dnes je 5.8.2020

Input:

Účtový rozvrh pro NNO

1.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.6
Účtový rozvrh pro NNO

Blažena Petrlíková

ÚČTOVÝ ROZVRH

pro nestátní neziskové organizace

Účetní jednotka: ………………………. Označení: …………………………

Číslo: …………………………………… Zpracoval: …………………………

Kontroloval: ……………………………. Platnost: …………………………

Závaznost: ……………………………… Datum vydání: …………………….

Vydává: …………………………………. Nahrazuje: ………………………

Doplňuje: ……………………………….. Počet stran: ………………………

Přílohy: …………………………………..

Čl. 1

Konstrukce účtového rozvrhu

Účtový rozvrh organizace obsahuje účty:

1.1 Majetek (dlouhodobý, nehmotný a hmotný) v členění na:

a) syntetické účty podle Směrné účtové osnovy, označené třímístným znakem XXX,

b) analytické účty, označené dalšími znaky XXX XX XX X XX X XX, rozlišujícími:

 • jednotlivé druhy majetku,

 • hmotně odpovědné osoby a místo uložení či umístění,

 • majetek daný do zástavy, ručení za závazky,

 • majetek, který slouží v hlavní činnosti organizace,

 • majetek, který je využíván k jiné (doplňkové) činnosti,

 • majetek, který slouží k obojí činnosti (činnostem).

1.2 Pohledávky a závazky v členění na:

a) syntetické účty pohledávek a závazků XXX,

b) analytické účty v třídění XXX XX XX XX XXX podle:

 • jednotlivých dlužníků, resp. věřitelů,

 • doby splatnosti pohledávek, resp. úhrady závazku (krátkodobé, dlouhodobé),

 • pohledávky po lhůtě splatnosti a pohledávky do lhůty splatnosti,

 • členění na českou měnu a cizí měny.

1.2.1 Opravné položky k pohledávkám krátkodobým i dlouhodobým v členění na:

a) syntetické účty podle Směrné účtové osnovy, označené třímístným znakem XXX,

b) analytické účty, označené dalšími znaky XXX XX XX X XX X XX, rozlišujícími:

- opravné položky k pohledávkám, jejichž tvorba ovlivňuje základ daně z příjmů (zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů)

1.3 Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek v členění na:

a) syntetické účty XXX,

b) analytické účty ve třídění XXX XXX XXX X podle:

 • druhu dlouhodobého finančního majetku (ukládání a zhodnocování

 • dočasně volných finančních prostředků

 • doby splatnosti (doby držby) na krátkodobé a dlouhodobé,

 • charakteru cenných papírů (majetkové, resp. úvěrové).

1.4 Zásoby v členění na:

a) syntetické účty XXX,

b) analytické účty ve třídění XXX XX XX XXX XX XX podle:

 • druhů či skupin zásob,

 • hmotně odpovědných osob,

 • míst uložení, resp. středisek,

 • účelu (činnost hlavní, resp. jiné /doplňkové/)

c) Podle způsobu účtování:

 • způsob „A”

 • způsob „B”

1.5 Účty v bankách ve struktuře:

a) syntetický účet (účty) XXX,

b) analytické účty ve třídění XXX XX XXX podle:

 • běžné účty,

 • běžný účet FKSP (v případě VVŠ a VVI),

 • termínované vklady

 • běžné účty peněžních fondů (pokud jsou tvořeny)

 • běžné účty rezerv tvořených dle zákona č.593/1992 Sb.

1.6 Účty pro zobrazení účetních operací (přechodné účty aktiv a pasiv) týkající se:

 • časového rozlišení nákladů a výnosů,

 • dohadných položek aktivních a pasivních, a dále

 • kursových rozdílů

v členění na:

a) syntetické účty XXX,

b) analytické třídění XXX XX XX XXX XX, ve smyslu jednotlivých dalších vnitřních směrnic pro účetní případy, kterými jsou zejména:

 • jednotlivé druhy časového rozlišení

 • jednotlivé účty dohadných položek,

 • tvorba a zúčtování rezerv

a to v návaznosti na zvláštní vnitřní směrnice o:

 • zásadách pro časové rozlišení nákladů a výnosů,

 • zásadách pro tvorbu dohadných položek,

 • zásadách pro tvorbu rezerv.

1.7 Účty nákladů a výnosů v členění na:

a) syntetické účty nákladů a výnosů (druhové třídění) XXX,

b) analytické účty nákladů a výnosů v členění XXX XX XX XX na:

 • jednotlivé druhy v návaznosti na směrnou účtovou osnovu

 • účely čerpání (činnost hlavní, činnost hospodářskou),

 • zdrojů financování (z vlastních zdrojů, z dotací, z darů aj.)

 • odpovědnostního řízení

c) účty vnitroorganizačního účetnictví

 • syntetické účty nákladů v členění na analytické účty

 • nákladů materiálových podle jednotlivých organizačních jednotek

 • nákladů na služby podle jednotlivých organizačních jednotek

 • nákladů na mzdy a odvody z mezd podle jednotlivých organizačních jednotek

 • nákladů jiných, ostatních nespecifikovaných podle jednotlivých organizačních jednotek

 • syntetické účty výnosů v členění na analytické účty

 • výnosů za vlastní výkony podle jednotlivých organizačních jednotek

 • výnosů z pokut a penále podle jednotlivých organizačních jednotek (v členění

 • na smluvní a mimosmluvní

 • výnosů z prodeje majetku podle jednotlivých organizačních jednotek

 • úrokové výnosy podle jednotlivých organizačních jednotek výnosy z finančního majetku, včetně úrokových výnosů

 • výnosů jiných ostatních nespecifikovaných podle jednotlivých organizačních jednotek

1.8 Podrozvahové účty v členění podle ustanovení vyhlášky č. 504/2002 Sb., a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které postupují podle této vyhlášky.

Čl. 2

Účtový rozvrh

(příklad řešení vybraných účtů v analytickém členění)

Účtová třída 0  - Dlouhodobý majetek 
Účtová skupina 01  - Dlouhodobý nehmotný majetek 
013 -  Software  
013 101 -  Software evidence majetku  
013 102 -  Software pokladna (7 licencí pro 7 středisek)  
013 103 -  Software účetnictví  
013 104 -  Software home banking  
018 -  Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  
018 101 -  Software kniha jízd a autoprovoz  
018 102 -  Software evidence pracovních cest  
019 -  Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  
Účtová skupina 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 
021 -  Stavby  
021 101 -  Pozemek pod budovou v sídle a budova sídla  
021 102 -  Pozemky pod budovou a budovy poboček (organizačních jednotek)  
021 201 -  Kulturní památky nedopisované [v ocenění dle § 25 odst. 1 písm. k) ZoÚ ]  
021 301 -  Technické zhodnocení staveb v sídle  
021 302 -  Technické zhodnocení staveb poboček  
021 303 -  Technické zhodnocení kulturních památek  
022 -  Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  
022 101 -  Osobní motorová vozidla ústředí  
022 102 -  Osobní motorová vozidla v organizačních jednotkách  
022 201 -  Kancelářská technika v ústředí  
022 202 -  Kancelářská technika v organizačních jednotkách  
022 301 -  Nábytek v ústředí  
022 302 -  Nábytek v organizačních jednotkách  
022 901 -  Ostatní jiné movité věci ve hlavním spolku  
022 902 -  Ostatní jiné movité věci v pobočných spolcích  
028 -  Drobný dlouhodobý hmotný majetek  
028 101 -  Kancelářská technika v ústředí  
028 202 -  Kancelářská technika v organizačních jednotkách  
028 301 -  Nábytek v ústředí  
028 302 -  Nábytek v organizačních jednotkách  
028 901 -  Ostatní jiný DDHM  ve hlavním spolku  
028 902 -  Ostatní jiný DDHM v pobočných spolcích  
029 -  Ostatní movité věci, které nejsou součástí pozemku  
031 -  Pozemky  
031 101 -  Pozemky související s budovami ve hlavním spolku  
031 102 -  Pozemky související s budovami v pobočných spolcích  
032 -  Kulturní předměty  
032 101 -  Movité věci oceněné dle § 25 odst. 1 písm. k) ZoÚ 
032 201 -  Movité věci pořízené úplatně v ocenění pořizovací cenou  
Účtová skupina 04 - Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 
041 -  Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  
042 -  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  
043 -  Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek  
  
Účtová skupina 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
051 -  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  
052 -  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  
053 -  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek  
Účtová skupina 06 - Dlouhodobý finanční majetek 
061 -  Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  
062 -  Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem  
063 -  Dluhové cenné papíry držené do splatnosti  
067 -  Dlouhodobé půjčky  
068 -  Termínované vklady dlouhodobé  
069 -  Ostatní dlouhodobý finanční majetek  

Poznámka:

Z důvodu omezeného rozsahu textu uvádíme pouze ukázku řešení účtového rozvrhu. Při sestavení účtového rozvrhu v konkrétní účetní jednotce je nutné postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 504/2002 Sb., a Českých účetních standardů, pro účetní jednotky, které postupují podle této vyhlášky.

Čl. 3

Účtový rozvrh

(příklad řešení obsahové náplně vybraných účtů)

3.1 Rozvahové účty aktivní

3.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek

Účet 013 - Sotware

Obsahuje položky majetku, k jehož účtování a odpisování je oprávněna účetní jednotka jakožto nabyvatel užívacího práva k dlouhodobému nehmotnému majetku, tj. licence k software s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých ocenění převyšuje částku 60 000 Kč.

013 102  Software pokladna (7 licencí pro 7 středisek)Obsahuje SW v ocenění převyšujícím 60 000 Kč firmy XXXX s licencí na dobu neurčitou s možností připojení 7 organizačních jednotek souběžně