dnes je 23.7.2024

Input:

č. 294/2004 Sb. NSS, Správní řízení: den zahájení řízení

č. 294/2004 Sb. NSS
Správní řízení: den zahájení řízení
k § 61 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (v textu též „zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání“)
k § 18 odst. 2 správního řádu
Stanoví-li zákon lhůtu, v níž lze zahájit správní řízení z podnětu správního orgánu (např. § 61 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů), musí být v této lhůtě zahájení řízení účastníku také řádně oznámeno; nejde o lhůtu pořádkovou, nýbrž o lhůtu propadnou.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2004, čj. 10 Ca 166/2003-25)
Prejudikatura: srov. Výběr soudních rozhodnutí ve věcech správních č. 139/1996*).
Věc: Společnost s ručením omezeným C. proti Radě pro rozhlasové a televizní vysílání o pokutu.

Žalovaný rozhodnutím ze dne 4. 6. 2003 uložil žalobci podle § 60 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, pokutu ve výši 1 000 000 Kč, a to za odvysílání pořadu s názvem „B.“ dne 4. 11. 2002 na stanici N. ve 20.35 hodin, čímž došlo k porušení povinnosti stanovené v § 32 odst. 1 písm. g) zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, podle něhož je provozovatel vysílání povinen nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.
Žalobce u Městského soudu v Praze podal žalobu, v níž v prvé řadě namítal, že pokuta byla uložena v rozporu s § 61 odst. 1 zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, podle něhož lze zahájit správní řízení o uložení pokuty nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy žalovanému byl doručen záznam vyžádaný podle § 32 odst. 1 písm. j) zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání; žalovaný si vyžádal záznam pořadu dne 12. 11. 2002 a žalobce jej doručil žalovanému dne 29. 11. 2002 - žalovaný však zahájil správní řízení se žalobcem oznámením ze dne 4. 2. 2003, které však bylo žalobci doručeno až 5. 3. 2003, tedy po výše uvedené lhůtě, ve které mohlo být správní řízení zahájeno.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě navrhl její zamítnutí s tím, že správní řízení, pokud se zahajuje z podnětu správního orgánu, je zahájeno dnem, kdy tento orgán učinil vůči účastníkovi řízení první úkon. V tomto případě byl podle žalovaného první úkon učiněn dne 4. 2. 2003, kdy žalovaný rozhodl o zahájení správního řízení v předmětné věci. Podle žalovaného ze správního řádu nevyplývá, že by řízení mělo být zahájeno až dnem, kdy je účastníkovi řízení doručena písemnost, v níž je mu zahájení takového řízení oznamováno. Tříměsíční lhůta tedy v tomto případě byla podle žalovaného dodržena.
Městský soud v Praze napadené rozhodnutí zrušil a věc žalovanému vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Soud přezkoumal napadené správní rozhodnutí v mezích uplatněných žalobních bodů obsahujících vymezení důvodů, pro které žalobce pokládá rozhodnutí žalovaného za nezákonné a procesní postup žalovaného za vadný; žalobu shledal důvodnou pro podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, které mohlo mít za následek nezákonné
Nahrávám...
Nahrávám...