dnes je 17.9.2019
Input:

Úprava odpočtu DPH

19.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.11
Úprava odpočtu DPH

Ing. Lydie Musilová

Úprava odpočtu představuje z hlediska DPH speciální korekční mechanismus, který je upraven v  § 78 ZDPH a souvisí s dříve uplatněným nárokem na odpočet daně u konkrétního přijatého zdanitelného plnění, pokud se týká pořízení dlouhodobého majetku ve smyslu § 4 odst. 4 písm. d) ZDPH. Úprava odpočtu podle § 78 odst. 1 ZDPH se použije, pokud v některém z kalendářních roků následujících po roce, v němž byl původní odpočet uplatněn, dojde ke změně v rozsahu použití tohoto majetku pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně. Obdobně se postupuje v případech, kdy plátce při pořízení takového majetku nárok na odpočet daně neměl. Situace, které se pro účely DPH považují za změnu rozsahu použití dlouhodobého majetku pro účely, jež zakládají nárok na odpočet daně, jsou specifikovány v § 78 odst. 4 písm. a) až d) ZDPH.

Upozornění

U dlouhodobého majetku pořízeného před 1. 4. 2011 se použije při úpravě odpočtu postup, který je upraven v § 78 ZDPH, ve znění platném do 31. 3. 2011. Tento komentář se zabývá jen úpravou odpočtu platnou po tomto datu.

Postup při úpravě odpočtu daně

Postup při úpravě odpočtu daně u dlouhodobého majetku pořízeného v době od 1. 4. 2011 je upraven v § 78 ZDPH ve znění platném od uvedeného data.

Úprava odpočtu se týká dlouhodobého majetku definovaného v § 4 odst. 4 písm. d) ZDPH, tj.:

  • hmotného majetku (odpisovaného i neodpisovaného), jehož pořizovací cena přesahuje částku 40 000 Kč, včetně technického zhodnocení,

  • odpisovaného nehmotného majetku v pořizovací ceně nad 60 000 Kč,

  • pozemků, které jsou dlouhodobým majetkem podle ZoÚ.

S účinností od 1. 7. 2017 byla rozšířena definice dlouhodobého majetku v bodě 1 § 4 odst. 4 písm. d) ZDPH o hmotný majetek přenechaný k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastnické právo k užívanému majetku bude převedeno na jeho uživatele. Takto pořizovaný majetek se pro účely DPH považuje za dlouhodobý majetek, a to již od okamžiku přenechání k užití a bez ohledu na skutečnost, zda odkupní cena převyšuje částku 40 000 Kč. Na majetek pořizovaný na základě smluv, pro které se v praxi používá pojem „finanční leasing s povinností odkupu”, se tak vztahuje úprava obsažená v § 75 (poměrný odpočet), § 78 (úprava odpočtu) a § 79 ZDPH (odpočet daně při registraci a deregistraci).

Úprava odpočtu ve smyslu § 78 ZDPH se vztahuje i na dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností, který je vymezen v § 4 odst. 4 písm. e) ZDPH.

Úprava odpočtu se použije také u technického zhodnocení (pořizovací cena nad 40 000 Kč), které se považuje pro účely DPH za samostatný dlouhodobý majetek.

Podle § 78 odst. 4 ZDPH se úprava odpočtu provede v případech, kdy plátce:

  • uplatnil původní odpočet daně v plné výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v částečné výši nebo nárok na odpočet daně nemá,

  • uplatnil původní odpočet daně v částečné výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které nárok na odpočet daně nemá, nebo pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši,

  • neměl nárok na odpočet daně a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši nebo v částečné výši, nebo

  • uplatnil původní odpočet daně v částečné výši a vznikne rozdíl mezi poměrnými koeficienty nebo vypořádacími koeficienty.

S účinností od 1. 7. 2017 byl do ZDPH doplněn nový § 78e, který upravuje postup při úpravě odpočtu v případech, kdy dojde u dlouhodobého majetku ve lhůtě pro úpravu odpočtu k jeho zničení, ztrátě či odcizení V tomto případě provede plátce úpravu odpočtu jednorázově za zdaňovací období, ve kterém se o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. Úprava odpočtu se provede i v případě, že tyto skutečnosti nastaly v prvním roce pořízení.

Povinnost provést úpravu odpočtu daně podle § 78e ZDPH se týká případů, kdy plátce nemůže důkazními prostředky řádně doložit, že došlo ke zničení, ztrátě či odcizení dlouhodobého majetku [podrobněji viz „Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravě odpočtu dle § 78e ZDPH”].

Lhůta pro úpravu odpočtu daně činí 5 let, s výjimkou pozemků, staveb, bytů nebytových prostor, u kterých byla s účinností do 1. 4. 2011 prodloužena lhůta pro úpravu odpočtu na 10 let. Lhůta pro úpravu odpočtu daně počíná běžet kalendářním rokem, v němž byl dlouhodobý majetek pořízen.

Úprava odpočtu daně, pokud je pro její provedení zákonný důvod, se uvádí v ř. 60 DAP k DPH, a to v daňovém přiznání k DPH za poslední zdaňovací období příslušného kalendářního roku s výjimkou jednorázové úpravy