dnes je 21.1.2020

Input:

Osoby samostatně výdělečně činné z pohledu zdravotního pojištění

8.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.5
Osoby samostatně výdělečně činné z pohledu zdravotního pojištění

Ing. Antonín Daněk

Pojištěnci považovaní z pohledu zdravotního pojištění za OSVČ jsou vyjmenováni v § 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb.

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro rok 2018 je určen sazbou 50 % z částky průměrné mzdy 29 979 Kč, tj. 14 989,50 Kč. Minimální výše zálohy OSVČ pro rok 2018 se vypočte jako 13,5 % z částky 14 989,50 Kč a zvyšuje se tak od ledna 2018 z dosavadních 1 906 Kč na 2 024 Kč.

Pokud musí OSVČ dodržet ve zdravotním pojištění zákonné minimum, pak alespoň minimální:

  • zálohu za prosinec 2017 ve výši 1 906 Kč zaplatí nejpozději dne 8. 1. 2018,

  • zálohu za leden 2018 ve výši 2 024 Kč uhradí nejpozději dne 8. 2. 2018.

Od měsíce podání Přehledu za rok 2017 (tedy například od dubna 2018) platí OSVČ nadále zálohu 2 024 Kč i tehdy, pokud podle příjmů a výdajů za rok 2017 matematicky vyjde výše zálohy nižší než 2 024 Kč.

Částka 2 024 Kč také představuje nejnižší možnou výši zálohy v situaci, kdy je OSVČ, pro kterou platí zákonné minimum, povoleno zdravotní pojišťovnou snížení výše placené zálohy.

Jestliže naopak OSVČ patří mezi osoby, pro které neplatí ve zdravotním pojištění ustanovení o minimálním vyměřovacím základu podle § 3a odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb. (například se jedná o osoby, za které je plátcem pojistného stát), pak může záloha činit i méně než 2 024 Kč, nebo může mít i nulovou hodnotu, což v roce 2018 platí rovněž v případě povoleného snížení zálohy takové osobě.

Od roku 2013 není ve zdravotním pojištění stanoven maximální vyměřovací základ, a tudíž není ani určena maximální výše zálohy a pojistného u OSVČ. To znamená, že za rozhodné období kalendářního roku 2018 není výše pojistného a ani výše placené zálohy (vycházející z výsledků roku 2017) omezena horní hranicí.

Termíny pro OSVČ

Podnikatelská sféra má právní úpravou určeny termíny pro podání Přehledu zdravotní pojišťovně a pro úhradu případného doplatku pojistného.

Termíny pro podání Přehledu OSVČ zdravotní pojišťovně za rok 2017

Pro podání Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné za rok 2017 platí ve zdravotním pojištění následující termíny:

  • do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání za rok 2017 – jedná se o základní termín, platný pro OSVČ, tedy nejpozději dne 2. 5. 2018,

  • pokud má OSVČ povinný audit nebo zpracovává-li daňové přiznání daňový poradce, je OSVČ povinna doložit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně do 30. 4. 2018 a Přehled tak může podat až do 2. 8. 2018.

Do 9. 4. 2018 jsou povinny předložit Přehled ty OSVČ, které daňové přiznání nepodávají (např. nízké příjmy).

Přehled odevzdává i OSVČ, která má daň stanovenou paušální částkou nebo OSVČ v úpadku, na niž byl prohlášen konkurs.

Pokud OSVČ změnila