dnes je 21.10.2019
Input:

Stravování - školní

11.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Stravování – školní

Ing. Olga Hanzlová

Pojem

Zařízení školního stravování je upraveno ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. (§ 119) a prováděcí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Jeho služby jsou určeny především dětem, žákům a studentům v době jejich pobytu ve škole nebo ve školském zařízení. Kromě toho může poskytovat stravování jiným osobám, především zaměstnancům – pak se současně stává zařízením závodního stravování.

Zařízení školního stravování může být součástí právnické osoby, která zajišťuje školské služby, a těmi jsou příspěvkové organizace a školské právnické osoby. Školské právnické osoby může zřídit ministerstvo, ÚSC anebo jiná právnická nebo fyzická osoba. Postavení školské právnické osoby je upraveno ve školském zákoně ve dvanácté části. Základní pravidla hospodaření jsou uvedeny v § 134 až 140 zákona č. 561/2004 Sb. Příspěvkové organizace zřizuje organizační složka státu nebo územní samosprávný celek. Ve zřizovací listině je vymezen hlavní účel a tomu odpovídající předmět činnosti a jako součást školy bude vymezeno též stravovací zařízení. Školský zákon určuje, že školská právnická osoba vymezená v § 124 školského zákona poskytuje vzdělávání podle vzdělávacích programů a také školské služby, kam patří i stravování.

Zařízení školního stravování může být také samostatnou právnickou osobou, pokud bude poskytovat stravovací služby více školám nebo školským zařízením a může mít jinou právní formu než příspěvková organizace, potom se hospodaření tohoto stravovacího zařízení bude řídit předpisy upravující podnikatelské subjekty anebo jiné nevýdělečné organizace.

Typy zařízení školního stravování

Jestliže je školní stravování součástí školy, pak musí být ve vnitřním předpisu vymezena pravidla pro provozování stravovacích činností, tj. vymezeny prostory podle toho, jaký typ stravovacích služeb se poskytuje.

Typy zařízení školního stravování jsou:

 1. školní jídelna,
 2. školní jídelna – vývařovna,
 3. školní jídelna – výdejna jídel.

Školní jídelna samostatně připravuje jídla, která vydává v provozních prostorách, což je samostatný soubor místností a prostor, kde se jídla připravují a vydávají. Školní jídelna může připravovat jídla, které pak vydává výdejna, která je umístěna v jiné budově nebo v jiném zařízení.

Školní jídelna umožňuje i dietní stravování strávníkům, kteří mají podle potvrzení praktického lékaře potřebu dietního stravování. Vnitřním předpisem určí školní jídelna, kdo je odpovědný za sestavení jídelních lístků pro dietní stravování a za dodržení norem, které potvrdí nutriční terapeut.

Rozsah stravovacích služeb může zahrnovat:

 • hlavní jídla, tj. obědy a večeře a

 • doplňková jídla, tj. snídaně, přesnídávky, svačiny a druhé večeře.

Výživové normy a finanční limity na nákup potravin

Provozovatelé stravovacích služeb se řídí výživovými normami, které jsou součástí vyhlášky č. 107/2005 Sb. jako Příloha č. 1. Uvádí se v nich průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin v gramech na strávníka a den. Přehled obsahuje členění podle věkových kategorií a rozsahu stravovacích služeb, tj. hlavní jídlo (oběd), nebo celodenní stravování, tj. také doplňková jídla.

V návaznosti na stravovací normy jsou v Příloze č. 2 uvedeny finanční limity na nákup potravin.

Jsou zde uvedeny jednotlivé kategorie strávníků podle věku a podle jednotlivých poskytovaných jídel finanční limity v Kč/den/strávník v rozmezí od–do, například strávníci 7–10 let mají finanční normu na oběd 13,50–26,00 Kč. U strávníků se zařazení do věkových kategorií řídí podle věku, který dosáhli ve školním roce. Strávníci, kteří vykonávají sportovní přípravu a strávníkům na konzervatořích připravujícím se v oboru tanec, se může zvýšit výživová dávka horního limitu na nákup potravin.
Finanční normy dietního stravování se odvozují podle cen potravin, které dieta vyžaduje.

Úplata za školní stravování v zařízeních zřízených státem nebo ÚSC

Stravování se poskytuje strávníkům za úplatu, tedy nikoliv bezplatně. Výše úplaty závisí na kalkulaci hlavního jídla nebo doplňkového jídla, kterou stanoví ředitel školy na základě podkladů zpracovaných vedoucím pracovníkem zařízení školního stravování. Strávník hradí spotřebu potravin a další náklady stravovacího zařízení jsou financovány příspěvkem na provoz podle toho, kdo je zřizovatelem právnické osoby.

Příklad 1 – Kalkulace hlavního jídla pro jednotlivé věkové kategorie v Kč/1 jídlo

Tabulka 1

Položka nákladů  Strávníci   
do 6
let 
7 až 10
let 
11 až 14
let 
15 a více
let 
Úhrada 
1. Spotřeba potravin  15,00  22,00  25,00  28,00  strávník A 
2. Mzdové náklady  10,00  10,00  10,00  10,00  přímé náklady
ze SR 
3. Odvody z mezd  3,60  3,60  3,60  3,60 
4. Režijní náklady  8,40  8,40  8,40  8,40  zřizovatel 
Celkem náklady  37,00  44,00  47,00  50,00  strávník B 
5. Zisk  3,00  3,00  3,00  3,00   
Cena pro
doplňkovou činnost 
40,00  47,00  50,00  53,00  zákazník v DČ 

Strávník A – úhrada za odebranou stravu v době přítomnosti ve škole nebo ve školském zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti ve škole nebo ve školském zařízení.

Strávník B – úhrada v případě, že neodhlásil stravování od druhého dne nepřítomnosti ve škole nebo ve školském zařízení.

Zákazníci, jimž se poskytují stravovací služby v doplňkové (hospodářské) činnosti, hradí smluvní cenu, která může zahrnovat i zisk, ale neměla by být pod úrovní celkových nákladů.
Uvedené ceny se mohou prováděcím předpisem MŠMT změnit s datem určené účinnosti.

Ustanovení § 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb. rozsah služeb školního stravování podle jednotlivých kategorií strávníků, například žák základní školy a nezletilý žák střední školy a konzervatoře má právo denně odebrat oběd. U dětí v mateřské škole je uvedeno, kdy má právo denně odebrat oběd a jedno navazující nebo předcházející doplňkové jídlo.

Organizační zajištění činnosti stravovacího zařízení

Vedoucí stravovacího zařízení má odpovědnost za řádný chod střediska. Odpovídá za řádnou evidenci strávníků a vyúčtování uvařených jídel. Sestavuje jídelní lístek, který předkládá ředitelství školy nebo školského zařízení. Při sestavování musí dodržet stravovací normy a finanční limity. Má na starosti zásobování potravinami, dodržuje přitom přiměřeně výběr dodavatelů tak, aby se vyhovělo zadávání veřejných zakázek.

Dále odpovídá za dodržování hygienických předpisů podle vyhlášky č. 137/2004 Sb. O závadách, které znemožňují dodržení předpisů, informuje vedení školy nebo školského zařízení.

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

 • Hospodaření zařízení školního stravování, které je součástí školy – samostatné příspěvkové organizace, anebo je to samostatná příspěvková organizace, je upraveno touto legislativou:

 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

Účtování a operativní evidence stravovacího zařízení


Vedoucí stravovacího střediska nebo jím pověřený zaměstnanec vede pomocí vhodného softwaru evidenci jednotlivých strávníků podle identifikace, která je dána číselným kódem stravovací karty nebo čipu, jímž se strávníci přihlašují ke stravování. Ve vnitřním předpisu musí být dána pravidla, do kdy je možné se přihlásit ke stravování v jednotlivých dnech a kdy je termín pro odhlášení. Zda vznikl jednotlivým strávníkům nárok na stravování za úplatu v hodnotě potravin, musí vedoucí stravovacího zařízení kontrolovat podle evidence docházky žáků v třídních knihách, případně podle informací o absenci poskytovanou třídními učiteli.

V evidenci strávníků je rovněž záznam o úplatě za stravování. Zpravidla se úplata řeší tak, že strávníci hradí předem do určitého data zálohu, která se jim po skončení měsíce nebo k jinému termínu vyúčtovává. Pokud není záloha zaplacena, nemůže se strávník přihlásit ke stravování.

Zálohy splatné předem jsou pro stravovací zařízení efektivnější, protože přijaté zálohy jsou finančními prostředky, z nichž se bude hradit nákup potravin a nebude potřeba, aby zřizovatel poskytl předfinancování nákupu potravin.

Ve vnitřním předpisu může být i druhá varianta, kdy je stanoveno, že se úplata bude požadovat až po poskytnutí služeb stravovacích i ubytovacích. I zde se musí respektovat pravidla daná vyhláškou, kdy má žák nárok na poskytnutí služby, kterou využil. Pokud mu byl poskytnut větší rozsah služeb, než měl nárok, zohlední se to ve výši pohledávky, kterou má uhradit.

Účtový rozvrh s analytickými účty a účelovým znakem:

 • 111 01 – Pořízení materiálu – potraviny v ŠJ

 • 112 01 – Materiál na skladě – potraviny

 • 112 02 – Stravovací karty

 • 241 20 – Běžný účet ŠJ

 • 261 20 – Pokladna ŠJ

 • 262 12 – Peníze na cestě

 • 315 20 – Pohledávky ŠJ

 • 321 10 – Dodavatelé ŠJ

 • 324 20 – Krátkodobé přijaté zálohy na stravování

 • 335 20 – Pohledávky za zaměstnanci – závodní stravování

 • 335 00 – Ostatní pohledávky za zaměstnanci

 • 336 00 – Sociální zabezpečení

 • 337 00 – Zdravotní pojištění

 • 374 00 – Přijaté zálohy na transfery

 • 389 20 – Nevyfakturované dodávky ŠJ

 • 412 30 – Příspěvek FKSP na stravování

Nákladové účty s podílem ŠJ jsou označeny UZ 301.

Samostatné AU:

 • 501 20 301 – Spotřeba potravin

 • 544 01 301 – Prodané stravovací karty

 • 547 10 301 – Manka a škody

 • 609 20 301 – Výnosy z úplaty za stravování žáků

 • 609 21 301 – Výnosy z úhrady osobních a věcných nákladů

 • 644 01 301 – Výnosy z prodeje stravovacích karet

 • 649 00 301 – Náhrady škod

 • 671 10 301 – Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu

 • 672 10 301 – Výnosy vybraných místních účetních jednotek z transferů na provoz ŠJ

 • 672 50 301 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů na osobní náklady provozních zaměstnanců

Zkratky:

 • PPD – příjmový pokladní doklad

 • VPD – výdajový pokladní doklad

 • VBÚ – výpis z běžného účtu

 • FAP – přijatá faktura

 • FAV – vydaná faktura

 • ID – interní doklad

 • PPo - příjemka potravin

 • VPo – výdejka potravin

 • VKa – výdejka karet