dnes je 19.9.2021

Input:

Skutečný majitel a jeho evidence

30.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13
Skutečný majitel a jeho evidence

Ing. Miroslav Brabec

Úvod

Dne 1. 6. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále také „zákon”), který přináší změny a zásadní zpřesnění určování skutečných majitelů právnických osob a svěřenských fondů. Je tak možné s definitivní platností opustit dřívější řešení této problematiky, které bylo zčásti uvedeno v zákoně č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických osob a o evidenci svěřenských fondů, a zčásti v § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Jaká je tedy nová definice skutečného majitel podle zákona – vždy se jedná o fyzickou osobu (může jich být samozřejmě více), která v konečné fázi vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo svěřenský fond. Jelikož tento článek je v souladu s terminologií zákona o daních z příjmů určen primárně veřejně prospěšným poplatníkům, tak určitě nebude od věci hned na jeho začátku vyjmenovat ty subjekty z této množiny, které podle zákona skutečného majitele nemají (připomínáme, že v souladu s § 17a ZDP jsou za veřejně prospěšné poplatníky považovány subjekty, které v souladu se svými základními dokumenty vykonávají hlavní činnost, která není podnikáním). Podle § 7 zákona č. 37/2021 Sb. mezi ně patří (jmenujeme pouze ty základní, pro úplný přehled doporučujeme prostudovat výše zmíněný paragraf):

 • územní samosprávný celek,

 • státní příspěvková organizace a příspěvková organizace územního samosprávného celku,

 • školská právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou,

 • politická strana a politické hnutí,

 • církevní a náboženská společnost,

 • honební společenstvo,

 • společenství vlastníků jednotek,

 • obecně prospěšná společnost a ústav, ale pozor, pouze ty, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.

Z výše uvedeného vyplývá, že subjekty, které nejsou vyjmenovány v § 7 zákona č. 37/2021 Sb., budou muset vzít evidenci skutečných majitelů na vědomí.

Definice skutečných majitelů těchto organizací (§ 6 zákona č. 37/2021 Sb.):

a) Fundace (podle § 303 a násl. NOZ do této skupiny náleží nadace a nadační fond):

 • fyzická osoba, která je jejím zakladatelem,

 • fyzická osoba, která je členem její správní rady nebo dozorčí rady nebo jejím revizorem,

 • fyzická osoba, jejíž osobní podpora plní účel vzniku a fungování fundace.

b) Ústav a obecně prospěšná společnost

 • fyzická osoba, která je zakladatelem výše uvedených právnických osob,

 • fyzická osoba, která je jejich ředitelem (statutární orgán jak ústavu, tak i obecně prospěšné společnosti) nebo členem správní rady nebo dozorčí rady nebo osobou v obdobném postavení.

Poněkud matoucí je v této souvislosti chybějící zmínka o spolku. Pouze z § 26 zákona č. 37/2021 Sb., popř. z § 38 zákona lze vyvodit, že spolek povinnost evidovat skutečného majitele má, a kdo je tím majitelem, je v podstatě nepřímo uvedeno právě v § 38 zákona (viz text níže).

Kromě jiného § 6 zákona v závěru upozorňuje, že je-li ve výše uvedených funkcích právnická osoba, tak skutečným majitelem fundace, ústavu a obecně prospěšné společnosti je vždy skutečný majitel této právnické osoby.

Automatický průpis do evidence skutečných majitelů

Určitou výhodou subjektů, které jsou vyjmenovány v § 6 zákona č. 37/2021 Sb. je to, že v jejich případě bude proveden tzv. automatický průpis, takže

Nahrávám...
Nahrávám...