dnes je 17.4.2024

432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních obdobíGarance

1.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízeníGarance

1.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Vybrané dotazy k předávání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně

8.4.2022, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa zveřejnila vybrané dotazy k novele zákona o účetnictví v souvislosti s předáváním účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně z příjmů.

551 - Odpisy dlouhodobého majetkuGarance

1.1.2022, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

663 - Kurzové ziskyGarance

22.2.2021, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

563 - Kurzové ztrátyGarance

10.2.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

405 - Kurzové rozdílyGarance

10.2.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

408 - Opravy předcházejících účetních obdobíGarance

10.2.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

492 - Konečný účet rozvažnýGarance

10.2.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Účetní konsolidace státu - Konsolidační manuál

23.5.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí v souladu s vyhláškou o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku zveřejnilo Konsolidační manuál.

Účetní výkaznictví státu - odpovědi na časté dotazy

4.5.2017, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách přehled často kladených dotazů a jejich odpovědí k problematice sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky…

Způsoby účtování nakupovaných zásobGarance

18.4.2017, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakupované zásoby se účtují způsobem A nebo způsobem B. Zásoby materiálu na skladě se mohou na analytických účtech členit podle druhu a účelu použití. U zásob zachycených na jednom analytickém účtu je možno použít buď způsob A, nebo způsob B, použití způsobu…

493 - Výsledek hospodaření běžného účetního obdobíGarance

17.2.2017, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pomocný analytický přehled (PAP)Archiv

15.6.2016, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro monitorování veřejných financí je zaveden výkaz ve formě pomocného analytického přehledu („PAP”), který je upraven ve vyhlášce č. 323/2009 Sb., o účetních záznamech v technické podobě. Vztahuje se na vybrané účetní jednotky a navazuje na přímo použitelné…

Změny ČÚS

4.1.2016, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo ve Finančním zpravodaji číslo 7/2015 změny ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění…

Sdělení MF k novele zákona o účetnictví

4.12.2015, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo Sdělení k aplikaci některých ustanovení zákona č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další…

Rozvaha (bilance)Garance

26.2.2015, JUDr. Ing. David Zimandl, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rozvaze obec vykazuje majetek, pohledávky, závazky a další položky, které jsou rozděleny na část aktiv a část pasiv.

Forma a obsah výkazů přehled peněžních toků a přehled o změnách vlastního kapitáluGarance

5.11.2014, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled o peněžních tocích (nesestavuje PO účtující ve zjednodušeném rozsahu)

Přehled jednotlivých částí Přílohy č. 5Garance

5.11.2014, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

A.1. Textové informace o naplnění předpokladu uvedeného v § 7 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinnost použít účetní metody za předpokladu, že účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Pokud by tato podmínka nebyla splněna, pak…

Forma a obsah výkazu zisku a ztrátyGarance

4.11.2014, Ing. Olga Hanzalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Forma a obsah rozvahyGarance

3.11.2014, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 410/2009 Sb. uvádí v příloze č. 1 základní vzor rozvahy pro vybrané účetní jednotky a pro jednotlivé typy vybraných účetních jednotek úpravu, v níže se uvádějí položky aktiv a pasiv zachycených v hlavní knize vybrané účetní…

Obsah účetní závěrkyGarance

31.10.2014, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle zákona o účetnictví jsou účetní jednotky povinny vést účetnictví o veškeré činnosti, které provozují svým jménem a na svou odpovědnost. Aby se činnost mohla uskutečnit, musí mít účetní jednotka majetek, který bude pro svou činnost potřebovat a využívat.…

Přehled o peněžních tocíchGarance

30.6.2014, Judr. Ing. David Zimandl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled o peněžních tocích se sestavuje jedenkrát ročně k rozvahovému dni, tedy k 31.12. Uvedený výkaz podává přehled o změně stavu peněžních prostředků v příslušném účetním období, tzn. o jejich přírůstcích a způsobu použití, přičemž údaje jsou čerpány z…

Účetní výkazy obcíGarance

30.6.2014, Judr. Ing. David Zimandl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled o změnách vlastního kapitáluGarance

30.6.2014, Judr. Ing. David Zimandl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkaz zobrazuje detailní strukturu vlastního kapitálu obce a jeho pohyb během běžného účetního období.

Výkaz zisku a ztrátyGarance

30.6.2014, Judr. Ing. David Zimandl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obce sestavují výkaz zisku a ztráty jak za hlavní, tak i hospodářskou činnost.

Postup u přebírající účetní jednotkyGarance

8.8.2013, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přebírající organizace bude mít předávací protokol ve formě mimořádné účetní závěrky s vypořádaným výsledkem hospodaření a na jeho základě zaúčtuje přírůstky majetku a závazků obratově na účty aktiv a pasiv a také na podrozvahových účtech.…

Důvody k sestavení mimořádné účetní závěrkyGarance

8.8.2013, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mimořádná účetní závěrka se sestavuje k jinému dni, než je poslední den účetního období. Je to den, kdy dochází ke změně právní subjektivity účetní jednotky, neboť k tomuto datu končí svou činnost, slučuje se s jinou účetní jednotkou, anebo je…

Mimořádná účetní závěrkaGarance

8.8.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup u zanikající účetní jednotkyGarance

8.8.2013, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jestliže se činnost, tedy i majetek a závazky předávají nástupnické organizaci, tak není nutné předávat majetek zřizovateli a organizace, s níž je zanikající organizace sloučena, zase nemusí majetek a závazky přebírat od zřizovatele, ale přímo od…

Účetní závěrkaArchiv

27.5.2013, JUDr. Ing. David Zimandl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v § 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy – rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou), přílohou, která vysvětluje a doplňuje informace z rozvahy a výsledovky,…

Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek za účetní období roku 2012

13.2.2013, Zdroj: Ministerstvo financí

Za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat účetní závěrky.

FKSP - zúčtovací vztahyZáznam

16.1.2013, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:06:36

Praktický videoseminář se zaměřuje na fond kulturních a sociálních potřeb, dle vyhlášky č. 114/2002 Sb. a ČÚS č. 704. Seminář se věnuje účetní závěrce roku…

Inventarizační komise

6.11.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změna zákona o účetnictví od 1. září 2012

24.10.2012, JUDr. Ing. David Zimandl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 239/2012 Sb. byla v červenci 2012 vyhlášena změna zákona o účetnictví. Přečtěte si nejvýznamnější změny, které novela přinesla obcím.

Inventarizace majetku a závazkůGarance

22.10.2012, JUDr. Ing. David Zimandl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Inventarizace majetku je jedním z nástrojů pro zajištění průkaznosti účetnictví účetní jednotky a ověřuje tedy věcnou správnost údajů vykázaných v účetní závěrce obce, a to včetně kontroly správnosti ocenění majetku a …

Prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictvíGarance

22.10.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Legislativní změny od 1. 1. 2010, které se týkají účetnictví příspěvkových organizací

Metodika Křížových kontrol - PAP

10.10.2012, Zdroj: Ministerstvo financí

Účelem vzniku Metodiky Křížových kontrol je seznámení účetních jednotek a ZO/NZO se způsobem provádění křížových kontrol nad zpracovanými daty PAP a s postupem opravy případných chyb. Křížové kontroly jsou zaváděny v rámci sběru a zpracování výkazu PAP jako…

Sběr a zpracování výkazu PAP za 1. pololetí 2012 a připravované aktivity pro sběr a zpracování výkazu PAP za 3. kvartál 2012

26.9.2012, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo informaci Kompetenčního centra IISSP ke sběru a zpracování výkazu PAP za 1. pololetí 2012 a připravované aktivity pro sběr a zpracování výkazu PAP za 3. kvartál 2012.

Informace o předávání Pomocného analytického přehledu pro rok 2013

26.9.2012, Zdroj: Ministerstvo financí

V roce 2013 nebude rozšiřován počet municipálních účetních jednotek předávajících Pomocný analytický přehled.

Nové kroky reformy účetnictví veřejných financí, ČÚS č. 709 a č. 710

16.8.2012, Ing. Danuše Prokůpková, auditorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci pokračování reformy účetnictví odehrávající se v oblasti vybraných organizací veřejných financí realizují další kroky. Jsou připravovány další dva důležité České účetní standardy, a sice ČÚS č. 710 – Dlouhodobý majetek a ČÚS č. 709 – Vlastní…

InventarizaceArchiv

10.5.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Údaje finančních a účetních informací státu za rok 2011

25.4.2012, Zdroj: Ministerstvo financí

V aplikaci ÚFIS byly zveřejněny roční údaje finančních a účetních informací státu za účetní období roku 2011.

Porušení rozpočtové kázně

23.4.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Metodický postup řešení problematiky průtokových transferů ve vztahu k sestavování PAPu

11.4.2012, Zdroj: Ministerstvo financí

MF zveřejnilo Metodický postup řešení problematiky průtokových transferů ve vztahu k sestavování Pomocného analytického přehledu (PAP). Řeší se zde problematika identifikace partnerů v Částech X. a XI. PAP v případě poskytovatele, zprostředkovatele a příjemce…

Způsob vykazování minulého a běžného období v položkách rozvahy a výkazu zisku a ztráty v roce 2012

28.3.2012, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí vydalo metodické doporučení k uspořádání položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty v návaznosti na zrušení, přesunutí a stanovení několika nových položek.

Nahrávám...
Nahrávám...