dnes je 18.11.2019
Input:

Účtový rozvrh

10.11.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtový rozvrh

Blažena Petrlíková

Pojem

Účtový rozvrh je základním normativním číselníkem informačního systému – účetnictví, který umožňuje příspěvkové organizaci (dále jen „PO”):

 • nadefinovat pro pořizování účetních zápisů o vlastních účetních operacích vstupní systém analytických účtů,

 • rozčlenění analytických účtů v souladu se směrnou účtovou osnovou vymezenou zákonem č. 563/1991 Sb. (dále jen „zákon”), vyhláškou č. 410/2009 Sb. (dále jen „vyhláška”) a ČÚS tak, aby zejména:

  1. vyhovovalo finančnímu řízení PO s ohledem na dodržování ukazatelů rozpočtu,
  2. plnilo požadavky pro výkaznictví ve vztahu ke zřizovateli,
  3. napomáhalo procesům vnitřní kontroly zejména ve vztahu ke kontrole hospodářských operací a nakládání s majetkem PO,
  4. v případě nákladů a výnosů umožňovalo bezchybné zjištění základu daně z příjmů,
  5. umožňovalo sledování účetních případů mimo rozvahové a výsledkové účty v podrozvaze s cílem možnosti sestavení Přílohy č. 5 k vyhlášce; příloha je povinnou součástí účetní závěrky,
 • v účetním software po zapracování příslušných programových definic, automatizované zpracování účetních operací, při současné sumarizaci dat do syntetických účtů směrné účtové osnovy s cílem automatického přenosu sumarizovaných hodnot do položek Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, a případně také příslušných Příloh.

Právní úprava

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění k 1. 1. 2014

  • § 4 ZoÚ (účtový rozvrh = účetní záznam v účetnictví)

  • § 13 odst. 3 ZoÚ (účetní jednotky nesmějí zřizovat účty mimo účtový rozvrh a účetní knihy)

  • § 14 ZoÚ zejména odst. 2 a 3 (vymezení pojmů směrná účtová osnova a účtový rozvrh)

  • § 31 ZoÚ (úschova účetních záznamů)

 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

  • § 78 vyhlášky č. 410/2009 Sb. (vymezení pojmu účtový rozvrh v návaznosti na § 76 Směrná účtová osnova a Přílohu č. 7 vyhlášky)

 • České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky

  • Standard č. 701 odst. 3 až 5 (zásady pro sestavení účtového rozvrhu)

Základní účetní postupy

Právními předpisy k účetnictví vymezená směrná účtová osnova je závazná. Ministerstvo financí vydává pro jednotlivé typy účetních jednotek zvláštní směrné účtové osnovy. Směrná účtová osnova obsahuje způsob uspořádání a označování účtových tříd, popřípadě účtových skupin nebo i syntetických účtů, s jejichž pomocí PO účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv (rozvahové účty), o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření (výsledkové účty).

Směrná účtová osnova vymezená v příloze č. 7 k vyhlášce pro PO určuje též označení a uspořádání podrozvahových účtů. Plné znění směrné účtové osnovy pro vybrané účetní jednotky ve znění od 1. 1. 2014 bylo vydáno v Příloze č. 7 k vyhlášce.

Uspořádání syntetických účtů je stanoveno tak, aby umožňovalo sestavení účetní závěrky.

Druhy účtů

Účet = položka ve směrné účtové osnově (účtovém rozvrhu) sloužící k provádění účetních zápisů v účetních knihách.

Účty syntetické tvoří Směrnou účtovou osnovu. Jsou závazné. PO nemůže zřizovat další syntetické účty. Slouží jako sumarizační položky k účetním záznamům zaúčtovaným na analytických účtech k příslušnému účtu syntetickému. Konečný zůstatek syntetického účtu se převádí v korunovém vyjádření do příslušné položky účetního výkazu takto:

 1. rozvahové účty do položek aktiv a pasiv v Rozvaze (bilanci); říká se jim též bilanční účty,
 2. výsledkové účty do položek nákladů a výnosů ve Výkazu zisku a ztrát,
 3. podrozvahové účty do položek v Příloze č. 5 účetní závěrky.

Účty analytické stanoví PO vnitřním předpisem v účtovém rozvrhu podle zásad stanovených ve standardu č. 701. Analytické účty lze zřizovat pouze v rámci příslušných účtů syntetických, vymezených ve Směrné účtové osnově.

Označování účtů ve směrné účtové osnově

Účty rozvahové

Schéma

Účty rozvahové (obsaženy v Rozvaze /bilanci/)

Aktivní účty  Pasivní účty 
strana Má dáti
(na vrub)
(kreditní) 
strana Dal
(ve prospěch)
(debetní) 
strana Má dáti
(na vrub)
(kreditní) 
strana Dal
(ve prospěch)
(debetní) 
počáteční zůstatek
+ přírůstky
Konečný zůstatek 
- úbytky  - úbytky  počáteční zůstatek
+ přírůstky
Konečný zůstatek 

Účty výsledkové

Schéma

Účty výsledkové (obsaženy ve Výkazu zisku a ztráty)

Nákladový účet  Výnosový účet 
strana Má dáti
(na vrub)
(kreditní) 
strana Dal
(ve prospěch)
(debetní) 
strana Má dáti
(na vrub)
(kreditní) 
strana Dal
(ve prospěch)
(debetní) 
+ přírůstky
Konečný zůstatek 
- úbytky  - úbytky  + přírůstky
Konečný zůstatek 

Schéma

Zásada podvojnosti

Zásada podvojnosti spočívá na principu matematické rovnice, kdy zápis provedený na straně jedné se provede souběžně na straně druhé jiného účtu (například Má dáti 211 / Dal 602, Dal 916 aj.)

Schéma

Zásada bilanční rovnováhy

Zásada bilanční rovnováhy je závazně stanovena v § 4 odst. 10 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Při sestavení rozvahy by mělo platit, že celková suma aktiv se rovná celkové sumě pasiv.

Zásada bilanční kontinuity k 31. 12. b. r. → k 1. 1. násl. roku

konečné zůstatky účtů aktiv a pasiv = počáteční stavy účtů aktiv a pasiv

Zásada bilanční kontinuity zajišťuje, že hodnota položek brutto aktiv snížená o položky korekce, tj. netto aktiva k 31. 12. k 31. 12. jednoho roku, se rovná hodnotě položek netto aktiv k 1. 1. roku následujícího. Obdobně to platí i v případě pasiv. Zásada bilanční kontinuity by měla být respektována i v případě mezitímních účetních závěrek sestavovaných v souladu se zákonem o účetnictví, ovšem s tím, že PO účetní knihy k okamžiku sestavní mezitímní účetní závěrky neuzavírá.

Z uvedené zásady se v praxi PO mohou vyskytnout výjimky a to z důvodu zejména:

 • sloučení (fúze),

 • rozdělení nebo,

 • jiné reorganizace majetku,

pokud dochází k realizaci na přechodu mezi dvěma účetními obdobími.

Analytická evidence

Obratovou předvahu sestavuje PO za účelem zjištění konečných zůstatků analytických účtů a následně též účtů syntetických. Konečné zůstatky syntetických účtů jsou vykázány v příslušných položkách účetních výkazů k okamžiku sestavení účetní závěrky. PO uzavírá účty a účetní knihy k rozvahovému dni 31. 12. b. r. (Při sestavování mezitímní účetní závěrky ve smyslu § 19 odst. 3 PO účetní knihy neuzavírá.)

Obratová předvaha slouží rovněž jako kontrolní systém pro ověření pravidla „podvojnosti” účetních zápisů v účetních knihách.

Zjištění obratů stran MD a D

Zjištění obratů stran Má dáti a Dal účtů (obraty na účtech se zjišťují s pomocí tzv. obratové předvahy)

Schéma

Sestavení obratové předvahy umožňuje kontrolu dodržení zásady podvojnosti, tj. že každý zápis byl správně zaúčtován na správné strany.

Zjištění konečných zůstatků

Schéma

Vztah mezi rozvahou a výkazem zisku a ztráty

Účetní záznamy

Mezi účetní záznamy se řadí mj. také účetní doklady, účetní knihy a účetní závěrka.

Účetní knihy pro účetnictví (rozumí se podvojné) definuje § 13 ZoÚ:

 • účetní deník,

 • hlavní kniha,

 • knihy analytických účtů,

 • knihy podrozvahových účtů.

Omezený rozsah používání účetních knih pro účetní jednotky účtující ve zjednodušeném rozsahu stanovuje § 13a ZoÚ. Ve zjednodušeném rozsahu vedou PO způsobem dle § 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu mohou vést pouze PO, vyjmenované v ustanovení § 9 odst. 3 písm. c) ZoÚ.

Do účetních knih zaznamenává PO účetní zápisy s pomocí účtů vymezených Směrnou účtovou osnovou a v návaznosti na ní též Účtovým rozvrhem.

Účtový rozvrh sestavuje PO pro každé účetní období. Během účetního období může PO přidávat do Účtového rozvrhu další analytické účty podle svých potřeb. Pokud na některých účtech bylo během účetního období již účtováno, není možné tyto účty rušit. Zrušením účtu v Účtovém rozvrhu, zejména v případě