Input:

2.5.501 501 - Spotřeba materiálu

20.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

501 – Spotřeba materiálu

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Spotřeba materiálu se vykazuje ve výkazu zisku a ztráty v položce A.I.1.  
 Spotřeba materiálu ve způsobu A    
1. Výdej materiálu do spotřeby 501 112 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.5.  
2. Inventurní rozdíly    
a) úbytky na zásobách do normy  501 112 Úbytky na zásobách do normy by měly být vedeny na samostatném analytickém účtu.  
b) oprava chybně účtovaných nákladů na spotřebu materiálu – snížení spotřeby  112 501  
3. Nákup odborné literatury, tisku a časopisů v hotovosti 501 261  
4. Spotřeba pohonných hmot na základě účtování zálohy zaměstnancem 501 335  
5. Nákup jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku v hotovosti 501 261 dle ČÚS č. 710, bod 3.7.  
 Spotřeba materiálu ve způsobu B    
1. Pořízení materiálu    
a) nákup na fakturu  501 321 dle ČÚS č. 707, bod 5.2.1.  
b) úhrada faktury z běžného účtu  321 241  
c) nákup za hotové  501 261 dle ČÚS č. 707, bod 5.2.1.  
2. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nesplňující výši dle § 14 odst. 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 501 321 dle ČÚS č. 710, bod 6.2.3.  
3. Materiál vzniklý v důsledku nové výstavby 501 042 dle ČÚS č. 710, bod 6.1.7.  
4.  Zúčtování inventurních rozdílů    
a) zjištěné manko na zásobách materiálu  547 501  
5. Uzavírání účetních knih   dle ČÚS č. 707, bod 5.2.3.  
a) vyúčtování počátečního zůstatku materiálu do nákladů  501 112  
b) zaúčtování konečného zůstatku materiálu na základě inventarizace  112 501  


Poznámka

Položka „A.I.1. Spotřeba materiálu” obsahuje podle § 33 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. zejména náklady na spotřebovaný materiál včetně nákladů ve výši ocenění jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku nakoupeného, vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého od subjektů, které nejsou vybranými účetními jednotkami, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce „A.II.6. Drobný dlouhodobý