dnes je 28.10.2021

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stanovení pracovních činností zaměstnanců, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele

4.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.22
Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stanovení pracovních činností zaměstnanců, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele

Ing. Miroslava Horská

Vzor

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stanovení pracovní činnosti zaměstnanců, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele

 Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený ........................................

 K realizaci prací, které zaměstnanci vykonávají mimo pracoviště, vydávám tento

  vnitřní předpis,

který je závazný pro zaměstnance, kterých se tato činnost dotýká.

 Pro práci vyjmenovaných zaměstnanců ......... (konkretizovat tyto zaměstnance, kteří např. zastupují firmu, nebo vykonávají práce u zákazníků mimo objekt vlastní firmy, nebo v současné době mají povelenou home office). U poslední jmenované je tato práce upravena … (konkretizovat vybranou variantu)

Varianta 1 … dohodou s tím kterým zaměstnancem

Varianta 2 ……vnitřním předpisem  vydaným pro tuto oblast ve smyslu § 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a následujících.

se zdůrazňuje:

- povinnost dodržovat stanovené požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu platných předpisů [používání stanovených OOPP, pracovní režim jejich jízdy ve smyslu přílohy č. 1 bod 3. nařízení vlády č. 168/2002 Sb., plnit povinnosti v souvislosti se vzniklým pracovním úrazem (§ 106 odst. 4 písm. h) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce)

- bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin). Vztahuje se na ně povinnost účastnit se předepsaných školení BOZP včetně ověření jejich znalostí….

Poznámka: Na toto by se nemělo zapomínat … osnovu školení lze sestavit podle platných osnov školení u zaměstnavatele – a to zejména Školení obecného Ze školení na pracovištích vybrat to, co se pro práci doma hodí a dá použít, včetně např. „školení řidičů” (podviz ZDE a ZDE), u kterých je způsob občasného dojezdu do sídla zaměstnavatele vlastním vozidlem zaměstnance pracujícího doma nutností).

- jsou-li k dispozici písemná vyhodnocení rizik v navštívených firmách (viz. ustanovení § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce), seznámit se před návštěvou firmy s jejich požadavky a respektovat stanovaná opatření navštívené firmy,

- povinnost respektovat opatření k zajištění BOZP, vypracovaná v navštívených firmách (např. povinnosti plynoucí z firmami vypracovaných místních provozních řádů),

- respektovat pokyny navštívených firem (viz např. § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce),

- dodržovat v těchto firmách zákaz kouření (viz vyjmenované prostory a pracoviště zákonem č. 65/2017 Sb., ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 81/2018 Sb. )

- podílet se na zápisu v knize úrazů v případě, že k případnému pracovnímu úrazu na pracovištích navštívené firmy (viz § 106 odst. 4 písm. h) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.),

- .............. (další povinnosti stanovené zaměstnavatelem).

 

Pro vyjmenované zaměstnance .......... (konkretizovat zaměstnance, kteří pracují doma, případně na jiném místě než je pracoviště zaměstnavatele) stanovím následující povinnosti:

- není-li obsaženo v pracovní smlouvě, pak uzavřít (a to zejména v současnosti pro home office v době koronavirové pandemie), buď podle varianty 1 smlouvu s konkrétním zaměstnancem, nebo vytvořit firemní vnitřní předpis tuto problematiku upravující)ú a podle jeho ustanovení postupovat. Vyřešeno by mělo být zejména používaní např. vlastní výpočetní techniky, přístrojů, strojů, nářadí, telefonů apod.

Zde pak nastupují další možné varianty:

Varianta I: za použití vlastních prostředků se zaměstnanci poskytuje paušální náhrada za jejich amortizaci ve výši ...... (konkretizovat) a paušální částka za spotřebu energie k jejich pohonu a na osvětlení pracoviště ve výši ........... (konkretizovat).

 Varianta II: zaměstnanci se poskytují k pracovní činnosti vhodné pracovní prostředky ........(konkretizovat) a paušální náhrada ve výši ......... (konkretizovat) za spotřebu energie k jejich pohonu a na osvětlení pracoviště.

- oznamovat ............(konkretizovat určenou osobu u zaměstnavatele) úmrtí rodinných příslušníků nebo svatbu v rodině za účelem náhrady mzdy nebo platu podle přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb.),

- oznamovat ...........(konkrétní osobu určenou u zaměstnavatele) svoji pracovní neschopnost nebo karanténu, příp. nástup na mateřskou dovolenou pro proplácení náhrad,

- dodržovat požadavky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (např. v případě, že je to nezbytné, užívat OOPP, řídit se zásadami bezpečného chování, svévolně neměnit a nevyřazovat z provozu ochranná zařízení u používaných strojů a zařízení),

- .............. (konkretizovat další požadavky stanovené zaměstnavatelem).

Zaměstnanci pracujícímu doma (toto neplatí asi na období pandemie, ta snad jednou skončí) se připomíná, že podle ustanovení  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) § 126 a následujících, ve znění pozdějších předpisů, je třeba změna v účelu užívání stavby výkon práce doma může mít vliv na okolí stavby (např. časté návštěvy zaměstnavatele, omezení parkovacích míst, hluk).

Pro ........ (konkretizovat odpovědnou osobu zaměstnavatele) stanovím vzhledem k problematice pracovněprávních vztahů zaměstnanců, kteří nepracují na pracovištích .........(konkretizovat

Nahrávám...
Nahrávám...