dnes je 15.7.2024

Input:

028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Drobný dlouhodobý hmotný majetek se vykazuje v rozvaze v položce A.II.6.   
1.  Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku           
a) nákup na fakturu   558 321  dle ČÚS č. 710, bod 6.3.1.  
b) úhrada faktury z běžného účtu   321 241     
c) nákup za hotové   558 261  dle ČÚS č. 710, bod 6.3.1.  
2.  Převedení drobného dlouhodobého hmotného majetku  028 088  dle § 15 odst. 3 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb.   
3.  Vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku z užívání  088  028  dle ČÚS č. 710, bod 6.3.5.   
4.  Nově zjištěný drobný dlouhodobý hmotný majetek – na základě inventarizací  028  088  dle ČÚS č. 710, bod 6.3.4.   
5.  Bezúplatný převod nebo přechod drobného dlouhodobého hmotného majetku        dle ČÚS č. 710, bod 6.3.3.   
a) zařazení majetku   028  088     
b) výsledková úprava   558  649     
6.  Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku        dle ČÚS č. 710, bod 6.3.1.   
a) úplatné pořízení   028  088     
b) na fakturu   558  321     
c) za hotové   558  261     
7.  Vytvoření drobného dlouhodobého hmotného majetku vlastní činností        dle ČÚS č. 710, bod 6.3.2.   
a) převzetí   028  088     
b) aktivace   558  506     
8. Odkoupení majetku po skončení finančního leasingu, jehož cena je pod hranicí DHM    
a) dodavatelská faktura  558 321 dle ČÚS č. 710, bod 6.3.1.  
b) převzetí majetku  028 088  


Poznámka

Položka "A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek" podle § 14 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb. obsahuje hmotné movité věci, popřípadě soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 3 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 000 Kč.

Účetní jednotka může rozhodnout vnitřním předpisem o snížení stanovené dolní hranice. Za drobný dlouhodobý hmotný majetek se považují vždy

a) předměty z drahých kovů, pokud nejsou dlouhodobým majetkem, podle § 14 odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb., bez ohledu na výši pořizovací ceny a

b) věci pořízené formou finančního leasingu, popřípadě bezúplatně převzaté, u kterých ocenění podle § 25 ZoÚ nepřevyšuje částku 40 000 Kč,

c) věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění položky "A.II.3 Stavby" nebo jako součást ocenění v rámci položky "B.I. Zásoby", u

Nahrávám...
Nahrávám...