dnes je 23.2.2019
Input:

Účtový rozvrh pro NNO

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.6
Účtový rozvrh pro NNO

Jaroslava Svobodová

ÚČTOVÝ ROZVRH

pro nestátní neziskové organizace

Účetní jednotka: ………………………. Označení: …………………………

Číslo: …………………………………… Zpracoval: …………………………

Kontroloval: ……………………………. Platnost: …………………………

Závaznost: ……………………………… Datum vydání: …………………….

Vydává: …………………………………. Nahrazuje: ………………………

Doplňuje: ……………………………….. Počet stran: ………………………

Přílohy: …………………………………..

Čl. 1

Konstrukce účtového rozvrhu

Účtový rozvrh organizace obsahuje účty:

1.1 Majetek (dlouhodobý, nehmotný a hmotný) v členění na:

a) syntetické účty podle Směrné účtové osnovy, označené třímístným znakem XXX,

b) analytické účty, označené dalšími znaky XXX XX XX X XX X XX, rozlišujícími:

 • jednotlivé druhy majetku,

 • hmotně odpovědné osoby a místo uložení či umístění,

 • majetek daný do zástavy, ručení za závazky,

 • majetek, který slouží v hlavní činnosti organizace,

 • majetek, který je využíván k jiné (doplňkové) činnosti,

 • majetek, který slouží k obojí činnosti (činnostem).

1.2 Pohledávky a závazky v členění na:

a) syntetické účty pohledávek a závazků XXX,

b) analytické účty v třídění XXX XX XX XX XXX podle:

 • jednotlivých dlužníků, resp. věřitelů,

 • doby splatnosti pohledávek, resp. úhrady závazku (krátkodobé, dlouhodobé),

 • pohledávky po lhůtě splatnosti a pohledávky do lhůty splatnosti,

 • členění na českou měnu a cizí měny.

1.2.1 Opravné položky k pohledávkám krátkodobým i dlouhodobým v členění na:

a) syntetické účty podle Směrné účtové osnovy, označené třímístným znakem XXX,

b) analytické účty, označené dalšími znaky XXX XX XX X XX X XX, rozlišujícími:

- opravné položky k pohledávkám, jejichž tvorba ovlivňuje základ daně z příjmů (zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů)

1.3 Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek v členění na:

a) syntetické účty XXX,

b) analytické účty ve třídění XXX XXX XXX X podle:

 • druhu dlouhodobého finančního majetku (ukládání a zhodnocování

 • dočasně volných finančních prostředků

 • doby splatnosti (doby držby) na krátkodobé a dlouhodobé,

 • charakteru cenných papírů (majetkové, resp. úvěrové).

1.4 Zásoby v členění na:

a) syntetické účty XXX,

b) analytické účty ve třídění XXX XX XX XXX XX XX podle:

 • druhů či skupin zásob,

 • hmotně odpovědných osob,

 • míst uložení, resp. středisek,

 • účelu (činnost hlavní, resp. jiné /doplňkové/)

c) Podle způsobu účtování:

 • způsob „A”

 • způsob „B”

1.5 Účty v bankách ve struktuře:

a) syntetický účet (účty) XXX,

b) analytické účty ve třídění XXX XX XXX podle:

 • běžné účty,

 • běžný účet FKSP (v případě VVŠ a VVI),

 • termínované vklady

 • běžné účty peněžních fondů (pokud jsou tvořeny)

 • běžné účty rezerv tvořených dle zákona č.593/1992 Sb.

1.6 Účty pro zobrazení účetních operací (přechodné účty aktiv a pasiv) týkající se:

 • časového rozlišení nákladů a výnosů,

 • dohadných položek aktivních a pasivních, a dále

 • kursových rozdílů

v členění na:

a) syntetické účty XXX,

b) analytické třídění XXX XX XX XXX XX, ve smyslu jednotlivých dalších vnitřních směrnic pro účetní případy, kterými jsou zejména:

 • jednotlivé druhy časového rozlišení

 • jednotlivé účty dohadných položek,

 • tvorba a zúčtování rezerv

a to v návaznosti na zvláštní vnitřní směrnice o:

 • zásadách pro časové rozlišení nákladů a výnosů,

 • zásadách pro tvorbu dohadných položek,

 • zásadách pro tvorbu rezerv.

1.7 Účty nákladů a výnosů v členění na:

a) syntetické účty nákladů a výnosů (druhové třídění) XXX,

b) analytické účty nákladů a výnosů v členění XXX XX XX XX na:

 • jednotlivé druhy v návaznosti na směrnou účtovou osnovu

 • účely čerpání (činnost hlavní, činnost hospodářskou),

 • zdrojů financování (z vlastních zdrojů, z dotací, z darů aj.)

 • odpovědnostního řízení

c) účty vnitroorganizačního účetnictví

 • syntetické účty nákladů v členění na analytické účty

 • nákladů materiálových podle jednotlivých organizačních jednotek

 • nákladů na služby podle jednotlivých organizačních jednotek

 • nákladů na mzdy a odvody z mezd podle jednotlivých organizačních jednotek

 • nákladů jiných, ostatních nespecifikovaných podle jednotlivých organizačních jednotek

 • syntetické účty výnosů v členění na analytické účty

 • výnosů za vlastní výkony podle jednotlivých organizačních jednotek

 • výnosů z pokut a penále podle jednotlivých organizačních jednotek (v členění

 • na smluvní a mimosmluvní

 • výnosů z prodeje majetku podle jednotlivých organizačních jednotek

 • úrokové výnosy podle jednotlivých organizačních jednotek výnosy z finančního majetku, včetně úrokových výnosů

 • výnosů jiných ostatních nespecifikovaných podle jednotlivých organizačních jednotek

1.8 Podrozvahové účty v členění podle ustanovení vyhlášky č. 504/2002 Sb., a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které postupují podle této vyhlášky.

Čl. 2

Účtový rozvrh

(příklad řešení vybraných účtů v analytickém členění)

Účtová třída 0  - Dlouhodobý majetek 
Účtová skupina 01  - Dlouhodobý nehmotný majetek 
013 -  Software  
013 101 -  Software evidence majetku  
013 102 -  Software pokladna (7 licencí pro 7 středisek)  
013 103 -  Software účetnictví  
013 104 -  Software home banking  
018 -  Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  
018 101 -  Software kniha jízd a autoprovoz  
018 102 -  Software evidence pracovních cest  
019 -  Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  
Účtová skupina 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 
021 -  Stavby  
021 101 -  Pozemek pod budovou v sídle a budova sídla  
021 102 -  Pozemky pod budovou a budovy poboček (organizačních jednotek)  
021 201 -  Kulturní památky neodpisované [v ocenění dle § 25 odst. 1 písm. k) ZoÚ ]  
021 301 -  Technické zhodnocení staveb v sídle  
021 302 -  Technické zhodnocení staveb poboček  
021 303 -  Technické zhodnocení kulturních památek  
022 -  Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  
022 101 -  Osobní motorová vozidla ústředí  
022 102 -  Osobní motorová vozidla v organizačních jednotkách  
022 201 -  Kancelářská technika v ústředí  
022 202 -  Kancelářská technika v organizačních jednotkách  
022 301 -  Nábytek v ústředí  
022 302 -  Nábytek v organizačních jednotkách  
022 901 -  Ostatní jiné movité věci ve hlavním spolku  
022 902 -  Ostatní jiné movité věci v pobočných spolcích  
028 -  Drobný dlouhodobý hmotný majetek  
028 101 -  Kancelářská technika v ústředí  
028 202 -  Kancelářská technika v organizačních jednotkách  
028 301 -  Nábytek v ústředí  
028 302 -  Nábytek v organizačních jednotkách  
028 901 -  Ostatní jiný DDHM  ve hlavním spolku  
028 902 -  Ostatní jiný DDHM v pobočných spolcích  
029 -  Ostatní movité věci, které nejsou součástí pozemku  
031 -  Pozemky  
031 101 -  Pozemky související s budovami ve hlavním spolku  
031 102 -  Pozemky související s budovami v pobočných spolcích  
032 -  Kulturní předměty  
032 101 -  Movité věci oceněné dle § 25 odst. 1 písm. k) ZoÚ 
032 201 -  Movité věci pořízené úplatně v ocenění pořizovací cenou  
Účtová skupina 04 - Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 
041 -  Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  
042 -  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  
043 -  Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek  
  
Účtová skupina 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
051 -  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  
052 -  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  
053 -  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek  
Účtová skupina 06 - Dlouhodobý finanční majetek 
061 -  Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  
062 -  Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem  
063 -  Dluhové cenné papíry držené do splatnosti  
067 -  Dlouhodobé půjčky  
068 -  Termínované vklady dlouhodobé  
069 -  Ostatní dlouhodobý finanční majetek  

Poznámka:

Z důvodu omezeného rozsahu textu uvádíme pouze ukázku řešení účtového rozvrhu. Při sestavení účtového rozvrhu v konkrétní účetní jednotce je nutné postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 504/2002 Sb., a Českých účetních standardů, pro účetní jednotky, které postupují podle této vyhlášky.

Čl. 3

Účtový rozvrh

(příklad řešení obsahové náplně vybraných účtů)

3.1 Rozvahové účty aktivní

3.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek

Účet 013 - Sotware

Obsahuje položky majetku, k jehož účtování a odpisování je oprávněna účetní jednotka jakožto nabyvatel užívacího práva k dlouhodobému nehmotnému majetku, tj. licence k software s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých ocenění převyšuje částku 60 000 Kč.

013 102  Software pokladna (7 licencí pro 7 středisek)Obsahuje SW v ocenění převyšujícím 60 000 Kč firmy XXXX s licencí na dobu neurčitou s možností připojení 7 organizačních jednotek souběžně  
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz