dnes je 4.3.2024

Input:

Účetní knihy - otevírání

27.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní knihy – otevírání

Jaroslava Svobodová

Pojem

V souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů účetní jednotky otevírají účetní knihy

  1. ke dni vzniku povinnosti vést účetnictví,
  2. k prvnímu dni účetního období.

Příspěvkové organizace v souladu s výše uvedeným otevírají účetní knihy ke dni svého vzniku a potom pravidelně vždy k prvnímu dni účetního období. Postup při otevírání účetních knih je stanoven v bodu 2 odst. 2. 1. písm. d) Českého účetního standardu č. 702 – Otevírání a uzavírání účetních knih. V tomto případě je předmětem ekonomických úvah s následným rozhodnutím řídicího orgánu i rozdělení výsledku hospodaření, resp. úhrada ztráty.

Účetně technická interpretace této etapy není obtížná. Spíše je třeba si ujasnit principy a pravidla, které se musejí v této fázi respektovat.

Těmito pravidly jsou:

  • ustanovení příslušných věcně právních předpisů,

  • vlastní pravidla organizace (která musejí být v souladu s obecně závaznými předpisy),

  • ekonomické, zasvěcené úvahy týkající se zejména budoucího vývoje,

  • zakomponování potřebných změn a event. nápravných opatření do vnitřních předpisů,

  • případná změna účtového rozvrhu při změně počtu a obsahu syntetických a podrozvahových případně analytických účtů

  • a řada dalších.

Tímto postupem je v účetnictví zabezpečena kontinuita mezi dvěma účetními obdobími.

Význam ekonomický spočívá v umožnění a provedení analýzy výsledku hospodaření. Tato analýza umožní provést finanční vypořádání a rozdělení zisku či úhradu ztráty za minulé a běžné období.

Účty hlavní knihy se otevírají podvojnými zápisy. Jednotlivé syntetické a podrozvahové případně analytické účty se otevírají vždy, pokud na nich byl ke konci minulého účetního období vykázán zůstatek se souvztažným zápisem na účtu 491 – Počáteční účet rozvažný. Ve prospěch tohoto účtu se zaúčtují počáteční stavy (zůstatky) všech účtů aktivních, na vrub počáteční stavy (zůstatky) všech účtů pasivních. Otevírají se i účty oprávek a opravných položek k majetku, které vyjadřují snížení majetku prostřednictvím kumulovaných odpisů, nebo opravných položek k majetku, zejména k pohledávkám, a jsou vykazovány v aktivech rozvahy ve druhém sloupci korekce.

Tabulka 1 – 491 – Počáteční účet rozvažný

Č.  Text  MD 
1.  Otevření aktivních účtů     
    Aktivní účty účtové třídy 0, 1, 2, 3, 4  491 

Tabulka 2 – 491 – Počáteční účet rozvažný

Č.  Text  MD 
2.  Otevření pasivních účtů     
    491  Pasivní účty účtové třídy 2, 3, 4 

Ustanovení § 4 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb. vyplývá ze skutečnosti, že i položky rozvahy mohou nabývat jak kladných, tak záporných hodnot. K okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni dochází u syntetických účtů 336, 341, 342, 343, 344 k porovnávání zůstatků stran MÁ DÁTI a DAL a výsledný rozdíl vstupuje:

  1. do aktiv kladně, jestliže zůstatek syntetického účtu je na straně MÁ DÁTI,
  2. do pasiv kladně, jestliže zůstatek syntetického účtu je na straně DAL.

Součástí otevřených účtů hlavní knihy jsou i účty oprávek a opravných položek, které byly uzavřeny na konečný účet rozvažný a vykázány v aktivech rozvahy ve druhém sloupci korekce.

Podle tohoto pravidla budou i vykázány počáteční stavy s výjimkou účtu týkajícího se výsledku hospodaření.

Účet výsledku hospodaření

Na konci účetního období je výsledek hospodaření vykázán na účtu 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období. Tento účet má pouze konečný zůstatek, který se převede v rámci uzavírání účetních knih na konečný účet rozvažný. Na počátku nového účetního období se účet 493 neotevírá. Zůstatek na něm uvedený se účtuje podle své povahy na účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení a stane se předmětem finančního vypořádání. Pokud skončilo hospodaření se ziskem, bude počáteční zůstatek na straně Dal účtu 431, v případě ztráty bude počáteční zůstatek na straně Má dáti účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Po definitivním schválení a případném rozdělení výsledku hospodaření je celá částka z účtu 431 přeúčtována ve prospěch nebo na vrub dalších účtů v závislosti na způsobu rozdělení. Účet 431 vykazuje tedy pouze počáteční zůstatek, konečný zůstatek nemá. Pokud se výsledku hospodaření nepoužije (částečně) pro posílení stavu finančních fondů příspěvkové organizace, zůstane nerozdělen, resp. ztráta zůstane neuhrazena, a stav bude vykazován na účtu 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

Tabulka 3 – Převod výsledku hospodaření na účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení prostřednictví počátečního účtu rozvažného

Č.  Text  MD 
1.  Výsledek ve schvalovacím řízení – ztráta  431  491 
2.  Výsledek ve schvalovacím řízení – zisk  491  431 
3.  Neuhrazená ztráta z minulých let  432  491 
4.  Nerozdělený zisk  491  432 

Tento způsob účtování je stanoven v bodu 2 odst. 2.1. písm. d) Českého účetního standardu 702 – Otevírání a uzavírání účetních knih a je také předmětem ekonomických úvah s následným rozhodnutím řídicího orgánu o rozdělení výsledku hospodaření, resp. úhradě ztráty.

Finanční vypořádání

Finanční vypořádání spočívá v rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. Může se provádět až tehdy, jsou-li již proúčtovány minulé zisky a ztráty s běžným výsledkem hospodaření.

Tabulka 4

Č.  Text  MD 
Nahrávám...
Nahrávám...