dnes je 1.10.2023

Věcné prostředky požární ochrany a zařízení požární ochranyArchiv

27.6.2023, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Postihy za porušování předpisů o požární ochraně - pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobámArchiv

7.1.2023, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250.000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až 500.000 Kč právnické osobě nebo podnikající…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Odborná způsobilost v požární ochraněArchiv

6.1.2023, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Povinnosti Právnických a fyzických osob v Požární ochraněArchiv

5.1.2023, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti právnických osob a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost dále jen “právnické osoby“, “podnikající fyzické osoby“ a „ostatních osob” (viz § 3 odst. 2 zákona č. 133/1985…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Vnitřní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - ÚvodArchiv

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Způsoby stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obceGarance

1.1.2023, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při stanovení výše odměn, resp. před přijetím usnesení, kterým zastupitelstvo zamýšlí stanovit výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce, je vhodné přihlédnout předem stanoveným způsobem k jejich účasti na jednání orgánů obce, jejichž jsou…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Odměňování členů zastupitelstvaGarance

1.1.2023, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Funkce člena zastupitelstva obce je dle § 70 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou funkcí.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Peněžní fondy územních samosprávných celkůGarance

1.1.2023, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obec jako územní samosprávný celek v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, může zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení. Přičemž rozhodnutí o zřízení…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Čištění, kontrola a revize spalinové cestyArchiv

7.1.2022, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spalinová cesta (část třetí Čištění, kontrola a revize spalinové cesty §§ 43 až 47 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, aktuální znění verze č. 20, účinná od 1.1.2022 do…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Státní dozor na úseku požární ochranyArchiv

7.1.2022, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správními úřady na úseku požární ochrany jsou Ministerstvo vnitra a hasičský záchranný sbor kraje. Úkoly státní správy na úseku požární ochrany stanovené na základě zákona o PO plní v přenesené působnosti také orgány krajů a obcí (§ 23 zákona č. 133/1985 Sb., o…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Kontroly a dokumentace POArchiv

6.1.2022, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Kontrolní činnost výboru zastupitelstva obceGarance

1.1.2021, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zastupitelstvo obce jako nejvyšší orgán obce s rozhodujícím oprávněním v oblasti samostatné působnosti si zřizuje výbory jako své přípravné, poradní, iniciativní a kontrolní orgány, přičemž mezi povinně zřizované výbory u obcí patří kontrolní a finanční výbor,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Odměňování členů výborů zastupitelstva obce a členů komisí rady obce, kteří nejsou členy zastupitelstvaGarance

25.4.2019, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích může zastupitelstvo obce zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, přičemž předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce (to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru, § 120) a členy…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Interní pokyny pro příspěvkové organizaceGarance

1.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zavedení Centrálního systému účetních informací státu je realizováno prostřednictvím reformy účetnictví některých vybraných účetních jednotek. Cílem je zvýšení vypovídací schopnosti účetnictví veřejného sektoru, které si vyžádalo…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Komentář k ochraně osobních údajů podle GDPRGarance

1.3.2018, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně…

Vnitřní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - ÚvodGarance

5.1.2018, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Ukončování studia ve středních školách závěrečnou zkouškouGarance

1.8.2017, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Legislativně je závěrečná zkouška upravena v příslušných ustanoveních zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, a vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování…

Plnění povinné školní docházky v zahraničí, v zahraniční škole na území České republiky nebo v evropské školeGarance

1.8.2017, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen školský zákon), vymezuje v § 36 a následujících podmínky plnění povinné školní docházky. Školní docházka je povinná po dobu devíti…

Maturitní zkouška - termínyGarance

1.8.2017, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriemGarance

1.8.2017, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem je legislativně upraveno v § 89 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a dodatků a vyhláškou č. 47/2005…

Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední školeGarance

1.6.2017, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních školGarance

1.6.2017, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.

Přihláška ke vzdělávání ve střední školeGarance

1.6.2017, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku…

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků středních školGarance

1.6.2017, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení.

Rozhodování ředitele školy a školského zařízení ve správním řízeníGarance

1.6.2017, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2006 je účinný zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Jedná se o procesní předpis, který upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a…

Zápisový lístekGarance

1.6.2017, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

Provádění prověrek BOZPArchiv

27.1.2015, PhDr. Alena Juklíčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

První pomoc - úvodGarance

27.1.2015, PhDr. Alena Juklíčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidence pracovní doby a práce přesčas - výkladArchiv

1.1.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozní řád školy - výkladArchiv

1.1.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozní řád školy vychází především z těchto legislativních norem:

Provozní řád školního hřiště - výkladArchiv

1.1.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Doporučené vybavení lékárničky na pracovištiArchiv

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevence úrazůArchiv

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola odborových orgánůArchiv

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kategorizace pracíArchiv

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doporučení pro vedoucí školního výletuArchiv

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní podpora životaArchiv

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Civilní ochranaArchiv

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zařazení prací do kategoriíArchiv

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásady chování žáků v případě ohroženíArchiv

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příklad evaluačních nástrojůArchiv

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhradní zápisový lístekArchiv

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní náplňArchiv

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Struktura autoevaluačního plánu školyArchiv

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplata za vzdělávání v ZUŠ - komentářArchiv

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...