tedy pro přiznání odchodného stanoví dvě podmínky, jež musejí být splněny současně, tj. za prvé musí být naplněna skutečnost, že uvolněnému členovi zastupitelstva nebo neuvolněnému starostovi nebo místostarostovi zanikl mandát člena zastupitelstva obce, za druhé musí platit, že uvedeným členům zastupitelstva obce ke dni zániku mandátu člena zastupitelstva obce náležela „měsíční” odměna. Konkrétní výši odchodného stanoví pravidlo uvedené v § 78 odst. 1 OZř.

první podmínce pro odchodné, tj. zániku mandátu člena zastupitelstva obce, lze uvést, že důvody zániku mandátu člena zastupitelstva obce v průběhu funkčního období jsou upraveny v § 55 odst. 2 písm. a) až c) a písm. e) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů. Podle uvedeného ustanovení zákona č. 491/2001 Sb. mandát člena zastupitelstva obce zaniká v následujících případech (v průběhu funkčního období)

 • odmítnutím slibu člena zastupitelstva obce nebo složením slibu s výhradou,

 • dnem, kdy starosta nebo primátor a v hlavním městě Praze primátor hlavního města Prahy nebo starosta městské části obdrží písemnou resignaci člena zastupitelstva obce na jeho mandát; dnem, kdy starosta nebo primátor a v hlavním městě Praze primátor hlavního města Prahy nebo starosta městské části podá resignaci na zasedání zastupitelstva obce; (resignaci nelze vzít zpět),

 • úmrtím člena zastupitelstva obce,

 • dnem sloučení obcí nebo připojení obce k jiné obci.

Kromě výše uvedených případů zaniká mandát člena zastupitelstva obce, vysloví-li to příslušné zastupitelstvo z důvodů předpokládaných v § 55 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb. (pravomocné rozhodnutí soudu, kterým byl člen zastupitelstva obce odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo pokud člen zastupitelstva obce přestal být volitelný, či je dána neslučitelnosti funkcí podle § 5 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb.).

Druhá podmínka pro poskytnutí odchodného, tj. pobírání „měsíční” odměny ke dni zániku mandátu člena zastupitelstva obce, bude v případě uvolněných členů zastupitelstva obce vždy naplněna, neboť tito členové zastupitelstva obce mají na „měsíční” odměnu ze zákona nárok. Na tom nic nemůže změnit ani skutečnost, pokud by se uvolněný člen zastupitelstva obce své odměny případně vzdal. Rozhodující je zde totiž existence nároku na „měsíční” odměnu, nikoliv stav, zda je „měsíční” odměna fakticky vyplácena. Odměna nemusí být vyplácena nejen z důvodu, že se jí nebo její části uvolněný člen zastupitelstva obce vzdal, ale i tehdy, pokud ji obec není vůbec schopna vyplácet (např. z důvodu finančních potíží obce). Situace neuvolněného starosty nebo místostarosty je (může být) z pohledu nároku na odchodné odlišná, neboť v případě, že vykonávají svoji funkci bez nároku na „měsíční” odměnu (zastupitelstvo obce jim žádnou odměnu neschválilo), tak potom jim zároveň nemůže vzniknout (a ani nevzniká) nárok ani na odchodné.

Obecní zřízení stanovuje k podmínce pobírání „měsíční” odměny ke dni zániku mandátu člena zastupitelstva obce výjimku (týkající se z povahy věci pouze uvolněného člena zastupitelstva obce), která spočívá v tom, že k případům nevyplácení odměny v rozhodný den z důvodů uvedených v § 72 odst. 6 OZř se nepřihlíží (podle § 72 odst. 6 OZř platí, že pokud nevykonává uvolněný člen zastupitelstva obce funkci z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství a mateřství, péče o dítě do 4 let věku anebo ošetřování člena domácnosti nebo péče o něj, odměna mu nenáleží, nestanoví-li tento zákon jinak).

V praxi občas vyvstává otázka, zda se může uvolněný člen zastupitelstva obce vzdát své „měsíční” odměny, na kterou má podle obecního zřízení nárok. Novela v § 79 OZř nově stanovila, že vzdání se práva na odměnu (nebo další plnění) se řídí zákoníkem práce, přičemž v důvodové zprávě se stroze konstatuje „že zaměstnanec nemůže zaměstnavatele zprostit povinnosti poskytnout mu mzdu, resp. plat či odměnu příslušející zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce”. Je otázkou, zda na možnost uvolněného člena zastupitelstva obce vzdát se své „měsíční” odměny vůbec lze aplikovat principy pracovního práva, když člen zastupitelstva obce není zaměstnancem obce, není v závislém postavení vůči obci, jeho činnost není výkonem závislé práce, ale je výkonem veřejné funkce viz § 70 odst. 1 OZř. Žádný zákon členovi zastupitelstva obce (podobně jako např. poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu) nezakazuje, aby se této odměny, popř. její části vzdal. Platí tu tedy čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (obdobně čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky), podle něhož může každý činit to, co není zákonem zakázáno. Nelze tak „nutit” uvolněného člena zastupitelstva obce, aby odměnu, na kterou má nárok, pobíral, anebo ji pobíral v plném rozsahu. V této souvislosti je však nutno upozornit na případné daňové aspekty vzdání se „měsíční” odměny. Podle některých názorů se uvolněný člen zastupitelstva obce může vzdát své „měsíční” odměny až v okamžiku, kdy s ní může fakticky disponovat, tj. až po jejím zdanění (po srážce pojistného na zdravotní a sociální pojištění a daňové zálohy). V zájmu předejití případných problémů obce s finančními úřady je proto vhodnější, aby ti členové zastupitelstva obce, kteří za svůj výkon funkce nechtějí pobírat žádnou odměnu podle obecního zřízení, vykonávali svoji funkci jako neuvolnění bez nároku na odměnu.

b) zánik mandátu při skončení funkčního období

Pro vznik nároku na odchodné v případě zániku mandátu člena zastupitelstva obce při skončení funkčního období stanoví obecní zřízení v § 77 odst. 1 a 3 OZř tři podmínky.

První dvě podmínky jsou identické jako při zániku mandátu člena zastupitelstva obce v průběhu funkčního období - § 77 odst. 1 OZř, tj. za prvé musí být naplněna skutečnost, že uvolněnému členovi zastupitelstva nebo neuvolněnému starostovi nebo místostarostovi zanikl mandát člena zastupitelstva obce (avšak ze specifického důvodu, a to dnem voleb do zastupitelstva obce), za druhé musí platit, že uvedeným členům zastupitelstva obce ke dni zániku mandátu člena zastupitelstva obce náležela „měsíční” odměna.

první podmínce pro odchodné, tj. zániku mandátu člena zastupitelstva obce ze specifického důvodu (dnem voleb do zastupitelstva obce), lze odkázat na § 55 odst. 2 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., podle něhož funkční období členů zastupitelstva obce (uvolněných i neuvolněných) končí dnem voleb do zastupitelstva obce, neboť tímto dnem jim ze zákona zaniká mandát (dnem voleb se v případě „řádných” dvoudenních voleb rozumí podle § 3 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb. první den voleb).

Ke druhé podmínce pro poskytnutí odchodného, tj. pobírání „měsíční” odměny ke dni zániku mandátu člena zastupitelstva obce, lze plně odkázat na již výše uvedené.

Třetí podmínka, jejíž naplnění je nezbytné pro přiznání odchodného - viz § 77 odst. 3 OZř, je skutečnost, že člen zastupitelstva obce nebyl v novém funkčním období opětovně zvolen do funkce uvolněného člena zastupitelstva obce nebo do funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty, za niž mu náleží odměna.

Obecní zřízení však z výše uvedeného pravidla stanoví výjimku ve prospěch členů zastupitelstva obce, a to takovou, že o opětovné zvolení do funkce však nejde, jde-li o druhé a následující obsazení uvedené funkce v průběhu funkčního období. Odchodné se tedy poskytne, pokud jde o druhé a následující obsazení uvedené funkce v průběhu funkčního období (jinými slovy – příslušná funkce již byla v novém funkčním období obsazena, avšak je nově obsazována podruhé či poněkolikáté). Konkrétně tedy daná výjimka - věta druhá § 77 odst. 3 OZř dopadá na člena zastupitelstva obce, kterému vznikl nárok na odchodné podle § 77 odst. 1 OZř, v novém funkčním období nebyl při prvním obsazování funkcí zvolen do některé z funkcí uvedených v § 77 odst. 3 OZř (tj. do funkce uvolněného člena zastupitelstva obce nebo do funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty), ale do některé z uvedených funkcí byl zvolen až při jejím druhém nebo následujícím obsazování v tomto funkčním období.

I. Odchodné při odvolání z funkce nebo vzdání se funkce

Odchodné se poskytuje nejen z důvodu zániku mandátu člena zastupitelstva obce - § 77 odst. 1 a 3 OZř, ale nárok na něj vzniká rovněž v situaci, kdy samotný mandát členovi zastupitelstva obce sice nezanikl (zůstává tedy i nadále členem zastupitelstva obce), ale tento byl odvolán (ze zákonem stanovené) funkce, anebo se vzdal (zákonem stanovené) funkce - § 77 odst. 2 a 4 OZř.

Konkrétně nárok na odchodné při odvolání z funkce nebo vzdání se funkce vzniká neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty, a uvolněnému členovi zastupitelstva obce, kteří byli v průběhu funkčního období odvoláni nebo se vzdali funkce, avšak pouze za splnění podmínky, že jim ke dni odvolání nebo vzdání se funkce náležela „měsíční” odměna. K případům nevyplácení odměny v rozhodný den z důvodů uvedených v § 72 odst. 6 OZř se nepřihlíží (podle § 72 odst. 6 OZř platí, že pokud nevykonává uvolněný člen zastupitelstva obce funkci z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství a mateřství, péče o dítě do 4 let věku anebo ošetřování člena domácnosti nebo péče o něj, odměna mu nenáleží, nestanoví-li tento zákon jinak).

Odchodné při odvolání z funkce nebo vzdání se funkce však členovi zastupitelstva obce nenáleží, pokud byl nejpozději na následujícím zasedání zastupitelstva obce opětovně zvolen do funkce uvolněného člena zastupitelstva obce nebo do funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty.

Patrně z důvodu, aby se zabránilo opakovanému účelovému odvolávání nebo vzdávání se funkcí a následnému opětovnému zvolení do příslušných funkcí pro získání dalších nároků na odchodné, stanoví obecní zřízení v § 77 odst. 7 OZř limitující pravidlo, že odchodné z právního titulu normovaného v § 77 odst. 2 OZř (tj. při odvolání z funkce nebo vzdání se funkce) lze členovi zastupitelstva obce poskytnout ve funkčním období pouze jednou.

Předpokladem pro poskytnutí odchodného podle § 77 odst. 2 OZř je buď odvolání člena zastupitelstva obce (jakéhokoliv uvolněného, anebo neuvolněného starosty či místostarosty) z jím zastávané funkce, anebo vzdání se funkce ze strany uvedených členů zastupitelstva obce.

Odvolání starosty, místostarosty a dalších členů rady obce a členů výborů zastupitelstva obce

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz