dnes je 17.9.2019
Input:

Úprava odpočtu DPH

10.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.11
Úprava odpočtu DPH

Ing. Lydie Musilová

Úprava odpočtu představuje z hlediska DPH speciální korekční mechanismus, který je upraven v ustanovení § 78 ZDPH a souvisí s dříve uplatněným nárokem na odpočet daně u konkrétního přijatého zdanitelného plnění, pokud se týká pořízení dlouhodobého majetku ve smyslu § 4 odst. 4 písm. d) ZDPH. Úprava odpočtu podle § 78 odst. 1 ZDPH se použije, pokud v některém z kalendářních roků následujících po roce, v němž byl původní odpočet uplatněn, dojde ke změně v rozsahu použití tohoto majetku pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně. Obdobně se postupuje v případech, kdy plátce při pořízení takového majetku nárok na odpočet daně neměl. Situace, které se pro účely DPH považují za změnu rozsahu použití dlouhodobého majetku pro účely, jež zakládají nárok na odpočet daně, jsou specifikovány v § 78 odst. 4 písm. a) až d) ZDPH.

Upozornění

U dlouhodobého majetku pořízeného před 1. 4. 2011 se použije při úpravě odpočtu postup, který je upraven v § 78 ZDPH, ve znění platném do 31. 3. 2011. Tento komentář se zabývá jen úpravou odpočtu platnou po tomto datu.

Postup při úpravě odpočtu daně

Postup při úpravě odpočtu daně u dlouhodobého majetku pořízeného v době od 1. 4. 2011 je upraven v § 78 ZDPH ve znění platném od uvedeného data.

Úprava odpočtu se týká dlouhodobého majetku definovaného v ustanovení § 4 odst. 4 písm. d) ZDPH, tj.:

  • hmotného majetku (odpisovaného i neodpisovaného), jehož pořizovací cena přesahuje částku 40 tis. Kč, včetně technického zhodnocení,

  • odpisovaného nehmotného majetku v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč,

  • pozemků, které jsou dlouhodobým majetkem podle ZoÚ.

Úprava odpočtu ve smyslu § 78 ZDPH se vztahuje i na dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností, který je vymezen v § 4 odst. 4 písm. e) ZDPH.

Úprava odpočtu se použije i u technického zhodnocení (pořizovací cena nad 40 tis. Kč), které se považuje pro účely DPH za samostatný dlouhodobý majetek.

Podle § 78 odst. 4 ZDPH se úprava odpočtu provede v případech, kdy plátce :

  • uplatnil původní odpočet daně v plné výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v částečné výši nebo nárok na odpočet daně nemá,

  • uplatnil původní odpočet daně v částečné výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které nárok na odpočet daně nemá, nebo pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši,

  • neměl nárok na odpočet daně a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši nebo v částečné výši, nebo

  • uplatnil původní odpočet daně v částečné výši a vznikne rozdíl mezi poměrnými koeficienty nebo vypořádacími koeficienty.

Lhůta pro úpravu odpočtu daně činí 5 let, s výjimkou pozemků, staveb, bytů nebytových prostor, u kterých došlo s účinností do 1. 4. 2011 k prodloužení lhůty pro úpravu odpočtu na 10 let. Lhůta pro úpravu odpočtu daně počíná běžet kalendářním rokem, v němž byl dlouhodobý majetek pořízen.

Úprava odpočtu daně, pokud je pro její provedení zákonný důvod, se uvádí v ř. 60 daňového přiznání k DPH (DAP vzor č. 19), a to v daňovém přiznání k DPH za poslední zdaňovací období příslušného kalendářního roku.

Výpočet úpravy odpočtu

Částka úpravy odpočtu daně u majetku, který je nadále neziskovým subjektem využíván, za příslušný kalendářní rok se podle § 78a ZDPH vypočte ve výši jedné pětiny, popřípadě jedné desetiny v případě pozemků, staveb, jednotek a jejich technického zhodnocení, a to ze součinu částky daně na vstupu u příslušného majetku a rozdílu mezi ukazatelem nároku na odpočet daně k okamžiku provedení úpravy odpočtu daně a ukazatelem nároku na odpočet daně ke