dnes je 23.7.2024

Input:

č. 331/2004 Sb. NSS, Změna zařazení do sítě škol

č. 331/2004 Sb. NSS
Změna zařazení do sítě škol
Řízení před soudem: postoupení opravného prostředku příslušnému správnímu orgánu
k § 13b odst. 9 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb.
k § 46 odst. 5 soudního řádu správního
I. Proti rozhodnutí o změně zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení podle § 13b odst. 9 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, je přípustné odvolání, resp. rozklad.
II. Byl-li navrhovatel ve správním řízení nesprávně poučen o tom, že opravný prostředek proti rozhodnutí správního orgánu není přípustný, a podal-li proto správní žalobu k soudu, postoupí soud takové podání příslušnému správnímu orgánu se závazným právním názorem vyjadřujícím povinnost projednat opravný prostředek (§ 46 odst. 5 věta druhá s. ř. s.). Návrh je u soudu ve smyslu tohoto ustanovení „podán včas“, byla-li dodržena lhůta pro podání návrhu u soudu, nikoli lhůta k podání opravného prostředku ve správním řízení.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 5. 2004, čj. 7 A 25/2001-59)
Prejudikatura: srov. Soudní judikatura ve věcech správních č. 347/1998 a č. 792/2001.
Věc: Soukromá střední škola Z. v H. proti Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy o souhlas se zavedením nového studijního programu, o zařazení školy do sítě škol, předškolních a školských zařízení a o změnu jejího názvu.

Rozhodnutím ze dne 27. 12. 2000 zamítlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy žádost školy F., s. r. o., o udělení souhlasu se zavedením nového studijního oboru „floristika“ na soukromé střední škole Z., s. r. o., a s tím související změnu zařazení této školy v síti škol, předškolních a školských zařízení a změnu jejího názvu. Zakladatelem soukromé střední školy Z. byla obchodní společnost škola R, s. r. o.
Proti rozhodnutí podala žalobkyně k Vrchnímu soudu v Praze žalobu, v níž namítla nezákonnost rozhodnutí žalovaného a nedostatečné zjištění a zhodnocení skutkového stavu.
Nejvyšší správní soud, který věc převzal k dokončení řízení (§ 132 s. ř. s.), žalobu odmítl a věc postoupil žalovanému k vyřízení opravného prostředku.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud po posouzení podmínek soudního řízení dospěl k závěru, že žaloba není přípustná.
Žalobkyně byla aktivně legitimována k podání žaloby podle § 65 odst. 1 s. ř. s. i přesto, že rozhodnutí bylo adresováno právnímu subjektu škole F., s. r. o., neboť v žalobě tvrdí, že ona sama byla tímto rozhodnutím přímo zkrácena na svých právech.
Žaloba ve správním soudnictví je mimo jiné nepřípustná podle § 68 písm. a) s. ř. s. tehdy, nevyčerpal-li žalobce řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon. Tímto
Nahrávám...
Nahrávám...