dnes je 25.6.2024

Input:

Registrace osob identifikovaných k DPH

18.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.3
Registrace osob identifikovaných k DPH

Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová

Neziskové subjekty, které nepřekračují limit obratu pro povinnou registraci podle § 6 ZDPH, se mohou dostat do situace, kdy jim vznikne povinnost registrace identifikované osoby, která je sice povinna daň z přidané hodnoty v tuzemsku přiznat a zaplatit, ale nemá klasické postavení plátce (nemá např. nárok na odpočet daně).

Identifikovaná osoba je definována v § 6g až 6l ZDPH, registrace této osoby je uvedena v § 97 a 97a ZDPH, zveřejnění údajů o identifikovaných osobách je upraveno v § 98 ZDPH. Vedení evidence pro účely daně z přidané hodnoty, podávání přiznání k DPH, souhrnného hlášení a placení daně identifikovanou osobou je upraveno v § 100 až 101, § 102 a § 108 ZDPH.

Vznik povinnosti registrace

Definice jednotlivých případů identifikovaných osob jsou upraveny v § 6g až 6i ZDPH. Povinnost registrace identifikované osoby vyplývá z § 97 ZDPH. Identifikovaná osoba je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou.

Dobrovolná registrace identifikované osoby

Možnost dobrovolné registrace je dána § 6k a 6l ZDPH ve vazbě na § 97a ZDPH.

§ 6k ZDPH ve vazbě na § 2b ZDPH umožňuje dobrovolnou registraci identifikované osoby, která bude uskutečňovat pořízení zboží, které není předmětem daně podle § 2a odst. 2 ZDPH, z jiného členského státu. Jedná se o osoby, které uskutečňují pořízení zboží do limitu podle ustanovení § 2a odst. 2 ZDPH (326 000 Kč za kalendářní rok). Pokud se tedy tyto osoby rozhodnou, že i toto pořízení zboží bude předmětem daně, mělo by tak být učiněno ještě před samotným pořízením zboží, aby se předešlo uplatnění daně v místě nákupu.

Obdobně ustanovení § 6l ZDPH doplňuje možnost dobrovolné registrace u osob, které budou přijímat zdanitelné plnění (přijetí služby) s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, nebo osob, které hodlají (budou) poskytovat služby podle § 9 odst. 1 ZDPH do jiného členského státu.

V obou případech nastává účinnost registrace ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována.

Identifikované osoby při pořízení zboží

Podle ustanovení § 6g ZDPH je identifikovanou osobou osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani, pokud pořizuje v tuzemsku zboží, které je předmětem daně, z jiného členského státu, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř EU formou třístranného obchodu (§ 6g ZDPH).

Předmětem daně je pro tyto případy:

  • pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu, pokud překročí částku 326 000 Kč; do tohoto limitu pořízení zboží je z předmětu daně vyňato (§ 2a odst. 2 ZDPH, pokud se osoba povinná k dani nerozhodne podle § 2b ZDPH, že předmětem daně je),

  • pořízení nového dopravního prostředku [nový dopravní prostředek je definován v § 4 odst. 4 písm. b) ZDPH ],

  • pořízení zboží podléhajícího spotřební dani.

Volba předmětu daně při pořízení zboží z jiného členského státu

Úprava obsažená v § 2b ZDPH umožňuje registraci identifikované osoby i v případech, kdy při pořízení zboží z jiného členského státu není překročen limit 326 000 Kč. To znamená, že se může osoba povinná k dani, která není plátcem, rozhodnout, že zboží pořízené z jiného členského státu podle § 2a odst. 2 ZDPH, tj. do stanovené limitní částky (326 000 Kč) bude předmětem daně v tuzemsku (tj. bude zatíženo sazbou daně platnou v ČR). Toto rozhodnutí má pochopitelně smysl v případě, že sazba DPH v ČR bude nižší než sazba daně platná v členském státě pořízení zboží. V daném případě pak osoba povinna k dani využije možnost dobrovolné registrace identifikované osoby podle § 97a ZDPH.

Volba předmětu daně podle § 2b ZDPH se však nevztahuje na pořízení nového dopravního prostředku a zboží podléhajícího spotřební dani. Při pořízení tohoto zboží se osoba povinná k dani a právnická osoba nepovinná k dani stanou vždy identifikovanou osobou.

Neplátce DPH (osoba povinná k dani) v období od ledna do srpna 2023 pořizuje zboží od osob registrovaných v jiných členských státech. V uvedeném období realizoval neplátce tyto nákupy:

Nákupy  Datum pořízení  Hodnota (Kč) 
nákup stroje a jeho přemístění ze Slovenska do tuzemska  15. 2. 2023  120 000 
nákup materiálu a jeho přemístění z Polska do tuzemska  12. 4. 2023 160 000 
nákup zboží z Německa  7. 9. 2023  100 000 

Dne 7. 9. 2023 je překročen limit 326 000 Kč. Do 15 dnů od tohoto data je osoba povinná k dani povinna podat přihlášku k registraci a stává se identifikovanou osobou ke dni 7. 9. 2023. Osoba identifikovaná přizná daň v ČR z poslední dodávky zboží ve výši 100 000 Kč podáním přiznání za srpen 202 v termínu do 25. 10. 2023.

Neplátce DPH (osoba povinná k dani) uzavřela smlouvu na dodávku zboží v hodnotě 300 000 Kč z Maďarska, kde je sazba DPH na toto zboží 27 %, což představuje částku 81 000 Kč. Protože je v ČR sazba 21 % (z částky 300 000 Kč představuje hodnotu 63 000 Kč), zaregistruje se tato osoba dobrovolně jako identifikovaná osoba, dodavateli v Maďarsku poskytne své daňové identifikační číslo a za předpokladu, že je jí zboží poskytnuto bez maďarské daně, ušetří tak na této dani 18 000 Kč.

Neplátce, osoba povinná k dani, pořídí z Německa osobní automobil, který byl prodán jako předváděcí vozidlo. Podmínky nového dopravního prostředku však splňuje, přestože má najeto 10 000 km, protože dodání vozidla bylo uskutečněno do 6 měsíců od prvního uvedení do provozu. Osoba

Nahrávám...
Nahrávám...