dnes je 25.6.2024

Input:

Bezúplatné a úplatné převody jednotek, rodinných domů, garáží a pozemků

21.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.8.1
Bezúplatné a úplatné převody jednotek, rodinných domů, garáží a pozemků

Ing. Lenka Haráková

BEZÚPLATNÉ PŘEVODY

Zdanění příjmů z bezúplatných převodů upravuje ZDP.

1.1. Bezúplatné převody podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů a podle § 24 odst. 1-4 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů - převody jednotek, rodinných domů a garáží, jejichž pořízení do vlastnictví bytových družstev bylo financováno podle právních předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě, a převody s nimi souvisejících pozemků.

1.1.1. Podle § 4 odst. 1 písm. y) ZDP jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny příjmy nabyvatele jednotky přijaté v souvislosti se vzájemným vypořádáním prostředků z nájemného určených na financování oprav a údržby bytu, domu a jednotky podle zákona upravujícího převod jednotek některých bytových družstev. Podle § 9 odst. 2 zákona č. 311/2013 Sb. je součástí smlouvy o převodu vlastnického práva k jednotce ujednání o vzájemném vypořádání nejen prostředků z nájemného určených na financování oprav a údržby budovy, popř. domu a jednotky, připadajících na převáděnou jednotku, ale také zůstatků prostředků tvořených ze zisku bytového hospodářství připadajících na převáděnou jednotku – stejně, jak tomu bylo podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOVB"). Tato část prostředků však osvobozena není, a protože jejich zdrojem byl zisk, družstvo by je mělo zdanit zvláštní sazbou daně ve výši 15 % (obdoba výplaty podílu člena na zisku). Avšak jen v případě, kdy nejsou splněny podmínky příslušného přechodného ustanovení:

Podle bodu 6 přechodných ustanovení k první části zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. se na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. za) ZDP (později došlo k přesunu do písm. zb) použije ZDP, ve znění před novelou zákona provedenou tímto zákonným opatřením, vzniklo-li právo na převod jednotky do konce r. 2013 na základě včas podané výzvy převádějícímu bytovému družstvu, které vzniklo před 1. lednem 1992, nebo bytovému družstvu, které je právním nástupcem tohoto družstva, podle zákona upravujícího vlastnictví bytů nebo z rozhodnutí převádějícího družstva v případech, kdy nebyla tato výzva včas podána.

Širší rozsah osvobození (včetně podílu nabyvatele na zůstatku prostředků tvořených ze zisku bytového hospodářství) byl zachována jen pro nabyvatele, kterému vzniklo právo na převod jednotky do konce r. 2013.

1.1.2. Podle § 4 odst. 1 písm. zb) ZDP je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen příjem z nabytí vlastnického práva k věci na základě jeho převodu nebo přechodu podle zákona upravujícího převod jednotek některých bytových družstev (dle vyjádření MF se jím myslí jak zákon č. 311/2013 Sb., tak i ZOVB, ačkoliv ZOVB je na jiném místě ZDP označován jako "zákon upravující vlastnictví bytů"), je-li nabyvatelem oprávněný člen družstva. Osvobození se tedy týká:

  1. skupinového rodinného domu vč. převodu spoluvlastnického podílu na společném příslušenství skupinových rodinných domů a jejich společném základním technickém vybavení do přídatného spoluvlastnictví a garáže pořízené spolu s tímto domem (§ 3 zákona č. 311/2013 Sb., § 6 zákona č. 311/2013 Sb., § 33a ZOVB),
  2. bytu, garáže a ateliéru nebo z nich vzniklého nebytového prostoru na základě rozhodnutí o změně užívání stavby, ať už jsou vymezeny jako jednotky podle ZOVB, nebo jako jednotky podle nového občanského zákoníku, dále jen "NOZ" (§ 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 311/2013 Sb., § 24 odst. 1 a 3 ZOVB),
  3. spoluvlastnického podílu na nebytovém prostoru, vzniklém ze společných prostor domu na základě rozhodnutí o změně užívání stavby (§ 4 odst. 3 zákona č. 311/2013 Sb., § 24 odst. 4 ZOVB),
  4. pozemku, který nabylo převádějící družstvo do svého vlastnictví bezúplatně podle zákona o majetku státu (§ 5 zákona č. 311/2013 Sb. a § 7 zákona č. 311/2013 Sb., § 21 odst. 7 a § 33a odst. 6 ZOVB) a který bezúplatně převádí spolu s rodinným domem nebo garáží uvedenými v písm. a), anebo s jednotkami nebo jako součást jednotek uvedených v písm. b) a c) – bezúplatný převod ze zákona; osvobození se vztahuje i na převody spoluvlastnických podílů na pozemcích uskutečněné
Nahrávám...
Nahrávám...