dnes je 17.1.2019
Input:

Účetnictví obecně prospěšné společnosti

11.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.12.2
Účetnictví obecně prospěšné společnosti

Ing. Miroslav Brabec

Účetní knihy

Ustanovení § 4 odst.1 ZoÚ ukládá právnickým osobám povinnost vést účetnictví ode dne vzniku až do dne svého zániku (pro připomenutí – o. p. s. vznikají dnem zápisu do rejstříku o. p. s. – § 5 zákona č. 248/1995 Sb.) a ke dni vzniku otevírají účetní knihy [ § 17 odst.1 písm. a) ZoÚ ]. Účetní knihy mohou mít podobu:

 • deníku, v němž jsou zápisy vedeny časově (chronologicky za sebou v průběhu účetního období),

 • hlavní knihy, v níž jsou zápisy uspořádány věcně (systematicky) podle jednotlivých účtů stanovených organizací v účetním rozvrhu,

 • knih analytických účtů, v nichž se podle potřeb organizace podrobně rozvádějí účetní zápisy v hlavní knize,

 • knih podrozvahových účtů, ve kterých se uvádějí účetní zápisy, které se neprovádějí v deníku a v hlavní knize.

0. p. s. je povinna ve svém účetnictví oddělit (zákon č. 248/1995 Sb. dokonce používá slovo „důsledně”) náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými činnostmi (hlavní činnost) a náklady a výnosy, které nelze zařadit do předchozích skupin a které souvisejí se správou organizace. Ideální pro splnění těchto požadavků by zcela jistě bylo zavedení tzv. druhého okruhu vnitropodnikového účetnictví tak, jak je to uvedeno v bodě 2.6.2. ČÚS č. 401 s pomocí účtů účtových tříd 7 a 8. V jednom okruhu finančního účetnictví je toto sledování trochu složitější, nicméně s pomocí vhodně uspořádaných analytických účtů je splnitelné.

O ověřování řádné a mimořádné účetní závěrky auditorem byla již výše v textu zmínka. Na tomto místě je třeba uvést, kdy vzniká povinnost tohoto ověření. Jelikož tuto povinnost stanovuje zákon č. 248/1995 Sb., odpadá použití specifických podmínek, které jsou stanoveny v § 20 ZoÚ. Ustanovení § 19 zákona č. 248/1995 Sb. uvádí předpoklad splnění jedné z následujících dvou podmínek:

 • o. p. s. je příjemce dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, rozpočtu obce, případně rozpočtu jiného územního orgánu nebo státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v účetním období, za které je účetní závěrka sestavována (běžné období), jeden milion Kč; případnou nejasnost, co je nebo není dotace, řeší § 27 odst.1 vyhlášky č. 504/2002 Sb., kde je definice dotace uvedena, nebo

 • čistý obrat překročil v běžném období částku deset milionů Kč (i když zákon č. 248/1995 Sb. neuvádí, co se míní pojmem čistý obrat, autor tohoto článku se domnívá, že je možné použít jeho vymezení v § 1d ZoÚvýše výnosů snížená o prodejní slevy, pokud samozřejmě např. v rámci doplňkové činnosti připadají v úvahu).

Povinnost ověření účetní závěrky auditorem hraje roli i v rozhodování o tzv. rozsahu vedení účetnictví (§ 9 ZoÚ). Pokud tato povinnost neexistuje, může malá nebo mikro o. p. s. (§ 1b ZoÚ) vést účetnictví v tzv. zjednodušeném rozsahu.

Jaké jsou výhody vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu?

Účetní jednotky:

 • mohou sestavovat účtový rozvrh s uvedením pouze dvoumístných skupin účtů,

 • netvoří „účetní” opravné položky (mohou ale samozřejmě tvořit opravné položky k pohledávkám podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů); tato „výhoda” je pro o. p. s. a ostatní neziskové organizace v podstatě zbytečná, protože § 37 odst. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. tvorbu a účtování „účetních” opravných položek stejně neumožňuje,

 • netvoří „účetní” rezervy, pouze rezervy opět podle zákona č. 593/1992 Sb.,

 • k rozvahovému dni nepřeceňují majetek a závazky na reálnou hodnotu,

 • mohou spojit účtování v deníku a v hlavní knize,

 • mohou sestavovat účetní závěrku v tzv. zkráceném rozsahu (co je míněno tímto rozsahem, uvádí § 3a vyhlášky č. 504/2002 Sb.).

Několik příkladů účtování v o. p. s.

V příkladech jsou použity tyto účty:

112 – Materiál na skladě

211 – Peněžní prostředky v pokladně

221 – Peněžní prostředky na účtech

311 – Pohledávky za odběrateli

321 – Závazky vůči dodavatelům

346 – Zúčtování dotací

501 – Spotřeba materiálu

518 – Služby

546 – Dary

581 – Poskytnuté příspěvky

602 – Tržby z prodeje tržeb

648 – Čerpání fondů

681 – Přijaté příspěvky od fyzických osob

691 – Provozní dotace

901 – Vlastní jmění

910 – Fondy

Účetní doklad Text MD DAL
B1 vklad zakladatele do o. p. s. 221 901
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz