dnes je 18.1.2019
Input:

Rozpočtová pravidla ÚSC

1.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozpočtová pravidla ÚSC

Jaroslava Svobodová

Územní rozpočty

Rozpočtová pravidla upravují problematiku rozpočtů územních samosprávných celků (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), tj. obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti, a stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků. Zákon též upravuje zřizování nebo zakládání právnických osob územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Vymezuje také hospodaření příspěvkových organizací včetně jejich zřizování.

Rozpočty územních samosprávných celků a svazků obcí jsou finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti územního samosprávného celku, dobrovolného svazku obcí a regionální rady regionů soudržnosti. Rozpočtový rok je totožný s rokem kalendářním. Příslušná účetní jednotka zpracovává výhledový plán a na jeho základě roční prán hospodaření. Plán hospodaření schvaluje orgán vymezený zákonem, podle kterého je příslušná účetní jednotka zřízena.

Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Může být schválen jako přebytkový, jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití až v následujících letech nebo jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let. Rozpočet může být schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné uhradit ze zlepšených výsledků hospodaření, resp. finančních prostředků minulých let nebo smluvně zajištěnou půjčkou či úvěrem nebo návratnou finanční výpomocí.

Kladný zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření běžného roku se převádí k použití v dalším roce, a to ke krytí rozpočtových výdajů. Případně jej lze převést způsobem podle rozpočtových pravidel do peněžních fondů. Schodek hospodaření se uhrazuje z finančních prostředků z minulých let nebo se kryje z návratných zdrojů splatných z rozpočtu v následujících letech.

Hospodaření obcí upravuje § 38 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Plnění ukazatelů rozpočtu dodržování rozpočtových výdajů a naplňování příjmů rozpočtu kontroluje vždy příslušný orgán vymezený zákonem, podle kterého byla obec zřízena. Přezkoumání hospodaření obce zajišťují buď prostřednictvím auditora, nebo požádají o přezkoumání svůj místně příslušný kraj. Pokud obec nepožádá o přezkum, provede jej z moci úřední krajský úřad příslušný dané obci. Přezkoumání se řídí zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Hospodaření krajů upravuje § 17 a násl. zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok přezkoumává Ministerstvo financí. Ministerstvo financí může přezkoumáním hospodaření kraje pověřit územní finanční orgán. Závěrečný účet kraje spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků. Přezkoumání se řídí zákonem č. 420/2004 Sb.

Zákon o rozpočtových pravidlech

Zákon o rozpočtových pravidlech upravuje zejména:

 • tvorbu, postavení, funkce a obsah rozpočtů ÚSC, tj. obcí, měst, statutárních měst, městských částí a obvodů v hl. městě Praze,

 • hospodaření regionálních rad regionů soudržnosti (s výjimkou § 7 až 10 zákona č. 250/2000 Sb.),

 • pravidla hospodaření s finančními prostředky ÚSC,

 • zřizování a zakládání právnických osob včetně příspěvkových organizací,

 • hospodaření svazků obcí.

 • Rozpočtová pravidla definují základní pojmy v souvislosti s hospodařením prostředků územních rozpočtů. Pokud jsou součástí příjmů ÚSC také prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, řídí se zásady hospodaření s těmito prostředky a kontrola použití prostředků též zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočtová skladba

Rozpočet územního samosprávného celku, rozpočet dobrovolného svazku obcí a rozpočet regionální rady regionů soudržnosti se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí vyhláškou (vyhláška č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů).

Orgány územního samosprávného celku, orgány dobrovolného svazku obcí a orgány regionální rady regionů soudržnosti projednávají rozpočet při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit.

Struktura rozpočtu navazující na rozpočtovou skladbu je závazná pro výkonné orgány územního samosprávného celku, dobrovolného svazku obcí a regionální rady regionů soudržnosti při hospodaření podle rozpočtu, pro právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti územního samosprávného celku při svém hospodaření, pro právnické osoby zřízené v působnosti dobrovolného svazku obcí a případně též pro další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu.

Po schválení rozpočtu v zastupitelstvu územního samosprávného celku, v orgánech dobrovolného svazku obcí a orgánech regionální rady regionů soudržnosti se rozpis rozpočtu provádí neprodleně. Součástí rozpisu rozpočtu je sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit. Rozpočet se v rozpisu člení podle položek rozpočtové skladby.

Hospodaření podle rozpočtu a kontrola

Územní samosprávný celek vykonává řídicí kontrolu hospodářských operací v návaznosti na schválený rozpočet podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Dodržování schválených rozpočtů a hospodaření kontroluje ÚSC u jím zřízených nebo založených právnických osob, včetně PO.

Změny rozpočtu

Důvody změn rozpočtu ÚSC vymezuje zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodů vymezených rozpočtovými pravidly.

Změny rozpočtu provádějí ÚSC rozpočtovými opatřeními. Ta se evidují podle časové posloupnosti v daném rozpočtovém období, tj. kalendářním roce.

Rozpočtovým opatřením se rozumí:

 • přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů,

 • použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu,

 • vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje.

Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám, nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.

Plnění rozpočtu ÚSC

Do plnění rozpočtu ÚSC zahrnují jen takové příjmy, které byly skutečně přijaty, resp. takové finanční operace, které byly uskutečněny v kalendářním roce, a do výdajů se zahrnují jen taková čerpání prostředků, která se uskutečnila v kalendářním roce. Rozhodující je okamžik (datum) připsání anebo odepsání prostředků na bankovní účty nebo z bankovních účtů.

Uvedená zásada ovlivňuje finanční vypořádání dotací s poskytovatelem a nepřímo též čerpání finančních prostředků poskytnutých dotací z rozpočtu ÚSC jiným osobám.

Územní samosprávný celek a dobrovolný svazek obcí může stanovit časovou použitelnost dotací nebo příspěvků ze svého rozpočtu jejich příjemcům, a to zpravidla na období do konce rozpočtového roku nebo i do pozdějšího termínu, jestliže to odpovídá účelu poskytnutých peněžních prostředků.

Účelovost rozpočtových prostředků určí ÚSC:

 • individuálně podle realizované činnosti (úkolu), k níž budou prostředky čerpány,

 • ve vztahu k odvětví, v němž budou prostředky čerpány,

 • nebo v návaznosti na potřeby určitého vymezeného území, územní části nebo místa.

Pokud byl účel použití prostředků přijatých formou dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů, z rozpočtu Národního fondu anebo z jiného územního rozpočtu vymezen jejich poskytovatelem, je ÚSC povinen účel použití respektovat. Obdobně to platí u prostředků přijatých od jiných osob včetně účelových darů, příspěvků či půjček nebo prostředků poskytnutých na základě smluvních ujednání. Pokud takto účelově vázané prostředky poskytuje ÚSC dále jiným osobám, je povinen tyto osoby zavázat ke stejnému účelu použití.

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”)

 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

  • České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (dále jen „ČÚS”) č. 701 až č. 710 obsahují základní účetní postupy

Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných ÚSC

Hospodaření s majetkem

PO zřízená ÚSC hospodaří s majetkem, který byl na základě zřizovací listiny předán zřizovatelem. Vlastníkem takového majetku je zřizovatel, PO má k majetku právo hospodaření, nikoliv právo vlastnické. Zřizovatel ve zřizovací listině též vymezí práva, která PO umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena. Jedná se zejména o práva a povinnosti spojené s jeho plným efektivním a ekonomicky účelným využitím, s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení, podmínky pro jeho případnou další investiční výstavbu, dále pravidla pro výrobu a prodej zboží, pokud jsou předmětem činnosti organizace, práva a povinnosti spojené s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům.

Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li rozpočtová pravidla jinak (např. v případě majetku, který nabyla PO bezúplatně darováním nebo děděním). Zřizovatel může stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas.

Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to:

 • bezúplatným převodem od svého

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz