dnes je 25.7.2024

432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních obdobíGarance

1.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízeníGarance

1.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Vnitřní kontroly v příspěvkových organizacíchGarance

4.12.2023, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a příspěvkové organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí (dále jen „příspěvkové organizace”) jsou ve smyslu § 2 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. orgánem veřejné…

Účetní knihy - otevíráníGarance

27.11.2023, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravné položkyGarance

28.11.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z § 25 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”), vyplývá, že účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly k rozvahovému dni dosaženy, a berou v úvahu všechna…

Časové rozlišování v širším kontextuGarance

21.11.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oproti rozšířenému názoru, že jde pouze o aplikaci všeobecně známých položek časového rozlišení, neboli také účtů „příštích období”, má princip časového rozlišování v účetnictví poměrně široký dopad do celé řady dalších postupů a účetních metod. Není záměrem…

Časové rozlišeníGarance

10.11.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z § 3 odst. 1 ZoÚ vyplývá, že účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisejí (dále jen „účetní období”); není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i…

Vybrané dotazy k předávání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně

8.4.2022, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa zveřejnila vybrané dotazy k novele zákona o účetnictví v souvislosti s předáváním účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně z příjmů.

551 - Odpisy dlouhodobého majetkuGarance

1.1.2022, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Účetní závěrkaGarance

22.11.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní závěrka jsou v podstatě systematicky setříděné přehledy informací na určité úrovni syntetiky vypovídající o majetkové a finanční situaci, o výsledku hospodaření a jeho struktuře, dále o zdrojích a užití peněžních prostředků každé účetní jednotky bez…

Účetní výkazyGarance

12.11.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní výkazy jsou v podstatě systematicky setříděné přehledy informací na určité úrovni syntetiky vypovídající o majetkové a finanční situaci, o výsledku hospodaření a jeho struktuře, dále o zdrojích a užití peněžních prostředků každé účetní jednotky bez…

Majetek - odpisování dlouhodobého majetkuArchiv

9.11.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotky se při své činnosti řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”). Jednou z povinností účetních jednotek stanovenou zákonem o účetnictví je povinnost dodržovat při vedení účetnictví mimo jiné i účetní…

663 - Kurzové ziskyGarance

22.2.2021, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

563 - Kurzové ztrátyGarance

10.2.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

408 - Opravy předcházejících účetních obdobíGarance

10.2.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

405 - Kurzové rozdílyGarance

10.2.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

492 - Konečný účet rozvažnýGarance

10.2.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Účetní závěrka - schvalováníGarance

1.1.2020, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost schvalování účetní závěrky je pro některé vybrané účetní jednotky včetně příspěvkových organizací povinností od 1. září 2012. Zejména účetní závěrky, přesněji řečeno jejich část – výsledek hospodaření příspěvkových organizací, již před tímto datem v…

Účtový rozvrhGarance

11.6.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtový rozvrh je základním normativním číselníkem informačního systému – účetnictví, který umožňuje příspěvkové organizaci (dále jen „PO”):

Účetní konsolidace státu - Konsolidační manuál

23.5.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí v souladu s vyhláškou o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku zveřejnilo Konsolidační manuál.

Majetek - odpisy nemovitostíGarance

17.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z nemovitostí se odpisují stavby, které jsou účtovány na účtu 021 – Stavby, bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti. Podle § 14 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. se pod pojmem „stavby”…

Pokladna a její vedeníGarance

4.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvkové organizace, které účtují podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”), podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších…

Rezervy na opravu hmotného majetkuGarance

18.6.2018, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tvorbou a čerpáním rezervy na opravy hmotného majetku může i příspěvková organizace ovlivnit daňový základ za svoji zdaňovanou činnost. Aby byla vytvořená rezerva využita k prospěchu organizace, musejí být dodržena příslušná zákonná pravidla. Jedná se zejména…

Inventarizace majetku a závazkůGarance

22.5.2018, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotky mají povinnost provádět inventarizaci veškerého majetku a závazků podle § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZoÚ” nebo „zákon o účetnictví”). Při inventarizací účetní jednotky zjišťují…

Účetní výkaznictví státu - odpovědi na časté dotazy

4.5.2017, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách přehled často kladených dotazů a jejich odpovědí k problematice sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky…

Způsoby účtování nakupovaných zásobGarance

18.4.2017, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakupované zásoby se účtují způsobem A nebo způsobem B. Zásoby materiálu na skladě se mohou na analytických účtech členit podle druhu a účelu použití. U zásob zachycených na jednom analytickém účtu je možno použít buď způsob A, nebo způsob B, použití způsobu…

493 - Výsledek hospodaření běžného účetního obdobíGarance

17.2.2017, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pomocný analytický přehled (PAP)Archiv

15.6.2016, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro monitorování veřejných financí je zaveden výkaz ve formě pomocného analytického přehledu („PAP”), který je upraven ve vyhlášce č. 323/2009 Sb., o účetních záznamech v technické podobě. Vztahuje se na vybrané účetní jednotky a navazuje na přímo použitelné…

Změny ČÚS

4.1.2016, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo ve Finančním zpravodaji číslo 7/2015 změny ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění…

Sdělení MF k novele zákona o účetnictví

4.12.2015, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo Sdělení k aplikaci některých ustanovení zákona č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další…

Opravné položky - doplňková činnostGarance

22.6.2015, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak vyplývá z § 26 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”), opravné položky jsou vyjádřením metody oceňování, podle které účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly…

Rozvaha (bilance)Garance

26.2.2015, JUDr. Ing. David Zimandl, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rozvaze obec vykazuje majetek, pohledávky, závazky a další položky, které jsou rozděleny na část aktiv a část pasiv.

Forma a obsah výkazů přehled peněžních toků a přehled o změnách vlastního kapitáluGarance

5.11.2014, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled o peněžních tocích (nesestavuje PO účtující ve zjednodušeném rozsahu)

Přehled jednotlivých částí Přílohy č. 5Garance

5.11.2014, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

A.1. Textové informace o naplnění předpokladu uvedeného v § 7 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinnost použít účetní metody za předpokladu, že účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Pokud by tato podmínka nebyla splněna, pak…

Forma a obsah výkazu zisku a ztrátyGarance

4.11.2014, Ing. Olga Hanzalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Forma a obsah rozvahyGarance

3.11.2014, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 410/2009 Sb. uvádí v příloze č. 1 základní vzor rozvahy pro vybrané účetní jednotky a pro jednotlivé typy vybraných účetních jednotek úpravu, v níže se uvádějí položky aktiv a pasiv zachycených v hlavní knize vybrané účetní…

Obsah účetní závěrkyGarance

31.10.2014, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle zákona o účetnictví jsou účetní jednotky povinny vést účetnictví o veškeré činnosti, které provozují svým jménem a na svou odpovědnost. Aby se činnost mohla uskutečnit, musí mít účetní jednotka majetek, který bude pro svou činnost potřebovat a využívat.…

Účetní závěrky příspěvkových organizací - předpoklady a zásady jejich sestavováníGarance

20.9.2014, Ing. Michal Svoboda, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stejně jako každá odborná oblast či disciplína má i účetnictví, resp. účetní výkaznictví svá teoretická východiska a základní pravidla, ze kterých vychází, na kterých staví a která jsou v pozadí všech dalších konkrétnějších pravidel této disciplíny, např.…

Přehled o peněžních tocíchGarance

30.6.2014, Judr. Ing. David Zimandl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled o peněžních tocích se sestavuje jedenkrát ročně k rozvahovému dni, tedy k 31.12. Uvedený výkaz podává přehled o změně stavu peněžních prostředků v příslušném účetním období, tzn. o jejich přírůstcích a způsobu použití, přičemž údaje jsou čerpány z…

Výkaz zisku a ztrátyGarance

30.6.2014, Judr. Ing. David Zimandl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obce sestavují výkaz zisku a ztráty jak za hlavní, tak i hospodářskou činnost.

Účetní výkazy obcíGarance

30.6.2014, Judr. Ing. David Zimandl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled o změnách vlastního kapitáluGarance

30.6.2014, Judr. Ing. David Zimandl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkaz zobrazuje detailní strukturu vlastního kapitálu obce a jeho pohyb během běžného účetního období.

Důvody k sestavení mimořádné účetní závěrkyGarance

8.8.2013, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mimořádná účetní závěrka se sestavuje k jinému dni, než je poslední den účetního období. Je to den, kdy dochází ke změně právní subjektivity účetní jednotky, neboť k tomuto datu končí svou činnost, slučuje se s jinou účetní jednotkou, anebo je…

Postup u přebírající účetní jednotkyGarance

8.8.2013, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přebírající organizace bude mít předávací protokol ve formě mimořádné účetní závěrky s vypořádaným výsledkem hospodaření a na jeho základě zaúčtuje přírůstky majetku a závazků obratově na účty aktiv a pasiv a také na podrozvahových účtech.…

Mimořádná účetní závěrkaGarance

8.8.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup u zanikající účetní jednotkyGarance

8.8.2013, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jestliže se činnost, tedy i majetek a závazky předávají nástupnické organizaci, tak není nutné předávat majetek zřizovateli a organizace, s níž je zanikající organizace sloučena, zase nemusí majetek a závazky přebírat od zřizovatele, ale přímo od…

Účetní závěrkaArchiv

27.5.2013, JUDr. Ing. David Zimandl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v § 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy – rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou), přílohou, která vysvětluje a doplňuje informace z rozvahy a výsledovky,…

Nahrávám...
Nahrávám...