dnes je 15.7.2024

Input:

č. 381/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: překážka litispendence

č. 381/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: překážka litispendence
k § 32 soudního řádu správního
k § 83 občanského soudního řádu
Pro posouzení překážky již probíhajícího řízení (§ 83 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s.) je ve smyslu § 32 s. ř. s. rozhodné, kdy žaloby došly soudu (soudům); naopak bez významu zůstává, která z žalob byla dříve předána k poštovní přepravě.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 7. 2004, čj. 4 Azs 189/2004-49)
Věc: Oleg S. (Ukrajina) proti Ministerstvu vnitra o azyl, o kasační stížnosti žalobce.

Podáním označeným jako „stížnost proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení azylu“, adresovaným žalovanému a jemu doručeným dne 17. 9. 2003, se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 7. 2003, jímž ministr vnitra zamítl rozklad žalobce a potvrdil rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 18. 4. 2001, kterým nebyl žalobci udělen azyl na území České republiky z důvodu nesplnění podmínek uvedených v ustanovení § 12, § 13 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a současně bylo rozhodnuto, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 téhož zákona. Žalovaný postoupil dne 17. 9. 2003 žalobcovo podání Krajskému soudu v Plzni, jemuž bylo doručeno dne 24. 9. 2003.
Krajský soud v Plzni v rámci zkoumání podmínek řízení zjistil z přípisu Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 18. 2. 2004, že žalobce podal proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného u uvedeného soudu žalobu dne 22. 9. 2003, řízení probíhá pod sp. zn. 52 Az 310/2003 a není doposud skončeno. Krajský soud v Hradci Králové ke zprávě přiložil stejnopis žaloby Olega S. ze dne 19. 9. 2003 a stejnopis žalobou napadeného rozhodnutí žalovaného.
Za této procesní situace Krajský soud v Plzni usoudil, že o téže věci probíhá již u jiného soudu řízení, v němž nebylo dosud rozhodnuto, a proto žalobu podanou u tamního soudu usnesením odmítl.
Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále „stěžovatel“) včas kasační stížnost z důvodu uvedeného v ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. s tím, že z opatrnosti spatřuje další důvody kasační stížnosti též v ustanovení § 103 odst. 1 písm. c) a d) s. ř. s. Soudu prvního stupně vytkl, že napadeným usnesením porušil ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť žalobce podal žalobu ke Krajskému soudu v Plzni již dne 17. 9. 2003, a žalobu ke Krajskému soudu v Hradci Králové tedy podal později.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Stěžovatel
Nahrávám...
Nahrávám...