dnes je 15.7.2024

Střednědobý výhled rozpočtu PO a rozpočet POGarance

10.6.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Město, obec, resp. územní samosprávný celek si pro vybrané činnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost si vyžadují samostatnou právní subjektivitu, zřizují příspěvkové organizace, a to zejména k hospodářskému využívání…

Peněžní fondy územních samosprávných celkůGarance

24.5.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obec jako územní samosprávný celek v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, může zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení. Přičemž rozhodnutí o zřízení…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Odměňování členů zastupitelstvaGarance

22.5.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Funkce člena zastupitelstva obce je dle § 70 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou funkcí.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Způsoby stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obceGarance

13.5.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při stanovení výše odměn, resp. před přijetím usnesení, kterým zastupitelstvo zamýšlí stanovit výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce, je vhodné přihlédnout předem stanoveným způsobem k jejich účasti na jednání orgánů obce, jejichž jsou…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Vnitřní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - ÚvodArchiv

30.1.2024, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Postihy za porušování předpisů o požární ochraně - pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobámArchiv

7.1.2024, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250.000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až 500.000 Kč právnické osobě nebo podnikající…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Státní dozor na úseku požární ochranyArchiv

7.1.2024, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správními úřady na úseku požární ochrany jsou Ministerstvo vnitra a hasičský záchranný sbor kraje. Úkoly státní správy na úseku požární ochrany stanovené na základě zákona o PO plní v přenesené působnosti také orgány krajů a obcí (§ 23 zákona č. 133/1985 Sb., o…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Čištění, kontrola a revize spalinové cestyArchiv

7.1.2024, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spalinová cesta (část třetí Čištění, kontrola a revize spalinové cesty §§ 43 až 47 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, aktuální znění verze č. 20, účinná od 1.1.2022 do…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Kontroly a dokumentace POArchiv

6.1.2024, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Věcné prostředky požární ochrany a zařízení požární ochranyArchiv

6.1.2024, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Odborná způsobilost v požární ochraněArchiv

6.1.2024, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Povinnosti Právnických a fyzických osob v Požární ochraněArchiv

5.1.2024, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti právnických osob a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost dále jen “právnické osoby“, “podnikající fyzické osoby“ a „ostatních osob” (viz § 3 odst. 2 zákona č. 133/1985…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Změna obsahu pracovní smlouvyGarance

1.1.2024, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsah pracovního poměru lze měnit jen tehdy, dohodnou-li se na takové změně jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Změnu pracovní smlouvy je třeba provést písemně, přičemž dohoda o změně pracovní smlouvy či dodatek k pracovní smlouvě musí být podepsána jak…

Kontrolní činnost výboru zastupitelstva obceGarance

1.1.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zastupitelstvo obce jako nejvyšší orgán obce s rozhodujícím oprávněním v oblasti samostatné působnosti si zřizuje výbory jako své přípravné, poradní, iniciativní a kontrolní orgány, přičemž mezi povinně zřizované výbory u obcí patří kontrolní a finanční výbor,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Střednědobý výhled rozpočtu PO a rozpočet POGarance

1.1.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Město, obec, resp. územní samosprávný celek si pro vybrané činnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost si vyžadují samostatnou právní subjektivitu, zřizují příspěvkové organizace, a to zejména k hospodářskému využívání…

Odměňování členů výborů zastupitelstva obce a členů komisí rady obce, kteří nejsou členy zastupitelstvaGarance

25.4.2019, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích může zastupitelstvo obce zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, přičemž předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce (to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru, § 120) a členy…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Interní pokyny pro příspěvkové organizaceGarance

1.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zavedení Centrálního systému účetních informací státu je realizováno prostřednictvím reformy účetnictví některých vybraných účetních jednotek. Cílem je zvýšení vypovídací schopnosti účetnictví veřejného sektoru, které si vyžádalo…

Komentář k ochraně osobních údajů podle GDPRGarance

1.3.2018, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně…

Plnění povinné školní docházky v zahraničí, v zahraniční škole na území České republiky nebo v evropské školeGarance

1.8.2017, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen školský zákon), vymezuje v § 36 a následujících podmínky plnění povinné školní docházky. Školní docházka je povinná po dobu devíti…

Ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriemGarance

1.8.2017, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem je legislativně upraveno v § 89 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a dodatků a vyhláškou č. 47/2005…

Maturitní zkouška - termínyGarance

1.8.2017, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončování studia ve středních školách závěrečnou zkouškouGarance

1.8.2017, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Legislativně je závěrečná zkouška upravena v příslušných ustanoveních zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, a vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování…

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků středních školGarance

1.6.2017, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních školGarance

1.6.2017, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.

Rozhodování ředitele školy a školského zařízení ve správním řízeníGarance

1.6.2017, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2006 je účinný zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Jedná se o procesní předpis, který upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a…

Provádění prověrek BOZPArchiv

27.1.2015, PhDr. Alena Juklíčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

První pomoc - úvodGarance

27.1.2015, PhDr. Alena Juklíčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidence pracovní doby a práce přesčas - výkladArchiv

1.1.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozní řád školního hřiště - výkladArchiv

1.1.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozní řád školy - výkladArchiv

1.1.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozní řád školy vychází především z těchto legislativních norem:

Prevence úrazůArchiv

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kategorizace pracíArchiv

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doporučené vybavení lékárničky na pracovištiArchiv

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola odborových orgánůArchiv

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

KomentářArchiv

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příklad evaluačních nástrojůArchiv

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Struktura autoevaluačního plánu školyArchiv

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásady chování žáků v případě ohroženíArchiv

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplata za vzdělávání v ZUŠ - komentářArchiv

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doporučení pro vedoucí školního výletuArchiv

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní náplňArchiv

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní podpora životaArchiv

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...