dnes je 21.11.2019
Input:

Odměňování členů zastupitelstva

1.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.20
Odměňování členů zastupitelstva

Ing. Anna Matoušková

Odměňování členů zastupitelstva obce

Úvod

Funkce člena zastupitelstva obce je dle ustanovení § 70 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) veřejnou funkcí. Člen zastupitelstva obce nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajících z jeho pracovního nebo jiného obdobného poměru.

Právní předpisy upravující odměňování za výkon funkce členů zastupitelstev

Odměňování za výkon funkce člena zastupitelstva upravují především § 71 – 77 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost a výplata odměny členům zastupitelstva obce, jakož i srážky z odměny se řídí právními předpisy upravujícími platové poměry zaměstnanců obcí a zákoníkem práce, tj. zákonem č. 262/2006 Sb. Pro tyto účely se odměna členů zastupitelstva obce posuzuje jako plat zaměstnanců obce v pracovním poměru, obec se posuzuje jako zaměstnavatel a členové zastupitelstva obce se posuzují jako zaměstnanci.

1. Odměňování uvolněných členů zastupitelstva

§ 71 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Členům zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, a členům zastupitelstva obce, kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva obce nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva obce, poskytuje obec za výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva obce odměnu podle zákona o obcích. Odměna se vyplácí z rozpočtových prostředků obce.

Překážky v práci z důvodu obecného zájmu, resp. poskytnutí pracovního volna a náhradu mzdy při výkonu veřejné funkce upravují § 200 a 201 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

§ 77 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Odměna se uvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, kdy byl zvolen nebo jmenován do funkce, za kterou odměna náleží.(Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování - § 69 zákona o obcích).

Konkrétní funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni, určuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích zastupitelstvo obce.

§ 77 odst. 3 písm. a) zákona o obcích

V případě souběhu výkonu několika funkcí náleží uvolněnému členovi zastupitelstva obce měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna.

§ 71 odst. 2 zákona o obcích

Odměnou se rozumí peněžitá plnění poskytovaná obcí uvolněným členům zastupitelstva obce za výkon jejich funkce, za odměnu se nepovažují plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem jejich funkce podle zvláštních právních předpisů, zejména cestovní náhrady.

§ 71 odst. 3 zákona o obcích

Odměnou podle § 71 odst. 1 zákona (tzn. odměna za výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva obce) je měsíční odměna a odměna při skončení funkčního období.

§ 73 odst. 1 zákona o obcích

Měsíční odměna je peněžité plnění poskytované měsíčně podle druhu vykonávané funkce a podle počtu obyvatel obce ve výši a za podmínek, které stanoví prováděcí právní předpis (nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů). Měsíční odměnu tvoří pevná složka stanovená podle druhu vykonávané funkce a příplatek podle počtu obyvatel obce. Při určení výše příplatku podle počtu obyvatel obce se vychází z počtu obyvatel, kteří jsou k 1. lednu příslušného kalendářního roku hlášeni v obci k trvalému pobytu. Počet obyvatel obce se zaokrouhluje na celé stovky nahoru.

Vzhledem k tomu, že měsíční odměna je charakterizována jako plnění poskytované měsíčně, nelze stanovit splatnost a výplatu této odměny s jiným časovým intervalem než měsíčním (např. čtvrtletně). Na rozdíl od členů zastupitelstva lze tento postup vyplácení uplatnit pro členy výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva.

V souladu s ustanovením § 76 zákona o obcích se splatnost a výplata odměny členům zastupitelstva obce, jakož i srážky z odměny řídí právními předpisy upravujícími platové poměry zaměstnanců obcí a zákoníkem práce § 141 až 144 ZP. Tedy v případě výplaty měsíční odměny se postupuje obdobně jako při výplatě mzdy nebo platu, tzn. odměna je vyplácena nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo členovi zastupitelstva právo na měsíční odměnu.

§ 73 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Měsíční odměna se uvolněným členům zastupitelstva obce v obcích s rozšířenou působností, v obcích s pověřeným obecním úřadem, v obcích s matričním úřadem a v obcích se stavebním úřadem zvyšuje o částku stanovenou prováděcím právním předpisem (nařízení vlády č. 37/2003, ve znění pozdějších předpisů).

§ 73 odst. 3 zákona o obcích

Nevykonává-li uvolněný člen zastupitelstva obce funkci z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, karantény, těhotenství nebo péče o dítě do 3 let věku, měsíční odměna mu nenáleží, nestanoví-li se jinak v odst. 4; v kalendářním měsíci, v němž z těchto důvodů uvolněný člen zastupitelstva obce vykonával funkci jen po část měsíce, náleží mu měsíční odměna v poměrné výši.

§ 73 odst. 4 zákona o obcích

Uvolněnému členu zastupitelstva obce měsíční odměna za první 3 kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nenáleží, za první 3 kalendářní dny karantény náleží měsíční odměna za každý kalendářní den ve výši 60 % jedné třicetiny měsíční odměny a od čtvrtého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény do čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény mu náleží měsíční odměna za každý kalendářní den ve výši 60 % jedné třicetiny měsíční odměny. Pro účely stanovení výše měsíční odměny ve snížené výši podle věty první se jedna třicetina měsíční odměny upraví stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení nemocenského z nemocenského pojištění. Měsíční odměna ve snížené výši stanovená podle věty první se snižuje o 50 %, jde-li o případy, kdy se nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění snižuje na polovinu. Výše měsíční odměny ve snížené výši stanovené podle věty první a třetí za jednotlivý kalendářní den se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Jedna třicetina měsíční odměny se redukuje tak, že do částky první redukční hranice se počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Výši redukčních hranic pro stanovení nemocenského z nemocenského pojištění, podle kterých se upravuje jedna třicetina měsíční odměny, platných vždy od 1. 1. Kalendářního roku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.

Od 1. 1. 2016 činí redukční hranice dle Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 272/2015 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2016:

  1. redukční hranice 901 Kč
  2. redukční hranice1 351 Kč
  3. redukční hranice2 701 Kč.

§ 75 odst. 1 zákona o obcích

Uvolněnému členu zastupitelstva obce náleží odměna při skončení funkčního období, jestliže mu ke dni voleb do zastupitelstva obce příslušela měsíční odměna a pokud mu nevznikl opětovný nárok na měsíční odměnu. Pokud byl uvolněný člen zastupitelstva obce pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný v průběhu funkčního období, pak mu odměna při skončení funkčního období nenáleží.

Všechny tři podmínky stanovené zákonem o obcích pro přiznání odměny při skončení funkčního období musejí být splněny současně.

§ 75 odst. 2 zákona o obcích

Výše odměny při skončení funkčního období uvolněného člena zastupitelstva obce se stanoví jako výše měsíční odměny, k níž se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených po sobě jdoucích let výkonu funkce, nejdéle však pěti ukončených let výkonu funkce.

V případě, že uvolněný člen zastupitelstva obce nevykonával funkci po dobu alespoň jednoho celého roku, náleží mu odměna ve výši jedné měsíční odměny (neboť nelze přičíst žádné násobky). Částka odměny při skončení funkčního období je tedy nejméně ve výši jedné měsíční odměny a maximálně pak ve výši šestinásobku měsíční odměny. Odměnu lze vyplatit jednorázově nebo ve splátkách.

§ 75 odst. 3 zákona o obcích

Uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonával funkci starosty nebo místostarosty, za niž náleží měsíční odměna, a jemuž zanikl mandát přede dnem konání voleb do zastupitelstva obce, bude tato odměna poskytována ještě po dobu 3 měsíců ode dne zániku mandátu.

§ 75 odst. 4 zákona o obcích

Uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonával funkci starosty nebo místostarosty, za niž náleží měsíční odměna, a byl z této funkce odvolán nebo se jí vzdal, bude tato odměna poskytována ještě po dobu 3 měsíců ode dne vzdání se funkce nebo odvolání z funkce.

V tomto případě nelze odměnu vyplatit jednorázově, ale vyplácí se postupně třikrát po sobě a to v obvyklých výplatních termínech.

§ 75 odst. 5 zákona o obcích

Pokud dosavadní starosta nebo místostarosta vykonává pravomoci podle § 107 zákona o obcích, náleží mu měsíční odměna v dosavadní výši.

§ 75 odst. 6 zákona o obcích

Členovi zastupitelstva obce, který vykonává pravomoc podle § 107 zákona o obcích, náleží měsíční odměna ve stejné výši, která by podle prováděcího právního předpisu náležela starostovi.

§ 75 odst. 7 zákona o obcích

Odměna při skončení funkčního období může být vyplacena v měsíčních splátkách nebo jednorázově. Vznikl-li uvolněnému členovi zastupitelstva obce nárok na odměnu při skončení funkčního období v době, kdy je proti němu vedeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin spáchaný v průběhu funkčního období, odměna při skončení funkčního období se nevyplatí. Skončí-li trestní řízení pro uvedený trestný čin pravomocným odsouzením člena zastupitelstva obce, má se za to, že nárok na odměnu při skončení funkčního období nevznikl; nedojde-li k takovému odsouzení, odměna při skončení funkčního období se vyplatí.

§ 79 odst. 1 a 2 zákona o obcích

Uvolněný člen zastupitelstva obce má nárok na dovolenou podle tohoto zákona v délce 5 týdnů za kalendářní rok. Pokud jeho funkční období netrvalo po dobu celého kalendářního roku, má nárok na poměrnou část dovolené, která činí za každý i započatý kalendářní měsíc trvání výkonu jeho funkce jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.

§ 79 odst. 3 zákona o obcích

Měsíční odměna podle tohoto zákona náleží i po dobu dovolené.

§ 79 odst. 4 a 5 zákona o obcích

Obec poskytne uvolněnému členu zastupitelstva obce též tu část dovolené, kterou nevyčerpal před uvolněním k výkonu veřejné funkce. Nevyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva obce dovolenou před uplynutím doby uvolnění k výkonu veřejné funkce, poskytne mu ji uvolňující zaměstnavatel. Jestliže si uvolněný člen zastupitelstva obce nemohl dovolenou nebo její část vyčerpat v průběhu příslušného kalendářního roku, převádí se mu tento nárok do následujícího kalendářního roku. V takovém případě může uvolněný člen zastupitelstva též požádat obec o náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou.

Nastane-li situace, kdy uvolněný člen zastupitelstva požádá o náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou z předchozího kalendářního roku, je plně na rozhodnutí příslušného orgánu obce, zda této žádosti vyhoví, tzn. na poskytnutí této náhrady, nemá uvolněný člen zastupitelstva nárok.

§ 78 zákona o obcích

Členovi zastupitelstva obce náleží v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance v pracovním poměru (§ 173 až 181 ZP).

V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb. je zastupitelstvu obce vyhrazeno stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce.

Malé shrnutí:

Ve výše popsaných případech, kdy uvolněnému členovi zastupitelstva náleží (resp. je nebo má být obcí poskytována) měsíční odměna nebo odměna při skončení funkčního období, znamená to, že na odměnu má tento uvolněný člen zastupitelstva nárok podle zákona o obcích, a to ve výši, kterou stanoví zákon o obcích resp. prováděcí právní předpis (nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů).

2. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva

§ 71 odst. 4 zákona o obcích

Neuvolněným členům zastupitelstva obce, jsou-li v pracovním poměru, poskytne zaměstnavatel pro výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy, rozsah doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě určí obec. Náhradu mzdy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, uhradí obec jejich zaměstnavateli podle zvláštního předpisu. Neuvolněným členům zastupitelstva obce, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, poskytuje obec ze svých rozpočtových prostředků náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo obce vždy na příslušný kalendářní rok.

Překážky v práci z důvodu obecného zájmu, resp. poskytnutí pracovního volna a náhradu mzdy při výkonu veřejné funkce upravují § 200 a 201 ZP.

Ustanovení § 200 ZP stanoví zaměstnavateli poskytnout zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu. Náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele v těchto případech nepřísluší, není-li dále zákoníkem práce stanoveno jinak, nebo není-li dohodnuto nebo vnitřním předpisem stanoveno jinak. Zvláštní právní předpisy upravující překážky v práci z důvodu obecného zájmu tím nejsou dotčeny.

Přičemž výkonem veřejné funkce se podle zákoníku práce rozumí plnění povinností vyplývajících z funkce, která je

a) vymezena funkčním nebo časovým obdobím a

b) je osazovaná na základě přímé nebo nepřímé volby nebo jmenováním podle zvláštních právních předpisů. Výkonem veřejné funkce je například výkon funkce poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu, senátora Senátu Parlamentu, člena zastupitelstva územního samosprávného celku nebo přísedícího.

Podle ustanovení § 201 odst. 3 ZP může být poskytnuto zaměstnanci, který vykonává veřejnou funkci vedle plnění povinností vyplývajících z pracovního poměru, z důvodu výkonu veřejné funkce pracovní volno v rozsahu nejvýše 20 pracovních dnů (směn) v kalendářním roce.

§ 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Neuvolněným členům zastupitelstva obce může být za výkon funkce poskytnuta měsíční odměna. Její maximální výši stanoví prováděcí právní předpis (nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů).

§ 77 odst. 2 zákona o obcích

Odměna se neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo obce.

[ § 84 odst. 2 písm. n) zákona: „Zastupitelstvu obce je vyhrazeno stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce.“]

Názor ministerstva vnitra: nárok neuvolněného člena zastupitelstva obce na určitou výši odměny vzniká právě rozhodnutím příslušného zastupitelstva, tedy nejdříve od tohoto dne. Tento nárok nemůže být založen se zpětnou platností, tedy nikoliv dříve, než zastupitelstvo o této věci rozhodlo.

§ 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích

V případě souběhu výkonu několika funkcí lze neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnout měsíční odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce.

§ 73 odst. 1 zákona o obcích

Měsíční odměna je peněžité plnění poskytované měsíčně podle druhu vykonávané funkce a podle počtu obyvatel obce ve výši a za podmínek, které stanoví prováděcí právní předpis (nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů). Měsíční odměnu tvoří pevná složka stanovená podle druhu vykonávané funkce a příplatek podle počtu obyvatel obce. Při určení výše příplatku podle počtu obyvatel obce se vychází z počtu obyvatel, kteří jsou k 1. lednu příslušného kalendářního roku hlášeni v obci k trvalému pobytu. Počet obyvatel obce se zaokrouhluje na celé stovky nahoru.

Výše měsíční odměny může být v zastupitelstvu schvalována jako:

a) určitá konkrétní částka v korunách a to buď v maximální, nebo jakékoliv nižší výši dle nařízení vlády

b) určitý podíl z maximální částky (např. v procentech) stanovené nařízením vlády (v tomto případě je nutné dostatečně přesně specifikovat konkrétní funkci s maximální (stoprocentní) výší odměny

c) maximální výše dle nařízení vlády bez konkrétní částky