dnes je 19.1.2020

Input:

Příklad rozvahy ve zkráceném rozsahu

17.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.2.2
Příklad rozvahy ve zkráceném rozsahu

Ing. Marta Neplechová, CSc.

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf

Rozvaha ve zkráceném rozsahu (dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

(v tis. Kč)

Název účetní jednotky …………………………………………………………………………

IČ …………………

se sídlem…………………. DIČ ……………….

Položka  AKTIVA  ř.  Účetní období 
běžné  minulé 
A. Dlouhodobý majetek celkem 1 . .
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 . .
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 . .
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4 . .
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5 . .
B.  Krátkodobý majetek celkem  6 . .
I. Zásoby celkem   7 . .
II. Pohledávky celkem   8 . .
III. Krátkodobý finanční majetek celkem   9 . .
IV. Jiná aktiva celkem  10 . .
* Aktiva celkem  11 (1+6+10) . .
      . .
  PASIVA    . .
A. Vlastní zdroje celkem   12 (13+14) . .
I. Jmění celkem   13 . .
II. Výsledek hospodaření celkem   14 . .
B. Cizí zdroje celkem 15 (16 až 18) . .
I. Rezervy celkem 16 . .
II. Dlouhodobé závazky celkem   17 . .
III. Krátkodobé závazky celkem   18 . .
IV. Jiná pasiva celkem   19 .