dnes je 1.8.2021

Input:

Účtový rozvrh pro NNO

4.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.6
Účtový rozvrh pro NNO

Jaroslava Svobodová

ÚČTOVÝ ROZVRH

pro nestátní neziskové organizace

Účetní jednotka: ………………………. Označení: …………………………

Číslo: …………………………………… Zpracoval: …………………………

Kontroloval: ……………………………. Platnost: …………………………

Závaznost: ……………………………… Datum vydání: …………………….

Vydává: …………………………………. Nahrazuje: ………………………

Doplňuje: ……………………………….. Počet stran: ………………………

Přílohy: …………………………………..

Čl. 1

Konstrukce účtového rozvrhu

Na základě § 14 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, „Směrná účtová osnova” určuje uspořádání a označení účtových tříd, popřípadě účtových skupin nebo i syntetických účtů pro účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření; toto uspořádání musí zajistit sestavení účetní závěrky.

Na podkladě směrné účtové osnovy jsou účetní jednotky povinny sestavit účtový rozvrh, v němž uvedou účty potřebné k zaúčtování všech účetních případů a k sestavení účetní závěrky v dané účetní jednotce. Účetní jednotky sestavují účtový rozvrh pro každé účetní období; v průběhu účetního období je možno účtový rozvrh doplňovat. Pokud nedochází k prvnímu dni účetního období ke změně účtového rozvrhu platného v předcházejícím účetním období, postupuje účetní jednotka podle tohoto rozvrhu i v následujícím účetním období.

Účtový rozvrh organizace obsahuje účty:

1.1 Majetek (dlouhodobý, nehmotný a hmotný) v členění na:

a) syntetické účty podle Směrné účtové osnovy, označené třímístným znakem XXX,

b) analytické účty, označené dalšími znaky XXX XX XX X XX X XX, rozlišujícími:

 • jednotlivé druhy majetku,

 • odpovědné osoby a místo uložení či umístění,

 • majetek daný do zástavy, ručení za závazky,

 • majetek, který slouží v hlavní činnosti organizace,

 • majetek, který je využíván k jiné (doplňkové) činnosti,

 • majetek, který slouží k obojí činnosti (činnostem).

1.2 Pohledávky a závazky v členění na:

a) syntetické účty pohledávek a závazků XXX,

b) analytické účty v třídění XXX XX XX XX XXX podle:

 • jednotlivých dlužníků, resp. věřitelů,

 • doby splatnosti pohledávek, resp. úhrady závazku (krátkodobé, dlouhodobé),

 • pohledávky po lhůtě splatnosti a pohledávky do lhůty splatnosti,

 • členění na českou měnu a cizí měny.

1.2.1 Opravné položky k pohledávkám krátkodobým i dlouhodobým v členění na:

a) syntetické účty podle Směrné účtové osnovy, označené třímístným znakem XXX,

b) analytické účty, označené dalšími znaky XXX XX XX X XX X XX, rozlišujícími:

- opravné položky k pohledávkám, jejichž tvorba ovlivňuje základ daně z příjmů (zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů)

1.3 Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek v členění na:

a) syntetické účty XXX,

b) analytické účty ve třídění XXX XXX XXX X podle:

 • druhu dlouhodobého finančního majetku (ukládání a zhodnocování

 • dočasně volných finančních prostředků

 • doby splatnosti (doby držby) na krátkodobé a dlouhodobé,

 • charakteru cenných papírů (majetkové, resp. úvěrové).

1.4 Zásoby v členění na:

a) syntetické účty XXX,

b) analytické účty ve třídění XXX XX XX XXX XX XX podle:

 • druhů či skupin zásob,

 • odpovědných osob,

 • míst uložení, resp. středisek,

 • účelu (činnost hlavní, resp. jiné /doplňkové/)

c) Podle způsobu účtování:

 • způsob „A”

 • způsob „B”

1.5 Účty v bankách ve struktuře:

a) syntetický účet (účty) XXX,

b) analytické účty ve třídění XXX XX XXX podle:

 • běžné účty,

 • běžný účet FKSP (v případě VVŠ a VVI),

 • termínované vklady

 • běžné účty peněžních fondů (pokud jsou tvořeny)

 • běžné účty rezerv tvořených dle zákona č.593/1992 Sb.

1.6 Účty pro zobrazení účetních operací (přechodné účty aktiv a pasiv) týkající se:

 • časového rozlišení nákladů a výnosů,

 • dohadných položek aktivních a pasivních, a dále

 • kursových rozdílů

v členění na:

a) syntetické účty XXX,

b) analytické třídění XXX XX XX XXX XX, ve smyslu jednotlivých dalších vnitřních směrnic pro účetní případy, kterými jsou zejména:

 • jednotlivé druhy časového rozlišení

 • jednotlivé účty dohadných položek,

 • tvorba a zúčtování rezerv

a to v návaznosti na zvláštní vnitřní směrnice o:

 • zásadách pro časové rozlišení nákladů a výnosů,

 • zásadách pro tvorbu dohadných položek,

 • zásadách pro tvorbu rezerv.

1.7 Účty nákladů a výnosů v členění na:

a) syntetické účty nákladů a výnosů (druhové třídění) XXX,

b) analytické účty nákladů a výnosů v členění XXX XX XX XX na:

 • jednotlivé druhy v návaznosti na směrnou účtovou osnovu

 • účely čerpání (činnost hlavní, činnost hospodářskou),

 • zdrojů financování (z vlastních zdrojů, z dotací, z darů aj.)

 • odpovědnostního řízení

c) účty vnitroorganizačního účetnictví

 • syntetické účty nákladů v členění na analytické účty

 • nákladů materiálových podle jednotlivých organizačních jednotek

 • nákladů na služby podle jednotlivých organizačních jednotek

 • nákladů na mzdy a odvody z mezd podle jednotlivých organizačních jednotek

 • nákladů jiných, ostatních nespecifikovaných podle jednotlivých organizačních jednotek

 • syntetické účty výnosů v členění na analytické účty

 • výnosů za vlastní výkony podle jednotlivých organizačních jednotek

 • výnosů z pokut a penále podle jednotlivých organizačních jednotek (v členění

 • na smluvní a mimosmluvní

 • výnosů z prodeje majetku podle jednotlivých organizačních jednotek

 • úrokové výnosy podle jednotlivých organizačních jednotek výnosy z finančního majetku, včetně úrokových výnosů

 • výnosů jiných ostatních nespecifikovaných podle jednotlivých organizačních jednotek

1.8 Podrozvahové účty v členění podle ustanovení vyhlášky č. 504/2002 Sb., a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které postupují podle této vyhlášky.

Čl. 2

Účtový rozvrh

(příklad řešení vybraných účtů v analytickém členění)

Účtová třída 0  Dlouhodobý majetek 
Účtová skupina 01  Dlouhodobý nehmotný majetek 
013  Software  
013 101  Software evidence majetku  
013 102  Software pokladna (7 licencí pro 7 středisek)  
013 103  Software účetnictví  
013 104  Software home banking  
019  Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  
Účtová skupina 02  Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 
021  Stavby  
021 301  Technické zhodnocení staveb v sídle  
021 302  Technické zhodnocení staveb poboček  
021 303  Technické zhodnocení kulturních památek  
022  Hmotné movité věci a jejich soubory  
022 101  Osobní motorová vozidla ústředí  
022 102  Osobní motorová vozidla v organizačních jednotkách  
022 201  Kancelářská technika v ústředí  
022 202  Kancelářská technika v organizačních jednotkách  
022 301  Nábytek v ústředí  
022 302  Nábytek v organizačních jednotkách  
022 901  Ostatní jiné movité věci ve hlavním spolku  
022 902  Ostatní jiné movité věci v pobočných spolcích  
  
029  Ostatní movité věci, které nejsou součástí pozemku
 
Účtová skupina 03  Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 
031  Pozemky  
031 101  Pozemky související s budovami ve hlavním spolku  
031 102  Pozemky související s budovami v pobočných spolcích  
032  Kulturní předměty  
032 101  Movité věci oceněné dle § 25 odst. 1 písm. k) ZoÚ 
032 201  Movité věci pořízené úplatně v ocenění pořizovací cenou  
Účtová skupina 04  Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 
041  Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  
042  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  
043  Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek  
  
Účtová skupina 05  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
051  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  
052  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  
053  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek  
Účtová skupina 06  Dlouhodobý finanční majetek 
061  Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  
062  Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem  
063  Dluhové cenné papíry držené do splatnosti  
067  Dlouhodobé půjčky  
068  Termínované vklady dlouhodobé  
069  Ostatní dlouhodobý finanční majetek  

Poznámka:

Z důvodu omezeného rozsahu textu uvádíme pouze ukázku řešení účtového rozvrhu. Při sestavení účtového rozvrhu v konkrétní účetní jednotce je nutné postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 504/2002 Sb., a Českých účetních standardů, pro účetní jednotky, které postupují podle této vyhlášky.

Čl. 3

Účtový rozvrh

(příklad

Nahrávám...
Nahrávám...