dnes je 8.12.2023

Přiznání k dani z příjmů NNO za rok 2022Garance

15.3.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nestátními neziskovými organizacemi jsou ty subjekty, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a účtují buď v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., nebo v souladu s vyhláškou č. 325/2015 Sb. Obě vyhlášky jsou prováděcími vyhláškami k zákonu č.…

Opravné položkyGarance

28.11.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z § 25 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”), vyplývá, že účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly k rozvahovému dni dosaženy, a berou v úvahu všechna…

Automobil - paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlemGarance

31.10.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o daních z příjmů umožňuje, aby se daňový subjekt rozhodl, zda pro účely daně z příjmů uplatní skutečné náklady spojené s dopravou silničním motorovým vozidlem, nebo zda uplatní paušální výdaj. Pokud se daňový subjekt rozhodne pro uplatnění paušálu,…

Doplňkové penzijní spoření, penzijní připojištění se státním příspěvkem a životní pojištěníGarance

26.5.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvky na soukromé životní pojištění a na penzijní připojištění se státním příspěvkem poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem patřilo vždy mezi oblíbené a pro obě strany daňově výhodné zaměstnanecké benefity. V souvislosti s důchodovou reformou se penzijní…

Daň z příjmů příspěvkových organizacíGarance

19.4.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z příjmů je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”). Jedná se o velmi složitou právní normu, která byla již mnohokrát novelizována. Její aplikace bývá v praxi velmi obtížná, a to včetně aplikace u…

Poskytnutí služebního vozidla zaměstnanci pro služební i soukromé účelyGarance

7.10.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z nejoblíbenějších benefitů je poskytování služebního vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci bezplatně k používání pro pracovní i soukromé účely.

Vzdělávání zaměstnancůGarance

24.9.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 227 ZP stanoví, že zaměstnavatel pečuje o odborný rozvoj zaměstnanců, což zahrnuje zejména:

Opravy na dani z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh podle § 38i ZDPGarance

20.3.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Srážku daně nebo zálohy na daň provádí pod svojí vlastní majetkovou odpovědností plátce daně. V § 38i ZDP je vymezen postup při případném sražení vyšší nebo nižší zálohy na daň nebo daně, než je stanoveno, a při poskytnutí nižšího nebo vyššího daňového…

Zaměstnanci - vzděláváníGarance

2.7.2018, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům povinnost „pečovat o odborný rozvoj” jejich zaměstnanců. Zaměstnavatelé tuto povinnost ve většině případů rádi plní, protože jsou si vědomi skutečnosti, že kvalifikovaní a proškolení zaměstnanci budou svoji práci provádět…

Rezervy na opravu hmotného majetkuGarance

18.6.2018, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tvorbou a čerpáním rezervy na opravy hmotného majetku může i příspěvková organizace ovlivnit daňový základ za svoji zdaňovanou činnost. Aby byla vytvořená rezerva využita k prospěchu organizace, musejí být dodržena příslušná zákonná pravidla. Jedná se zejména…

341 - Daň z příjmůGarance

17.2.2017, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zjištění základu daně a výpočet daněGarance

11.1.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při stanovení základu daně je nutné vycházet zejména z § 23 ZDP. Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové…

Daňové posouzení nákladůGarance

5.1.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neziskovým subjektům vznikají jako účetním jednotkám v souvislosti s jejich existencí účetní náklady, které společně s výnosy tvoří výsledek hospodaření. Jak vyplývá z § 23 odst. 2 písm. a) ZDP, pro zjištění základu daně se vychází z výsledku hospodaření. Ne…

Tvorba daňových rezerv a opravných položek k pohledávkámGarance

19.10.2015, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Významnými daňovými náklady, a to i v případě veřejně prospěšných poplatníků, jsou rezervy a opravné položky. Co se týká daňové uznatelnosti rezerv, platí pro všechny poplatníky, včetně veřejně prospěšných, ustanovení § 24 odst. 2 písm. i) ZDP, podle kterého…

Předmět daně z příjmů u veřejně prospěšných poplatníkůGarance

13.10.2015, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejdříve je vhodné začít vymezením, co se vlastně rozumí příjmem. Z § 21h ZDP vyplývá, že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou příjmy jeho výnosy podle právních předpisů upravujících účetnictví a výdaji jeho náklady podle právních předpisů…

Opravné položky - doplňková činnostGarance

22.6.2015, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak vyplývá z § 26 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”), opravné položky jsou vyjádřením metody oceňování, podle které účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly…

591 - Daň z příjmůGarance

24.4.2015, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

595 - Dodatečné odvody daně z příjmůGarance

24.4.2015, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...