dnes je 18.8.2022

Vybrané dotazy k předávání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně

8.4.2022, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa zveřejnila vybrané dotazy k novele zákona o účetnictví v souvislosti s předáváním účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně z příjmů.

551 - Odpisy dlouhodobého majetkuGarance

1.1.2022, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Účetní závěrkaGarance

22.11.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní závěrka jsou v podstatě systematicky setříděné přehledy informací na určité úrovni syntetiky vypovídající o majetkové a finanční situaci, o výsledku hospodaření a jeho struktuře, dále o zdrojích a užití peněžních prostředků každé účetní jednotky bez…

Účetní výkazyGarance

12.11.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní výkazy jsou v podstatě systematicky setříděné přehledy informací na určité úrovni syntetiky vypovídající o majetkové a finanční situaci, o výsledku hospodaření a jeho struktuře, dále o zdrojích a užití peněžních prostředků každé účetní jednotky bez…

Majetek - odpisování dlouhodobého majetkuArchiv

9.11.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotky se při své činnosti řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”). Jednou z povinností účetních jednotek stanovenou zákonem o účetnictví je povinnost dodržovat při vedení účetnictví mimo jiné i účetní…

663 - Kurzové ziskyGarance

22.2.2021, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

408 - Opravy předcházejících účetních obdobíGarance

10.2.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

405 - Kurzové rozdílyGarance

10.2.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

563 - Kurzové ztrátyGarance

10.2.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

492 - Konečný účet rozvažnýGarance

10.2.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Účetní závěrka - schvalováníGarance

1.1.2020, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost schvalování účetní závěrky je pro některé vybrané účetní jednotky včetně příspěvkových organizací povinností od 1. září 2012. Zejména účetní závěrky, přesněji řečeno jejich část – výsledek hospodaření příspěvkových organizací, již před tímto datem v…

Účtový rozvrhGarance

11.6.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtový rozvrh je základním normativním číselníkem informačního systému – účetnictví, který umožňuje příspěvkové organizaci (dále jen „PO”):

Účetní konsolidace státu - Konsolidační manuál

23.5.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí v souladu s vyhláškou o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku zveřejnilo Konsolidační manuál.

Majetek - odpisy nemovitostíGarance

17.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z nemovitostí se odpisují stavby, které jsou účtovány na účtu 021 – Stavby, bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti. Podle § 14 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. se pod pojmem „stavby”…

Pokladna a její vedeníGarance

4.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvkové organizace, které účtují podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”), podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších…

Vnitřní kontroly v příspěvkových organizacíchGarance

12.11.2018, Ing. Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a příspěvkové organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí (dále jen „příspěvkové organizace”) jsou ve smyslu § 2 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. orgánem veřejné…

Rezervy na opravu hmotného majetkuGarance

18.6.2018, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tvorbou a čerpáním rezervy na opravy hmotného majetku může i příspěvková organizace ovlivnit daňový základ za svoji zdaňovanou činnost. Aby byla vytvořená rezerva využita k prospěchu organizace, musejí být dodržena příslušná zákonná pravidla. Jedná se zejména…

Inventarizace majetku a závazkůGarance

22.5.2018, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotky mají povinnost provádět inventarizaci veškerého majetku a závazků podle § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZoÚ” nebo „zákon o účetnictví”). Při inventarizací účetní jednotky zjišťují…

Účetní výkaznictví státu - odpovědi na časté dotazy

4.5.2017, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách přehled často kladených dotazů a jejich odpovědí k problematice sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky…

Způsoby účtování nakupovaných zásobGarance

18.4.2017, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakupované zásoby se účtují způsobem A nebo způsobem B. Zásoby materiálu na skladě se mohou na analytických účtech členit podle druhu a účelu použití. U zásob zachycených na jednom analytickém účtu je možno použít buď způsob A, nebo způsob B, použití způsobu…

493 - Výsledek hospodaření běžného účetního obdobíGarance

17.2.2017, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní knihy - otevíráníGarance

25.11.2016, Ing. Danuše Prokůpková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvkové organizace otevírají účetní knihy ke dni svého vzniku a potom pravidelně vždy k prvnímu dni účetního období. Tento způsob účtování je stanoven v bodu 2 odst. 2.1. písm. d) Českého účetního standardu č. 702 – Otevírání a uzavírání účetních knih a je…

Pomocný analytický přehled (PAP)Archiv

15.6.2016, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro monitorování veřejných financí je zaveden výkaz ve formě pomocného analytického přehledu („PAP”), který je upraven ve vyhlášce č. 323/2009 Sb., o účetních záznamech v technické podobě. Vztahuje se na vybrané účetní jednotky a navazuje na přímo použitelné…

Časové rozlišeníGarance

5.4.2016, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z ustanovení § 3 odst. 1 ZoÚ vyplývá, že účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisejí (dále jen „účetní období”); není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou…

Opravné položkyGarance

7.3.2016, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”), vyplývá, že účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly k rozvahovému dni dosaženy, a berou v úvahu všechna…

432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních obdobíGarance

18.2.2016, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízeníGarance

18.2.2016, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny ČÚS

4.1.2016, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo ve Finančním zpravodaji číslo 7/2015 změny ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění…

Sdělení MF k novele zákona o účetnictví

4.12.2015, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo Sdělení k aplikaci některých ustanovení zákona č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další…

Opravné položky - doplňková činnostGarance

22.6.2015, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak vyplývá z § 26 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”), opravné položky jsou vyjádřením metody oceňování, podle které účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly…

Časové rozlišování v širším kontextuGarance

13.5.2015, Michal Svoboda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oproti rozšířenému názoru, že jde pouze o aplikaci všeobecně známých položek časového rozlišení, neboli také účtů „příštích období”, má princip časového rozlišování v účetnictví poměrně široký dopad do celé řady dalších postupů a účetních metod. Není záměrem…

Rozvaha (bilance)Garance

26.2.2015, JUDr. Ing. David Zimandl, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rozvaze obec vykazuje majetek, pohledávky, závazky a další položky, které jsou rozděleny na část aktiv a část pasiv.

Přehled jednotlivých částí Přílohy č. 5Garance

5.11.2014, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

A.1. Textové informace o naplnění předpokladu uvedeného v § 7 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinnost použít účetní metody za předpokladu, že účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Pokud by tato podmínka nebyla splněna, pak…

Forma a obsah výkazů přehled peněžních toků a přehled o změnách vlastního kapitáluGarance

5.11.2014, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled o peněžních tocích (nesestavuje PO účtující ve zjednodušeném rozsahu)

Forma a obsah výkazu zisku a ztrátyGarance

4.11.2014, Ing. Olga Hanzalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Forma a obsah rozvahyGarance

3.11.2014, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 410/2009 Sb. uvádí v příloze č. 1 základní vzor rozvahy pro vybrané účetní jednotky a pro jednotlivé typy vybraných účetních jednotek úpravu, v níže se uvádějí položky aktiv a pasiv zachycených v hlavní knize vybrané účetní…

Obsah účetní závěrkyGarance

31.10.2014, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle zákona o účetnictví jsou účetní jednotky povinny vést účetnictví o veškeré činnosti, které provozují svým jménem a na svou odpovědnost. Aby se činnost mohla uskutečnit, musí mít účetní jednotka majetek, který bude pro svou činnost potřebovat a využívat.…

Účetní závěrky příspěvkových organizací - předpoklady a zásady jejich sestavováníGarance

20.9.2014, Ing. Michal Svoboda, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stejně jako každá odborná oblast či disciplína má i účetnictví, resp. účetní výkaznictví svá teoretická východiska a základní pravidla, ze kterých vychází, na kterých staví a která jsou v pozadí všech dalších konkrétnějších pravidel této disciplíny, např.…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Přehled o peněžních tocíchGarance

30.6.2014, Judr. Ing. David Zimandl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled o peněžních tocích se sestavuje jedenkrát ročně k rozvahovému dni, tedy k 31.12. Uvedený výkaz podává přehled o změně stavu peněžních prostředků v příslušném účetním období, tzn. o jejich přírůstcích a způsobu použití, přičemž údaje jsou čerpány z…

Účetní výkazy obcíGarance

30.6.2014, Judr. Ing. David Zimandl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkaz zisku a ztrátyGarance

30.6.2014, Judr. Ing. David Zimandl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obce sestavují výkaz zisku a ztráty jak za hlavní, tak i hospodářskou činnost.

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Přehled o změnách vlastního kapitáluGarance

30.6.2014, Judr. Ing. David Zimandl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkaz zobrazuje detailní strukturu vlastního kapitálu obce a jeho pohyb během běžného účetního období.

Důvody k sestavení mimořádné účetní závěrkyGarance

8.8.2013, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mimořádná účetní závěrka se sestavuje k jinému dni, než je poslední den účetního období. Je to den, kdy dochází ke změně právní subjektivity účetní jednotky, neboť k tomuto datu končí svou činnost, slučuje se s jinou účetní jednotkou, anebo je…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Mimořádná účetní závěrkaGarance

8.8.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup u přebírající účetní jednotkyGarance

8.8.2013, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přebírající organizace bude mít předávací protokol ve formě mimořádné účetní závěrky s vypořádaným výsledkem hospodaření a na jeho základě zaúčtuje přírůstky majetku a závazků obratově na účty aktiv a pasiv a také na podrozvahových účtech.…

Postup u zanikající účetní jednotkyGarance

8.8.2013, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jestliže se činnost, tedy i majetek a závazky předávají nástupnické organizaci, tak není nutné předávat majetek zřizovateli a organizace, s níž je zanikající organizace sloučena, zase nemusí majetek a závazky přebírat od zřizovatele, ale přímo od…

Účetní závěrkaArchiv

27.5.2013, JUDr. Ing. David Zimandl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v § 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy – rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou), přílohou, která vysvětluje a doplňuje informace z rozvahy a výsledovky,…

Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek za účetní období roku 2012

13.2.2013, Zdroj: Ministerstvo financí

Za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat účetní závěrky.

Nahrávám...
Nahrávám...