dnes je 27.1.2023

Input:

Účtový rozvrh pro NNO

4.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.6
Účtový rozvrh pro NNO

Jaroslava Svobodová

ÚČTOVÝ ROZVRH

pro nestátní neziskové organizace

Účetní jednotka: ............................ Označení: ..............................

Číslo: .......................................... Zpracoval: ..............................

Kontroloval: .................................. Platnost: ..............................

Závaznost: .................................... Datum vydání: .........................

Vydává: ........................................ Nahrazuje: ...........................

Doplňuje: ...................................... Počet stran: ...........................

Přílohy: .........................................

Čl. 1

Konstrukce účtového rozvrhu

Na základě § 14 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, "Směrná účtová osnova" určuje uspořádání a označení účtových tříd, popřípadě účtových skupin nebo i syntetických účtů pro účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření; toto uspořádání musí zajistit sestavení účetní závěrky.

Na podkladě směrné účtové osnovy jsou účetní jednotky povinny sestavit účtový rozvrh, v němž uvedou účty potřebné k zaúčtování všech účetních případů a k sestavení účetní závěrky v dané účetní jednotce. Účetní jednotky sestavují účtový rozvrh pro každé účetní období; v průběhu účetního období je možno účtový rozvrh doplňovat. Pokud nedochází k prvnímu dni účetního období ke změně účtového rozvrhu platného v předcházejícím účetním období, postupuje účetní jednotka podle tohoto rozvrhu i v následujícím účetním období.

Účtový rozvrh organizace obsahuje účty:

1.1 Majetek (dlouhodobý, nehmotný a hmotný) v členění na:

a) syntetické účty podle Směrné účtové osnovy, označené třímístným znakem XXX,

b) analytické účty, označené dalšími znaky XXX XX XX X XX X XX, rozlišujícími:

 • jednotlivé druhy majetku,

 • odpovědné osoby a místo uložení či umístění,

 • majetek daný do zástavy, ručení za závazky,

 • majetek, který slouží v hlavní činnosti organizace,

 • majetek, který je využíván k jiné (doplňkové) činnosti,

 • majetek, který slouží k obojí činnosti (činnostem).

1.2 Pohledávky a závazky v členění na:

a) syntetické účty pohledávek a závazků XXX,

b) analytické účty v třídění XXX XX XX XX XXX podle:

 • jednotlivých dlužníků, resp. věřitelů,

 • doby splatnosti pohledávek, resp. úhrady závazku (krátkodobé, dlouhodobé),

 • pohledávky po lhůtě splatnosti a pohledávky do lhůty splatnosti,

 • členění na českou měnu a cizí měny.

1.2.1 Opravné položky k pohledávkám krátkodobým i dlouhodobým v členění na:

a) syntetické účty podle Směrné účtové osnovy, označené třímístným znakem XXX,

b) analytické účty, označené dalšími znaky XXX XX XX X XX X XX, rozlišujícími:

- opravné položky k pohledávkám, jejichž tvorba ovlivňuje základ daně z příjmů (zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů)

1.3 Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek v členění na:

a) syntetické účty XXX,

b) analytické účty ve třídění XXX XXX XXX X podle:

 • druhu dlouhodobého finančního majetku (ukládání a zhodnocování

 • dočasně volných finančních prostředků

 • doby splatnosti (doby držby) na krátkodobé a dlouhodobé,

 • charakteru cenných papírů (majetkové, resp. úvěrové).

1.4 Zásoby v členění na:

a) syntetické účty XXX,

b) analytické účty ve třídění XXX XX XX XXX XX XX podle:

 • druhů či skupin zásob,

 • odpovědných osob,

 • míst uložení, resp. středisek,

 • účelu (činnost hlavní, resp. jiné /doplňkové/)

c) Podle způsobu účtování:

 • způsob "A"

 • způsob "B"

1.5 Účty v bankách ve struktuře:

a) syntetický účet (účty) XXX,

b) analytické účty ve třídění XXX XX XXX podle:

 • běžné účty,

 • běžný účet FKSP (v případě VVŠ a VVI),

 • termínované vklady

 • běžné účty peněžních fondů (pokud jsou tvořeny)

 • běžné účty rezerv tvořených dle zákona č.593/1992 Sb.

1.6 Účty pro zobrazení účetních operací (přechodné účty aktiv a pasiv) týkající se:

 • časového rozlišení nákladů a výnosů,

 • dohadných položek aktivních a pasivních, a dále

 • kursových rozdílů

v členění na:

a) syntetické účty XXX,

b) analytické třídění XXX XX XX XXX XX, ve smyslu jednotlivých dalších vnitřních směrnic pro účetní případy, kterými jsou zejména:

 • jednotlivé druhy časového rozlišení

 • jednotlivé účty dohadných položek,

 • tvorba a zúčtování rezerv

a to v návaznosti na zvláštní vnitřní směrnice o:

 • zásadách pro časové rozlišení nákladů a výnosů,

 • zásadách pro tvorbu dohadných položek,

 • zásadách pro tvorbu rezerv.

1.7 Účty nákladů a výnosů v členění na:

a) syntetické účty nákladů a výnosů (druhové třídění) XXX,

b) analytické účty nákladů a výnosů v členění XXX XX XX XX na:

 • jednotlivé druhy v návaznosti na směrnou účtovou osnovu

 • účely čerpání (činnost hlavní, činnost hospodářskou),

 • zdrojů financování (z vlastních zdrojů, z dotací, z darů aj.)

 • odpovědnostního řízení

c) účty vnitroorganizačního účetnictví

 • syntetické účty nákladů v členění na analytické účty

 • nákladů materiálových podle jednotlivých organizačních jednotek

 • nákladů na služby podle jednotlivých organizačních jednotek

 • nákladů na mzdy a odvody z mezd podle jednotlivých organizačních jednotek

 • nákladů jiných, ostatních nespecifikovaných podle jednotlivých organizačních jednotek

 • syntetické účty výnosů v členění na analytické účty

 • výnosů za vlastní výkony podle jednotlivých organizačních jednotek

 • výnosů z pokut a penále podle jednotlivých organizačních jednotek (v členění

 • na smluvní a mimosmluvní

 • výnosů z prodeje majetku podle jednotlivých organizačních jednotek

 • úrokové výnosy podle jednotlivých organizačních jednotek výnosy z finančního majetku, včetně úrokových výnosů

 • výnosů jiných ostatních nespecifikovaných podle jednotlivých organizačních jednotek

1.8 Podrozvahové účty v členění podle ustanovení vyhlášky č. 504/2002 Sb., a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které postupují podle této vyhlášky.

Čl. 2

Účtový rozvrh

(příklad řešení vybraných účtů v analytickém členění)

Účtová třída 0  Dlouhodobý majetek 
Účtová skupina 01  Dlouhodobý nehmotný majetek 
013  Software  
013 101  Software evidence majetku  
013 102  Software pokladna (7 licencí pro 7 středisek)  
013 103  Software účetnictví  
013 104  Software home banking  
019  Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  
Účtová skupina 02  Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 
021  Stavby  
021 301  Technické zhodnocení staveb v sídle  
021 302  Technické zhodnocení staveb poboček  
021 303  Technické zhodnocení kulturních památek  
022  Hmotné movité věci a jejich soubory  
022 101  Osobní motorová vozidla ústředí  
022 102  Osobní motorová vozidla v organizačních jednotkách  
022 201  Kancelářská technika v ústředí  
022 202  Kancelářská technika v organizačních jednotkách  
022 301  Nábytek v ústředí  
022 302  Nábytek v organizačních jednotkách  
022 901  Ostatní jiné movité věci ve hlavním spolku  
022 902  Ostatní jiné movité věci v pobočných spolcích  
  
029  Ostatní movité věci, které nejsou součástí pozemku
 
Účtová skupina 03  Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 
031  Pozemky  
031 101  Pozemky související s budovami ve hlavním spolku  
031 102  Pozemky související s budovami v pobočných spolcích  
032  Kulturní předměty  
032 101  Movité věci oceněné dle § 25 odst. 1 písm. k) ZoÚ 
032 201  Movité věci pořízené úplatně v ocenění pořizovací cenou  
Účtová skupina 04  Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 
041  Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  
042  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  
043  Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek  
  
Účtová skupina 05  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
051  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  
052  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  
053  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek  
Nahrávám...
Nahrávám...