dnes je 21.9.2019
Input:

Účtový rozvrh

11.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtový rozvrh

Jaroslava Svobodová

Pojem

Účtový rozvrh je základním normativním číselníkem informačního systému – účetnictví, který umožňuje příspěvkové organizaci (dále jen „PO”):

 • nadefinovat pro pořizování účetních zápisů o vlastních účetních operacích vstupní systém analytických účtů,

 • rozčlenění analytických účtů v souladu se směrnou účtovou osnovou vymezenou zákonem č. 563/1991 Sb. (dále jen „zákon”), vyhláškou č. 410/2009 Sb. (dále jen „vyhláška”) a ČÚS tak, aby zejména:

  1. vyhovovalo finančnímu řízení PO s ohledem na dodržování ukazatelů rozpočtu,
  2. plnilo požadavky pro výkaznictví ve vztahu ke zřizovateli,
  3. napomáhalo procesům vnitřní kontroly zejména ve vztahu ke kontrole hospodářských operací a nakládání s majetkem PO,
  4. v případě nákladů a výnosů umožňovalo bezchybné zjištění základu daně z příjmů,
  5. umožňovalo sledování účetních případů mimo rozvahové a výsledkové účty v knize podrozvahových účtů s cílem možnosti sestavení Přílohy č. 5 k vyhlášce; příloha je povinnou součástí účetní závěrky,
 • v účetním software po zapracování příslušných programových definic, automatizované zpracování účetních operací, při současné sumarizaci dat do syntetických účtů směrné účtové osnovy s cílem automatického přenosu sumarizovaných hodnot do položek Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, a případně také příslušných Příloh.

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

  • § 4 ZoÚ (účtový rozvrh = účetní záznam v účetnictví)

  • § 13 odst. 3 ZoÚ (účetní jednotky nesmějí zřizovat účty mimo účtový rozvrh a účetní knihy)

  • § 14 ZoÚ zejména odst. 2 a 3 (vymezení pojmů směrná účtová osnova a účtový rozvrh)

  • § 31 ZoÚ (úschova účetních záznamů)

 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

  • § 78 vyhlášky č. 410/2009 Sb. (vymezení pojmu účtový rozvrh v návaznosti na § 76 Směrná účtová osnova a Přílohu č. 7 vyhlášky)

 • České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky

  • Standard č. 701 odst. 3 až 5 (zásady pro sestavení účtového rozvrhu)

Základní účetní postupy

Právními předpisy k účetnictví vymezená směrná účtová osnova je závazná. Směrná účtová osnova obsahuje způsob uspořádání a označování účtových tříd, popřípadě účtových skupin nebo i syntetických účtů, s jejichž pomocí PO účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv (rozvahové účty), o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření (výsledkové účty).

Směrná účtová osnova vymezená v příloze č. 7 k vyhlášce pro PO určuje též označení a uspořádání podrozvahových účtů. Plné znění směrné účtové osnovy pro vybrané účetní jednotky bylo vydáno v Příloze č. 7 k vyhlášce.

Uspořádání syntetických účtů je stanoveno tak, aby umožňovalo sestavení účetní závěrky.

Druhy účtů

Účet = položka ve směrné účtové osnově (účtovém rozvrhu) sloužící k provádění účetních zápisů v účetních knihách.

Účty syntetické tvoří Směrnou účtovou osnovu. Jsou závazné. PO nemůže zřizovat další syntetické účty. Slouží jako sumarizační položky k účetním záznamům zaúčtovaným na analytických účtech k příslušnému účtu syntetickému. Konečný zůstatek syntetického účtu se převádí v korunovém vyjádření do příslušné položky účetního výkazu takto:

 1. rozvahové účty do položek aktiv a pasiv v Rozvaze (bilanci); říká se jim též bilanční účty,
 2. výsledkové účty do položek nákladů a výnosů ve Výkazu zisku a ztrát,
 3. podrozvahové účty do položek v Příloze č. 5 účetní závěrky.

Účty analytické stanoví PO vnitřním předpisem v účtovém rozvrhu podle zásad stanovených ve standardu č. 701. Analytické účty lze zřizovat pouze v rámci příslušných účtů syntetických, vymezených ve Směrné účtové osnově.

Označování účtů ve směrné účtové osnově

Účty rozvahové (obsaženy v Rozvaze /bilanci/)

Aktivní účty  Pasivní účty 
strana Má dáti
(na vrub)
(kreditní) 
strana Dal
(ve prospěch)
(debetní) 
strana Má dáti
(na vrub)
(kreditní) 
strana Dal
(ve prospěch)
(debetní) 
počáteční zůstatek
+ přírůstky
Konečný zůstatek 
- úbytky  - úbytky  počáteční zůstatek
+ přírůstky
Konečný zůstatek 

Účty výsledkové (obsaženy ve Výkazu zisku a ztráty)

Nákladový účet  Výnosový účet 
strana Má dáti
(na vrub)
(kreditní) 
strana Dal
(ve prospěch)
(debetní) 
strana Má dáti
(na vrub)
(kreditní) 
strana Dal
(ve prospěch)
(debetní) 
+ přírůstky
Konečný zůstatek 
- úbytky  - úbytky  + přírůstky
Konečný zůstatek 

Zásada podvojnosti

Zásada podvojnosti spočívá na principu matematické rovnice, kdy zápis provedený na straně jedné se provede souběžně na straně druhé jiného účtu (například Má dáti 211 / Dal 602, Dal 916 aj.)

Zásada bilanční rovnováhy

Zásada bilanční rovnováhy je závazně stanovena v § 4 odst. 10 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Při sestavení rozvahy by mělo platit, že celková suma aktiv se rovná celkové sumě pasiv.

Zásada bilanční kontinuity k 31. 12. b. r. → k 1. 1. násl. roku

konečné zůstatky účtů aktiv a pasiv = počáteční stavy účtů aktiv a pasiv

Zásada bilanční kontinuity zajišťuje, že hodnota položek brutto aktiv snížená o položky korekce, tj. netto aktiva k 31. 12. k 31. 12. jednoho roku, se rovná hodnotě položek netto aktiv k 1. 1. roku následujícího. Obdobně to platí i v případě pasiv. Zásada bilanční kontinuity by měla být respektována i v případě mezitímních účetních závěrek sestavovaných v souladu se zákonem o účetnictví, ovšem s tím, že PO účetní knihy k okamžiku sestavní mezitímní účetní závěrky neuzavírá.

Z uvedené zásady se v praxi PO mohou vyskytnout výjimky a to z důvodu zejména:

 • sloučení (fúze),

 • rozdělení nebo,

 • jiné reorganizace majetku,

pokud dochází k realizaci na přechodu mezi dvěma účetními obdobími.

Analytické účty

Obratovou předvahu sestavuje PO za účelem zjištění konečných zůstatků analytických účtů a následně též účtů syntetických. Konečné zůstatky syntetických účtů jsou vykázány v příslušných položkách k okamžiku sestavení účetní závěrky. PO uzavírá účty a účetní knihy k rozvahovému dni 31. 12. b. r. (Při sestavování mezitímní účetní závěrky ve smyslu § 19 odst. 3 ZoÚ PO účetní knihy neuzavírá.)

Obratová předvaha slouží rovněž jako kontrolní systém pro ověření pravidla „podvojnosti” účetních zápisů v účetních knihách.

Zjištění obratů stran MD a D

Zjištění obratů stran Má dáti a Dal účtů (obraty na účtech se zjišťují s pomocí tzv. obratové předvahy)

Sestavení obratové předvahy umožňuje kontrolu dodržení zásady podvojnosti, tj. že každý zápis byl správně zaúčtován na správné strany.

Zjištění konečných zůstatků

Vztah mezi rozvahou a výkazem zisku a ztráty

Účetní záznamy

Mezi účetní záznamy se řadí mj. také účetní doklady, účetní knihy a účetní závěrka.

Účetní knihy pro účetnictví (rozumí se podvojné) definuje § 13 ZoÚ:

 • účetní deník,

 • hlavní kniha,

 • knihy analytických účtů,

 • knihy podrozvahových účtů.

Omezený rozsah používání účetních knih pro účetní jednotky účtující ve zjednodušeném rozsahu stanovuje § 13a ZoÚ. Ve zjednodušeném rozsahu vedou PO způsobem dle § 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu mohou vést pouze PO, vyjmenované v § 9 odst. 3 ZoÚ.

Do účetních knih zaznamenává PO účetní zápisy s pomocí účtů vymezených Směrnou účtovou osnovou a v návaznosti na ní též Účtovým rozvrhem.

Účtový rozvrh sestavuje PO pro každé účetní období. Během účetního období může PO přidávat do Účtového rozvrhu další syntetické, analytické a podrozvahové účty podle svých potřeb. Pokud na některých účtech bylo během účetního období již účtováno, není možné tyto účty rušit. Zrušením účtu v Účtovém rozvrhu, zejména v případě automatizovaného zpracování dat, by došlo ke ztrátě peněžních hodnot již zaúčtovaných. Následkem