dnes je 25.7.2024

Input:

č. 309/2004 Sb. NSS, Správní trestání: odpovědnost za přestupek

č. 309/2004 Sb. NSS
Správní trestání: odpovědnost za přestupek
k § 60 odst. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 82/1995 Sb.
Z ustanovení § 60 odst. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, nelze dovozovat, že odpovědnosti za spáchaný přestupek je možno se zbavit pouhým odkazem na to, že přestupek spáchala osoba účastníkovi blízká, bez toho, že by námitka tuto osobu identifikovala. Přenáší-li někdo odpovědnost za spáchání přestupku na jinou osobu, nemůže být nucen k identifikaci pachatele, musí však být srozuměn s tím, že správní orgán může vycházet z ostatních důkazů a bude hodnotit, zda tyto důkazy jsou samy o sobě dostatečně průkazné k identifikaci pachatele přestupku.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4. 2004, čj. 2 As 3/2004-70)
Věc: Rudolf S. v K. proti Krajskému úřadu Středočeského kraje o pokutu za přestupek, o kasační stížnosti žalobce.

Rozhodnutím Komise pro projednávání přestupků města Kladna ze dne 23. 1. 2002 byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě podle § 46 odst. 2 zákona o přestupcích, jehož se dopustil zaparkováním vozidla na městské zeleni v rozporu s vyhláškou města Kladna č. 11 „O pořádku a čistotě ve městě“, za což mu byla udělena pokuta ve výši 1000 Kč a zároveň mu byla uložena povinnost uhradit náklady řízení ve výši 500 Kč. Rozhodnutím bývalého Okresního úřadu v Kladně ze dne 22. 3. 2002 bylo žalobcovo odvolání zamítnuto a rozhodnutí uvedené komise potvrzeno.
Žalobu podanou proti posléze uvedenému rozhodnutí Krajský soud v Praze zamítl. Proti jeho rozsudku podal žalobce kasační stížnost, v níž namítl nesprávné posouzení právní otázky a vady řízení.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Ze spisů plyne, že dne 25. 5. 2001 vyfotografovala Městská policie Kladno stěžovatelův automobil zaparkovaný na městské zeleni. Při demontáži technického prostředku zabraňujícího odjezdu vozidla stěžovatel podle protokolu Městské policie Kladno sdělil, že nebude s hlídkou cokoli řešit, neboť si platí firmu, jež za něj zařizuje záležitosti s vozidlem. Při ústním jednání před Komisí pro projednání přestupků Městské rady v Kladně stěžovatel uvedl, že se jedná o jeho vůz, ale jezdí jím asi šest lidí, přičemž stěžovatel neví, kdo si jej v předmětný den půjčil. Rozhodnutím této komise ze dne 3. 10. 2001 byla stěžovateli udělena pokuta 1000 Kč a bylo mu uloženo uhradit náklady spojené s řízením o přestupku ve výši 500 Kč, neboť bylo shledáno, že se dopustil přestupku ve státní správě a územní samosprávě podle § 46 odst. 2 zákona o přestupcích. Komise k projednávání přestupků přitom přihlédla k tomu, že stěžovatel nesdělil, kdo používal jeho automobil v předmětný den.
Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel odvolání, v němž namítl, že nebyl řádně zjištěn skutkový stav. Jeho výpověď totiž nebyla účinně zpochybněna, pouze byla označena za účelovou. V jeho neprospěch však nelze vykládat pouhou skutečnost, že odmítl uvést, která osoba od něj odlišná zaparkovala automobil na městskou zeleň - už proto, že takové odmítnutí výpovědi je pokryto právem na odmítnutí výpovědi, jíž by vypovídající ohrozil osoby,
Nahrávám...
Nahrávám...