dnes je 19.1.2020

Input:

Registrace osob identifikovaných k DPH

12.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.3
Registrace osob identifikovaných k DPH

Ing. Lydie Musilová

Neziskové subjekty, které nepřekračují limit obratu pro povinnou registraci podle § 6 ZDPH, se mohou dostat do situace, kdy jim vznikne povinnost registrace identifikované osoby, která je povinna daň z přidané hodnoty v tuzemsku zaplatit, ale nemá klasické postavení plátce daně (nemá např. nárok na odpočet).

Identifikovaná osoba definována je v ustanoveních § 6g až § 6i ZDPH, registrace této osoby je uvedena v ustanovení § 97 ZDPH, zveřejnění údajů o identifikovaných osobách je upraveno v ustanovení § 98 ZDPH.

Vedení evidence pro účely daně z přidané hodnoty, podávání přiznání k DPH, souhrnného hlášení a placení daně identifikovanou osobou je upraveno v § 100 až § 102 a § 108 ZDPH.

Vznik povinnosti registrace

Definice jednotlivých případů identifikovaných osob jsou upraveny v § 6g až § 6i ZDPH. Povinnost registrace identifikované osoby vyplývá z ustanovení § 97 ZDPH. Identifikovaná osoba je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou.

Dobrovolná registrace

S účinnosti od 1. 1. 2015 je do zákona o dani z přidané hodnoty doplněna možnost dobrovolné registrace podle § 6k a § 6l ZDPH ve vazbě na § 97a odst. 2 ZDPH.

Ustanovení § 6k ZDPH umožňuje dobrovolnou registraci identifikované osoby, která bude uskutečňovat pořízení zboží z jiného členského státu, které není předmětem daně podle § 2a odst. 2 ZDPH. Jedná se o osoby, které uskutečňují pořízení zboží do limitu podle ustanovení § 2b ZDPH. Pokud se tedy tyto osoby rozhodnou, že i toto pořízení zboží bude předmětem daně, mělo by tak být učiněno ještě před samotným pořízením zboží, aby se předešlo uplatnění daně v místě nákupu, a tudíž i dalším postupům pro její vrácení.

Obdobně ustanovení § 6l ZDPH doplňuje možnost dobrovolné registrace u osob, které budou přijímat zdanitelné plnění (přijetí služby) s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, nebo osob, které hodlají (budou) poskytovat služby podle § 9 odst. 1 do jiného členského státu.

V obou případech nastává účinnost registrace ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována.

Identifikované osoby při pořízení zboží

Jak již bylo uvedeno, identifikované osoby jsou vymezeny v ustanoveních § 6g až § 6i ZDPH. Podle ustanovení § 6g ZDPH je identifikovanou osobou osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani, pokud pořizuje v tuzemsku zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř ES formou třístranného obchodu (§ 6g ZDPH).

Předmětem daně je pro tyto případy:

  • pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu, pokud překročí částku 326 tis. Kč; do tohoto limitu je pořízení zboží z předmětu daně vyňato (§ 2a odst. 2 ZDPH, pokud se osoba povinná k dani nerozhodne podle § 2b ZDPH, že předmětem daně je),

  • pořízení nového dopravního prostředku [nový dopravní prostředek je definován v ustanovení § 4 odst. 3 písm. b) ZDPH],

  • pořízení zboží podléhajícího spotřební dani.

Volba předmětu daně při pořízení zboží z jiného členského státu

Úprava obsažená v § 2b ZDPH umožňuje registraci identifikované osoby i v případech, kdy při pořízení zboží z jiného členského státu není překročen limit 326 000 Kč. Tzn., že se může osoba povinná k dani, která není plátcem, rozhodnout, že zboží pořízené z jiného členského státu podle § 2a odst. 2 ZDPH, tj. do stanovené limitní částky (326 000 Kč) bude předmětem daně v tuzemsku (tj. bude zatíženo sazbou daně platnou v ČR). Toto rozhodnutí má pochopitelně smysl v případě, že sazba DPH v ČR bude nižší než sazba daně platná v členském státě pořízení zboží. V daném případě pak osoba povinna k dani využije možnost dobrovolné registrace identifikované osoby podle § 97a odst. 2 ZDPH.

Volba předmětu daně podle § 2b ZDPH se však nevztahuje na pořízení nového dopravního prostředku a zboží podléhajícího spotřební dani. Při pořízení tohoto zboží se osoba povinná k dani a právnická osoba nepovinná k dani stanou vždy identifikovanou osobou.

Příklad

Neplátce DPH (osoba povinná k dani) v období od ledna do června 2015 pořizuje zboží od osob registrovaných v jiných členských státech. V uvedeném období realizoval neplátce tyto nákupy:

Nákupy  Datum pořízení  Hodnota (Kč) 
nákup stroje a jeho přemístění ze Slovenska do tuzemska  15. 2. 2015  120 000 
nákup materiálu a jeho přemístění z Polska do tuzemska  12. 4. 2015 160 000 
nákup zboží z Německa  5. 5. 2015  100 000 

Dne 5. 5. 2015 je překročen limit 326 000 Kč. Do 15 dnů od tohoto data je osoba povinná k dani povinna podat přihlášku k registraci a stává se identifikovanou osobou ke dni 5. 5. 2015. Osoba identifikovaná přizná daň z poslední dodávky zboží ve výši 100 000 Kč podáním přiznání za květen 2015 v termínu do 25. 6. 2015.

Příklad

Neplátce DPH (osoba povinna k dani) uzavřela smlouvu na dodávku zboží v hodnotě 300 000 Kč z Maďarska, kde je sazba DPH na toto zboží 27 %, což představuje částku 81 000 Kč. Protože je v ČR sazba 21 % (z částky 300 000 Kč představuje hodnotu 63 000 Kč), zaregistruje se tato osoba dobrovolně jako identifikovaná osoba a ušetří tak na této dani 18 000 Kč.

Příklad

Neplátce, osoba povinná k dani, pořídí z jiného členského