dnes je 27.1.2023

Input:

Silniční daň

17.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Silniční daň

Ing. Zdeněk Morávek

Pojem

Na úvod je vhodné předeslat, že příspěvkových organizací se bude silniční daň týkat za situace, kdy silniční motorové vozidlo bude používáno k jiné než nepodnikatelské činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně. Znamená to tedy, že podmínkou je používání silničního motorového vozidla k doplňkové či jiné činnosti nebo k ziskové nepodnikatelské činnosti.

Výjimkou jsou nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v České republice., která jsou předmětem daně vždy, i v těchto případech se ale mohou na příspěvkové organizace vztahovat slevy na dani, jak je uvedeno dále.

Předmět daně

Základní a nejdůležitější úpravou je vymezení předmětu daně. V případě příspěvkových organizací platí, že předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla:

 • registrovaná v České republice, tj. taková, kterým je přidělena registrační značka obecním úřadem obce s rozšířenou působností, který vede registr silničních vozidel,

 • provozovaná v České republice, tj. taková, která využívají pozemní komunikace v České republice; pokud tedy území České republiky opustí, přestávají být předmětem daně,

 • používaná poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob (tedy i příspěvkové organizace), pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů.

Silniční vozidla jsou vymezena v § 2 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. a jedná se o motorová nebo nemotorová vozidla, která jsou vyrobena za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. Přípojným vozidlem je silniční nemotorové vozidlo určené k tažení jiným vozidlem, s nímž je spojeno do soupravy.

Dále zákon č. 56/2001 Sb. vymezuje zvláštní vozidla, kterými jsou vozidla vyrobená k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, která mohou být při splnění podmínek stanovených tímto zákonem k provozu na pozemních komunikacích schválena. Zvláštní vozidla se rozdělují na tyto základní druhy:

 • zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla,

 • pracovní stroje samojízdné,

 • pracovní stroje přípojné a výměnné tažné stroje,

 • nemotorové pracovní stroje nebo nemotorová vozidla tažená nebo tlačená pěšky jdoucí osobou,

 • vozíky pro invalidy s motorickým pohonem se stanovenými technickými parametry.

Zvláštním vozidlem se rozumí i mobilní stroj, průmyslové zařízení schopné přepravy nebo vozidlo bez karoserie, ve kterých je zabudován spalovací motor.

Silniční vozidla a zvláštní vozidla se rozdělují do základních kategorií L, M, N, O, T, C, R, S a Z. . Rozdělení silničních vozidel a zvláštních vozidel do kategorií, další členění jednotlivých kategorií a jejich technický popis a způsob zařazení vozidel do kategorií stanoví prováděcí právní předpis, tedy zejména vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem daně jsou pouze silniční motorová vozidla, nikoli nemotorová, ovšem s výjimkou přípojných vozidel. Přípojná vozidla patří mezi nemotorová, ale jsou výslovně zahrnuta do základu daně. Ostatní nemotorová vozidla předmětem daně nejsou.

Pro vznik předmětu daně tak musejí být splněny tři podmínky (registrace v ČR, provozování v ČR a použití k odpovídajícím činnostem), tyto podmínky musejí být splněny současně. Ze specifikace výše uvedených podmínek potom vyplývá, že pokud by vozidlo bylo používáno k činnostem, z nichž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů, toto vozidlo předmětem silniční daně není.

Příspěvková organizace má ve své zřizovací listině jako jeden z okruhů doplňkové činnosti povolenu reklamní činnost, marketing a mediální zastoupení. Příjmy z reklam jsou na základě § 18a odst. 2 ZDP vždy předmětem daně. Tato organizace má ve svém majetku zařazen osobní automobil, který využívá převážně ke své hlavní činnosti, ale ředitel organizace jej využívá i tehdy, pokud dojednává zakázky v rámci reklamní činnosti. Toto vozidlo tedy bude předmětem silniční daně, protože jej příspěvková organizace využívá k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů.

Příspěvková organizace zřízená městem, kulturní zařízení, v souladu se svou zřizovací listinou provádí pouze hlavní činnost. Tato činnost ve všech svých ohledem splňuje podmínky § 18a odst. 1 písm. a) ZDP a příjmy z ní plynoucí nejsou předmětem daně. K této své činnosti využívá silniční motorové vozidlo – užitkový automobil Citroen Berlingo.

Vzhledem k tomu, že organizace používá vozidlo pouze k činnostem, z nichž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně, automobil Citroen Berlingo v tomto případě není předmětem silniční daně.

Je tedy zřejmé, že silniční daň je u příspěvkových organizací velmi propojena s problematikou daně z příjmů, což v praxi způsobuje celou řadu problémů. A to jednak z pohledu správného stanovení skutečnosti, zda je vozidlo vůbec předmětem daně, ale také z pohledu správného stanovení povinnosti placení záloh na daň. Z hlediska daně z příjmů se jednotlivé nepodnikatelské činnosti a z nich plynoucí příjmy posuzují ve smyslu relace mezi příjmy a souvisejícími náklady až za celé zdaňovací období, ovšem o povinnosti placení záloh na daň silniční je nutné rozhodnout již v průběhu kalendářního roku, tedy zdaňovacího období. Tento rozpor staví příspěvkovou situaci do prakticky neřešitelné situace a je nutné hledat jiná, náhradní řešení jenom proto, že právní předpisy si s touto skutečností neumějí poradit. Zcela jistě se jedná o významný nedostatek této právní úpravy.

Je ale nutné předeslat, že není důležité a podstatné, zda je vozidlo zahrnuto v obchodním majetku či nikoliv, jak je o vozidlu účtováno atd., rozhodující je pouze to, zda je vozidlo odpovídajícím způsobem používáno. To znamená, že pokud bude vozidlo součástí obchodního majetku, ale k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů, používáno nebude, potom toto vozidlo předmětem daně silniční, až na výjimky uvedené dále v textu, nebude. Není to tedy tak, že vozidlo, které je součástí majetku organizace a je třeba i určené a účtované k doplňkové činnosti, je automaticky předmětem silniční daně.

Střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem, využívá v rámci své doplňkové činnosti lehký nákladní automobil s největší povolenou hmotností 1,5 tuny, který má zaúčtovaný jako součást svého dlouhodobého hmotného majetku. Tento automobil je využíván pouze pro sezonní práce, tedy např. v období březen až říjen. Znamená to tedy, že i přes určení k doplňkové činnosti tento automobil nebude předmětem daně v měsících leden, únor, listopad a prosinec, tedy v měsících, kdy nebude fakticky používán k činnosti, z níž plynou zdanitelné příjmy.

Je tedy zřejmé, že může nastat situace, že silniční vozidlo je předmětem daně pouze v některých měsících příslušného kalendářního roku. Ovšem skutečnost, že silniční vozidlo zahrnuté do obchodního majetku poplatníka není v některých kalendářních měsících předmětem silniční daně, musí být poplatník schopen prokázat. Daňové předpisy nestanoví konkrétní formu tohoto prokázání, záleží tedy na poplatníkovi, jaký důkazní prostředek zvolí. Zřejmě optimálním důkazním prostředkem bude evidence provozu silničního vozidla, která může být vedena různými způsoby, kromě obligátní knihy jízd může být využit také tachograf nebo výpis z elektronického záznamníku GPS, případně i jiné způsoby vedení této evidence.

Odlišná pravidla platí pro nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v České republice. Tato vozidla jsou předmětem daně silniční vždy, jedná se o povinné zohlednění předpisů EU v této oblasti. Nicméně zákon o dani silniční připouští pro veřejně prospěšné poplatníky u těchto vozidel určité úlevy v podobě snížení sazeb daně, příslušná úprava je obsažena v § 6 odst. 9 a 10 ZDS.

Z této úpravy potom vyplývá, že sazba daně se snižuje o 100 % u nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud příspěvková organizace používá takové vozidlo pouze k činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů, opět tedy typicky k činnostem, z nichž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně podle § 18a odst. 1 ZDP.

Obdobně se daň o 100 % sníží za situace, kdy se jedná o výcviková vozidla podle právního předpisu upravujícího získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která nejsou používána k činnosti, z níž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů právnických osob. I takový případ může u příspěvkových organizací nastat, protože zejména ve středním školství se výcviková vozidla vyskytují často.

Pokud by příspěvková organizace provozovala takovéto vozidlo, u kterého se sazba daně snižuje o 100 %, nemá povinnost v průběhu zdaňovacího období platit zálohy. Poplatníci daně, kteří provozují vozidlo s takto sníženou sazbou daně, nepodávají daňové přiznání, nemají-li daňovou povinnost u dalšího vozidla. Příslušná úprava je obsažena v § 15 odst. 3 ZDS.

Příspěvková organizace je provozovatelem nákladního vozidla s největší povolenou hmotností 5 tun. Vozidlo je používáno výhradně k hlavní činnosti organizace, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů.

Toto vozidlo je sice předmětem silniční daně, ale bude uplatněno snížení sazby daně o 100 %, všechny podmínky pro toto snížení jsou naplněny.

Příspěvková organizace ve výše uvedeném případě nemusí podávat daňové přiznání k silniční dani, pokud nemá jiné vozidlo, u kterého by jí vznikla daňová povinnost.

Jestliže se jedná o nákladní automobily a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 a více tun, tam už snížení sazby daně není tak razantní. Za stejných podmínek jako u vozidel nad 3,5 tuny a do 12 tun se snižuje sazba daně o 48 %, tedy sazba daně činí pouze 52 % stanovené roční sazby. Z toho však vyplývá, že pokud je příspěvková organizace poplatníkem ve vztahu k takovému vozidlu, je i tak povinna zaplatit silniční daň, i když vozidlo používá pouze pro účely činností, z nichž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně.

Příspěvková organizace je provozovatelem nákladního automobilu s největší povolenou hmotností 14 tun, jedná se o vozidlo se dvěma nápravami. Roční sazba daně potom činí 11 000 Kč. Vozidlo je využíváno pro účely hlavní činnosti, příjmy z této činnosti plynoucí nejsou předmětem daně z příjmů. Jsou tedy naplněny podmínky pro snížení sazby daně o 48 %, daň tak bude činit 5 720 Kč.

Co se týká povinnosti platit zálohy, z úpravy § 10 odst. 6 ZDS vyplývá, že pokud je poplatník daně provozovatelem vozidla se sníženou sazbou podle § 6 odst. 10 ZDS, platí pouze jednu zálohu na daň nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti nejpozději do 15. 12. zdaňovacího období.

Pokud navážeme na předchozí příklad, příspěvková organizace je povinna zaplatit nejpozději do 15. 12. příslušného zdaňovacího období zálohu na daň ve výši 70 % roční daňové povinnosti, záloha tedy bude ve výši 4 004 Kč.

V tomto případě samozřejmě trvá povinnost podat daňové přiznání týkající se takového vozidla.

Doplňme, že vozidlo by ale nebylo předmětem daně silniční v tom kalendářním měsíci, ve kterém by bylo po celý tento měsíc vyřazeno z provozu podle § 12 zákona č. 56/2001 Sb., tedy kdy vlastník silničního vozidla spolu s žádostí o vyřazení silničního vozidla z provozu odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou tzv. "depozitum".

Ustanovení § 2 odst. 4 ZDS vymezuje i určitou skupinu vozidel, které nejsou předmětem daně. Z pohledu příspěvkových organizací je vhodné upozornit zejména na zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, které se v praxi u těchto subjektů vyskytují relativně často. I kdyby tedy tato vozidla byla používána pro účely činností, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně, silniční daň se platit nebude, protože tato vozidla nejsou předmětem daně silniční.

Důležité je zdůraznit, že pro posouzení, o jaký druh vozidla se jedná, je vždy rozhodující zápis v technickém průkazu vozidla. Vzhledem k tomu, že druh vozidla často rozhoduje o způsobu zdanění, je technický průkaz velmi důležitým dokumentem i z pohledu silniční daně.

Vozidla osvobozená od daně

Vozidly osvobozenými od daně jsou vozidla, která sice pod předmět silniční daně spadají, ale daň se z těchto vozidel neodvádí. Některá vozidla jsou osvobozena od daně vždy, jiná pouze při splnění stanovených podmínek. K příspěvkovým organizacím mohou mít vazbu tyto případy:

 1. Vozidla kategorie L a jejich přípojná vozidla, jedná se tedy o motocykly a podobná vozidla.
 2. Vozidla speciální samosběrová – zametací (samosběry) a speciální jednoúčelová vozidla (značkovače silnic) jsou osvobozena od daně vždy, bez ohledu na skutečnost, zda jsou používána výlučně k údržbě komunikací či nikoli. Vzhledem k tomu, že se jedná o speciální vozidla, jiné využití zřejmě ani nepřichází v úvahu.
 3. Ostatní vozidla správců komunikací nebo osob pověřených správcem komunikací jsou osvobozena pouze za podmínky, že jsou používaná výlučně k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací. Pokud není splněna podmínka výlučného použití k uvedeným činnostem, osvobození se neuplatní. Osvobození se však netýká osobních automobilů.
 4. Vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla bezpečnostních sborů, obecní policie, sboru dobrovolných hasičů, vozidla poskytovatele zdravotních služeb, vozidla důlní a horské záchranné služby a poruchové služby plynárenských a energetických zařízení; podmínkou ovšem je, že vozidla musejí být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsaným v technickém průkazu k vozidlu. Pro vozidla poskytovatele zdravotních služeb a vozidla důlní a horské záchranné služby nevybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy je rozhodné jejich označení v technickém průkazu vozidla (sanitní, záchranářská).
 5. Vozidla požární ochrany používaná jednotkou hasičského záchranného sboru podle zákona upravujícího požární ochranu vybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsaným v technickém průkazu vozidla.
 6. Vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která používají některý z vyjmenovaných ekologických technologií pohonu, a to elektrický pohon, hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor, používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený zemní plyn označovaný jako CNG nebo jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85.

S výjimkou vozidel kategorie L se i osvobozená vozidla uvádějí do daňového přiznání.

Poplatník daně

Poplatníkem daně je ten, kdo je jako provozovatel zapsán v technickém průkazu vozidla. Pokud tedy příspěvková organizace zapsána bude, což bude i v případě, kdy se jedná o svěřený majetek, pak je poplatníkem silniční daně, i kdyby právním vlastníkem byl kraj nebo obec.

Provozovatelem silničního vozidla je osoba, která je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník tohoto vozidla, není-li jako jeho provozovatel v registru silničních vozidel zapsána jiná osoba. Provozovatel je v technickém průkazu vozidla a v registru vozidel uveden tehdy, když vozidlo neprovozuje jeho vlastník pro svou činnost nebo v souvislosti s ní, ale provozuje je pro svou činnost nebo v souvislosti s ní jiná fyzická nebo právnická osoba, která je k tomu vlastníkem zmocněna.

Dalším případem, který se často vyskytuje v praxi, je užívání silničního vozidla na základě finančního leasingu. V tomto případě leasingový nájemce není vlastníkem vozidla, ale zpravidla bývá uveden v technickém průkazu vozidla právě jako jeho provozovatel. Pokud tomu tak je, leasingový nájemce je poplatníkem daně. V případě že tomu tak není, je poplatníkem daně leasingová společnost, která je vlastníkem vozidla a je takto zapsaná v technickém průkazu.

Jinak je tomu ale v případě operativního leasingu, kdy nájemce není zapisován do technického průkazu ani do registru vozidel jako provozovatel vozidla. Proto nájemce při operativním leasingu silničního vozidla nemůže být poplatníkem silniční daně.

Dále může být příspěvková organizace poplatníkem daně v případě, že je zaměstnavatelem, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla.

Škola, příspěvková organizace zřízená krajem, v rámci své doplňkové činnosti pořádá kurzy výpočetní techniky. V rámci této doplňkové činnosti vyslala svého lektora na jinou školu, pro jejíž pedagogické pracovníky je kurz pořádán. Lektorovi je povoleno k této pracovní cestě použít jeho soukromý osobní automobil, zaměstnanci budou vyplaceny za použití tohoto vozidla cestovní náhrady.

Vozidlo je použito k doplňkové činnosti, příjmy z této činnosti jsou předmětem daně z příjmů. Škola se stává poplatníkem silniční daně, pokud poplatníkem již není samotný zaměstnanec. Pokud je to pro ni výhodnější, může použít sazbu podle § 6 odst. 4 ZDS ve výši 25 Kč na den.

Škola, příspěvkové organizace zřízená krajem, v rámci své doplňkové činnosti pořádá kurzy výpočetní techniky. V rámci této doplňkové činnosti vyslala svého lektora na jinou školu, pro jejíž pedagogické pracovníky je kurz pořádán. Lektorovi je povoleno k této pracovní cestě použít jeho soukromý osobní automobil, zaměstnanci budou vyplaceny za použití tohoto vozidla cestovní náhrady. Lektor – zaměstnanec školy – však sám podniká, a z tohoto titulu je poplatníkem silniční daně, daňová povinnost mu vznikla i v příslušném měsíci, kdy se pracovní cesta uskutečnila.

Vozidlo je sice použito k doplňkové činnosti, ale protože daňová povinnost vznikla již provozovateli vozidla, zaměstnavateli daňová povinnost nevzniká.

Je nutné zopakovat, že pokud má být příspěvková organizace poplatníkem daně, musí nejdříve existovat předmět daně, tj. silniční motorové vozidlo, které je předmětem daně z toho titulu, že je použito pro účely činnosti, z níž plynoucí příjmy jsou předmětem daně. Jinak vůbec nemá smysl o příspěvkové organizaci jako poplatníkovi daně silniční uvažovat.

Základ daně a sazby daně

Způsob stanovení základu daně se liší podle toho, zda se jedná o osobní automobily, návěsy anebo o ostatní vozidla:

 • u

Nahrávám...
Nahrávám...