dnes je 23.7.2024

Input:

901-998 - Podrozvahové účty

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

901–998 – Podrozvahové účty

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


901–998 – Podrozvahové účty

999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

V případě skutečností, které jsou předmětem účetnictví, avšak nejsou splněny všechny podmínky pro provedení účetního zápisu v hlavní knize, účetní jednotka uvádí tyto skutečnosti na podrozvahových účtech v souladu s obsahovým vymezením podle § 49 až 54 vyhlášky č. 410/2009 Sb., pokud náklady na získání informace nepřeváží přínosy plynoucí z této informace nebo se informace nepovažuje za významnou podle § 19 odst. 6 ZoÚ.

Zápisy na podrozvahové účty provádí účetní jednotka jak v průběhu účetního období, tak k rozvahovému dni (ČÚS č. 701 bod 5.).

Při posuzování skutečností podle § 25 odst. 2 a 3 ZoÚ účetní jednotka nejdříve posuzuje, zda jsou splněny podmínky pro účtování v knize podrozvahových účtů. V případě, že ano, účtuje o skutečnostech podle § 25 odst. 2 zákona v knize podrozvahových účtů až do okamžiku, kdy nejsou již splněny podmínky pro účtování v knize podrozvahových účtů.

Při účtování na podrozvahové účty je specifickou podmínkou oceňování jednotlivých položek. Účetní jednotka postupuje podle § 72 vyhlášky č. 410/2009 Sb.:

  • Krátkodobé podmíněné pohledávky a ostatní krátkodobá podmíněná aktiva se oceňují v předpokládané výši pohledávek a aktiv, které mohou vzniknout za stanovených podmínek krátkodobosti v souladu s § 48 odst. 6 vyhlášky.

  • Dlouhodobé podmíněné pohledávky a ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva se oceňují v předpokládané výši pohledávek a aktiv, které mohou vzniknout za stanovených podmínek dlouhodobosti v souladu s § 48 odst. 6 vyhlášky.

  • Krátkodobé podmíněné závazky a ostatní krátkodobá podmíněná pasiva se oceňují v předpokládané výši dluhů a pasiv, které mohou vzniknout za stanovených podmínek krátkodobosti v souladu s § 48 odst. 6 vyhlášky.

  • Dlouhodobé podmíněné závazky a ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva se oceňují v předpokládané výši dluhů a pasiv, které mohou vzniknout za stanovených podmínek dlouhodobosti v souladu s § 48 odst. 6 vyhlášky.

  • Dlouhodobé podmíněné pohledávky, ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva, dlouhodobé podmíněné závazky a ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva se ocení ke konci rozvahového dne.

Zápisy v knize podrozvahových účtů se provádějí podvojně a souvztažně (§ 3 ZoÚ). O majetku a závazcích účtuje účetní jednotka na stejné strany, jako by účtovala na aktivní a pasivní účty. Jako souvztažný účet použije technický účet 999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům.

Účetní zápisy uskutečňuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI nebo na stranu DAL podrozvahového účtu, která je stejná jako při předcházejícím nebo následujícím zápisu na příslušný (související) účet v hlavní knize. Zápisy na účtu 999 se provádějí tak, že strana MÁ DÁTI zajišťuje podvojný zápis na straně DAL jiného podrozvahového účtu, a naopak.

Zjistí-li účetní jednotka, že nejsou již splněny podmínky pro účtování v knize podrozvahových účtů a tato skutečnost zakládá povinnost provedení zápisu v hlavní knize, provádí se zápis v knize podrozvahových účtů a zápis v hlavní knize ve stejný okamžik (například jsou již splněny všechny podmínky pro účtování o pohledávce, a proto zanikají podmínky pro účtování o podmíněné pohledávce). Okamžik zápisů v těchto knihách je také stejný, pokud zanikl důvod pro zachycení určité skutečnosti v hlavní knize, a z toho důvodu je účtováno o snížení určité položky aktiva nebo pasiva, a zároveň byly splněny podmínky pro zápis v knize podrozvahových účtů (například uplynutím času došlo k promlčení pohledávky, avšak je zde předpoklad úhrady dluhu ručitelem nebo jsou splněny podmínky pro upuštění od vymáhání pohledávky podle jiného právního předpisu a zároveň účetní jednotka již nemá povinnost vykazovat pohledávku v rozvaze, avšak má povinnost tuto pohledávku nadále sledovat).

Majetek účetní jednotky

Podrozvahové účty:

901 – Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

909 – Ostatní majetek


Příklad účtování:

Č. Text MD D Poznámka Vlastní poznámky 
1. Zápis jiného drobného dlouhodobého nehmotného majetku na podrozvahové účty  901 999 jedná o nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok v ocenění nižším než 7 000 Kč v jednotlivém případě   
2. Zápis jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku na podrozvahové účty  902 999 jedná o hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok v ocenění nižším než 3 000 Kč v jednotlivém případě   

Položka "P.I.1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek" (účet 901) obsahuje podle § 49 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., majetek, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce "A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek".

Položka "P.I.2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek" (účet 902) obsahuje podle § 49 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb., majetek, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce "A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek".

Položka "P.I.5. Ostatní majetek" (účet 909) obsahuje podle § 49 písm. e) vyhlášky č. 410/2009 Sb., majetek, který má účetní jednotka ve vlastnictví nebo jí přísluší hospodaření k tomuto majetku, který je předmětem účetnictví, ale není vykazován v rozvaze a není uveden na jiných podrozvahových účtech.

Vyřazené pohledávky a závazky

905 – Vyřazené pohledávky


Příklad účtování:

Č. Text MD D Poznámka Vlastní poznámky 
1. Zápis vyřazené pohledávky na podrozvahové účty 905 999   
2. Zánik pohledávky nebo odpadly důvody vykazování 999 905   

Položka "P.I.3. Vyřazené pohledávky" (účet 905) obsahuje podle § 49 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb. práva na peněžité plnění v případě, že již zanikl nárok účetní jednotky na vymáhání plnění (pohledávka je promlčená), ale je zde předpoklad, že dlužník svoji povinnost zcela nebo zčásti splní, nebo je zde předpoklad, že bude plněno jinou osobou (pohledávka nezanikla). Dále obsahuje pohledávky, které účetní jednotka již nevykazuje v rozvaze, ale z jiných právních předpisů nebo z potřeb účetní jednotky vyplývá potřeba jejich sledování.

O vyřazených pohledávkách se účtuje podle ČÚS č. 706 bod 6.2 na Má dáti účtu 905 – Vyřazené pohledávky a na Dal účtu 999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům. Poté, kdy dojde k zániku pohledávky nebo odpadnou důvody pro její vykazování v souladu s § 49 písm. c) vyhlášky, účtuje účetní jednotka dle ČÚS č. 706 bod 6.4. na stranu MÁ DÁTI podrozvahového účtu 999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům se souvztažným zápisem na stranu DAL podrozvahového účtu 905 – Vyřazené pohledávky.

906 – Vyřazené závazky

Položka "P.I.4. Vyřazené závazky" obsahuje podle § 49 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb. povinnosti k peněžitému plnění v případě, že již zanikl nárok věřitele na vymáhání plnění (závazek je promlčený), ale je zde předpoklad, že účetní jednotka svoji povinnost zcela nebo zčásti splní (závazek nezanikl). Dále obsahuje závazky, které účetní jednotka již nevykazuje v rozvaze, ale z jiných právních předpisů nebo z potřeb účetní jednotky vyplývá potřeba jejich sledování.

909 – Ostatní majetek

Položka "P.I.5. Ostatní majetek“ obsahuje podle § 49 písm. e) vyhlášky č. 410/2009 Sb. majetek, který má účetní jednotka ve vlastnictví nebo jí přísluší hospodaření k tomuto majetku, který je předmětem účetnictví, ale není vykazován v rozvaze a není uveden na jiných podrozvahových účtech. Dále u zřizovatele obsahuje majetek, který zřizovatel předal příspěvkové organizaci k hospodaření podle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., pokud tento majetek zřizovatel nevykazuje v rozvaze.

Na tomto účtu lze také zaúčtovat předmět finančního leasingu do doby, než je smlouva ukončena odkoupením předmětu leasingu. Podstatou smluv o finančním leasingu je pronájem určitého majetku s jeho následnou koupí nájemcem po uplynutí doby pronájmu. Česká účetní legislativa požaduje, aby předmět leasingu byl vykazován v rozvaze pronajímatele, který jej také odpisuje. Nájemce do doby odkupu předmětu finančního leasingu vykazuje majetek na podrozvahových účtech, majetek neodpisuje a pouze platí nájemné pronajímateli.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů

913 – Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

Podle ČÚS č. 703 bod 4.5. příjemce transferu, jehož poskytovatelem je subjekt se sídlem v zahraničí, účtuje o podmíněné pohledávce na podrozvahových účtech v okamžiku, kdy podal žádost o tento transfer nebo došlo k jiné skutečnosti, která je natolik určitá, že zakládá možnost poskytnutí nebo zprostředkování určitého transferu příjemci, a to prostřednictvím účtu 913 – Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů a účtu 999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům.

Položka "P.II.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů" obsahuje u příspěvkových organizací krátkodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za subjekty se sídlem v zahraničí.


Příklad účtování:

Č. Text MD D Poznámka  
1. Pohledávka za poskytovatelem neinvestiční dotace ze zahraničí  913 999 Účtování na straně příjemcedle ČÚS č. 3, bod 4.5.   
2. Snížení/zrušení podmíněné pohledávky 999 913 dle ČÚS č. 3, bod 4.10.   

914 – Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

Podle ČÚS č. 703 bod 4.1. pokud zjistí poskytovatel, že došlo ke skutečnosti, která je natolik určitá a významná, že zakládá možnost poskytnutí transferu, jehož příjemcem je subjekt se sídlem v zahraničí, účtuje o této skutečnosti prostřednictvím účtu 914 – Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů a účtu 999 – Vyrovnávací účedt k podrozvahovým účtům.

915 – Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů

Podle ĆÚS č. 703 bod 4.6. pokud zjistí příjemce, že došlo ke skutečnosti, která je natolik určitá a významná, že zakládá možnost poskytnutí transferu neuvedeného v ČÚS č. 703 bod 4.5., účtuje o této skutečnosti prostřednictvím účtu 915 – Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a účtu 999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům.

Položka P.II.5. obsahuje u příspěvkových organizací krátkodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za ostatními subjekty.


Příklad účtování:

Č. Text MD D Poznámka Vlastní poznámky 
1. Pohledávka za poskytovatelem neinvestiční dotace z tuzemska  915 999 Účtování na straně příjemcedle ČÚS č. 3, bod 4.6.   
2. Snížení/zrušení podmíněné pohledávky 999 915 dle ČÚS č. 3, bod 4.10.   

916 – Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

Položka “P.II.6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů“ (účet 916) obsahuje krátkodobé předpokládané závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů neuvedených v jiných položkách.

Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

921 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

Položka "P.III.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou" obsahuje podle § 51 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., krátkodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky úplatně užívaného jinou osobou, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce.

922 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

Položka "P.III.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou" obsahuje podle § 51 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb., dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky úplatně užívaného jinou osobou, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce.

923 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

Položka "P.III.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce" obsahuje podle § 51 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb., krátkodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky užívaného jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce.

Smlouvu o výpůjčce upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů v § 2193 až § 2200. Na základě ustanovení těchto paragrafů smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání. Vypůjčenou věc lze vrátit i předčasně, pokud by však půjčiteli vznikly obtíže, může tak být jen s jeho souhlasem. Vypůjčitel nese obvyklé náklady spojené s užíváním věci.

924 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

Položka "P.III.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce" obsahuje podle § 51 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb., dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky užívaného jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce.

Smlouvu o výpůjčce upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů v § 2193 až § 2200. Na základě ustanovení těchto paragrafů smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání. Vypůjčenou věc lze vrátit i předčasně, pokud by však půjčiteli vznikly obtíže, může tak být jen s jeho souhlasem. Vypůjčitel nese obvyklé náklady spojené s užíváním věci.

925 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

Položka "P.III.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů" obsahuje podle § 51 písm. e) vyhlášky č. 410/2009 Sb., krátkodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky užívaného jinou osobou z důvodu povinností stanovených jinými právními předpisy nebo z jiného důvodu neuvedeného v § 51 písm. a) a c) vyhlášky č. 410/2009 Sb., například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce.

926 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

Položka "P.III.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů" obsahuje podle § 51 písm. f) vyhlášky č. 410/2009 Sb., dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky užívaného jinou osobou z důvodu povinností stanovených jinými právními předpisy nebo z jiného důvodu neuvedeného v  § 51 písm. b) a d) vyhlášky č. 410/2009 Sb., například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce.

Další podmíněné pohledávky

Podrozvahové účty:

931 – Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

Položka "P.IV.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku" obsahuje podle § 52 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., krátkodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se prodeje dlouhodobého majetku, například zálohy a závdavky nebo splátky.

932 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

Položka "P.IV.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku" obsahuje podle § 52 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb., dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se prodeje dlouhodobého majetku, například zálohy a závdavky nebo splátky.

933 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

Položka "P.IV.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv" obsahuje podle § 52 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb., krátkodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle písmene § 52 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., například z titulu nájemného nebo pachtovného.

934 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

Položka "P.IV.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv" obsahuje podle § 52 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb., dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle § 52 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb., například z titulu nájemného nebo pachtovného.


Příklad účtování:

Č. Text MD D Poznámka Vlastní poznámky 
1. Zápis krátkodobých pohledávek, které vznikly z titulu plnění uzavřených nájemních smluv na podrozvahové účty 933 999   
2. Zápis dlouhodobých pohledávek, které vznikly z titulu plnění uzavřených nájemních smluv na podrozvahové účty 934 999   

942 – Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

Položka "P.IV.7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům" obsahuje podle § 52 písm. g) vyhlášky č. 410/2009 Sb., krátkodobé předpokládané pohledávky nebo příjmy nejsou uvedeny v § 52 písm. e) a i) vyhlášky č. 410/2009 Sb. a které mají vzniknout na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy nebo samosprávy nebo mohou vzniknout na základě jiného projevu vůle jiné osoby, například granty a dary.

943 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

Položka "P.IV.8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům" obsahuje podle § 52 písm. h) vyhlášky č. 410/2009 Sb., dlouhodobé předpokládané pohledávky nebo příjmy nejsou uvedeny v § 52 písm. f) a j) vyhlášky č. 410/2009 Sb. a které mají vzniknout na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy nebo samosprávy nebo mohou vzniknout na základě jiného projevu vůle jiné osoby, například granty a dary.

944 – Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

Položka "P.IV.9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění" obsahuje podle § 52 písm. i) vyhlášky č. 410/2009 Sb., výši krátkodobých možných plnění jinou osobou nebo státem za účetní jednotku ke kterým se tyto osoby nebo stát zavázaly z titulu poskytnutí zástavy nebo jiného zajištění.

945 – Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

Položka "P.IV.10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění" obsahuje podle § 52 písm. j) vyhlášky č. 410/2009 Sb., výši dlouhodobých možných plnění jinou osobou nebo státem za účetní jednotku, ke kterým se tyto osoby nebo stát zavázaly z titulu poskytnutí zástavy nebo jiného zajištění.

947 – Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

Položka "P.IV.11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení" obsahuje podle § 52 písm. k) vyhlášky č. 410/2009 Sb., krátkodobé budoucí nároky na plnění na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno.

948 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

Položka "P.IV.12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení" obsahuje podle § 52 písm. l) vyhlášky č. 410/2009 Sb., dlouhodobé budoucí nároky na plnění na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

953 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

Podle ĆÚS č. 703 bod 4.5. příjemce transferu, jehož poskytovatelem je subjekt se sídlem v zahraničí, účtuje o podmíněné pohledávce na podrozvahových účtech v okamžiku, kdy podal žádost o tento transfer nebo došlo k jiné skutečnosti, která je natolik určitá, že zakládá možnost poskytnutí nebo zprostředkování určitého transferu příjemci, a to prostřednictvím účtu 953 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničích transferů a účtu 999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům.

Položka P.V.3. obsahuje dlouhodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí dávek, nenávratných finančních výpomocí,

Nahrávám...
Nahrávám...