dnes je 15.7.2024

Input:

Spotřební materiál

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.16
Spotřební materiál

Jaroslava Svobodová

Spotřební materiál v organizacích veřejného sektoru

(OSS – organizační složky státu a ÚSC – územní samosprávné celky v hlavní činnosti)

Spotřební materiál představuje i v organizacích veřejného sektoru položky aktiv, které jsou v průběhu rozpočtového období postupně spotřebovávány a to buď bez vytvoření další hodnoty (slouží k provoznímu chodu organizace), nebo jsou spotřebovávány k produkci výrobků nebo služeb, které s přidanou hodnotou buď slouží organizaci samé, nebo mohou být určeny k dalšímu prodeji. Podstatou obou pojetí je, že dané aktivum bude dříve, nebo později spotřebováno.

Část tohoto oběžného majetku může být produkována vlastní činností organizace ve formě zásob vlastní výroby. Některá aktiva spotřebního charakteru mohou být ve formě zboží určena k dalšímu prodeji. Z uvedeného plyne, že z účetního hlediska nejde o aktiva dlouhodobého charakteru, jejichž doba použitelnosti (nebo setrvalosti) v organizaci by byla delší než jeden rok. Přesto se může stát, že určité konkrétní spotřební aktivum v organizaci nebude během roku spotřebováno ani jako zboží prodáno a i přes roční limit v organizaci zůstane.

Právní úprava

Základní úprava účetního vykazování spotřebního materiálu a zboží

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

§ 25 odst. 1 písm. c), d), j) a odst. 4 a 5 (oceňování), § 26odst. 1 (přecenění ceny zásob na základě zjištění při inventarizaci)

§ 29 odst. 2 (průběžná inventarizace u zásob)

• Vyhláška č. 410/2009 Sb.

§ 20 – Vymezení jednotlivých druhů zásob

§ 21 – Opravné položky k zásobám

§ 33 odst. 1 – Spotřeba jednotlivých druhů zásob; odst. 5 manka a škody u zásob

§ 37 odst. 2 písm. b), c) a d) – Výnosy ze změny stavu zásob ...

§ 43 – Položky v přehledu o peněžních tocích

§ 57 – Způsob oceňování zásob a vymezení nákladů souvisejících s pořízením zásob

§ 66 odst. 7 písm. d) – Neodepisování zásob

§ 68 odst. 1 písm. c) – Možnost vzájemného zaúčtování rozdílů zásob zaviněných prokazatelně neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů zjištěných při inventarizaci

• a dále od 1. 1. 2011

ČÚS č. 706 – Opravné položky – část vztahující se k materiálu, zboží a zásobám

ČÚS č. 707 Zásoby – vymezení, obecná pravidla účtování, oceňování zásob a způsoby účtování Způsobem A a Způsobem B

Vyhláška č. 410/2009 Sb., rozdělení materiálu a zboží v Rozvaze – položky B1

Číslo položky rozvahy Název položky rozvahy Syntetický účet 
B.I.1.  Pořízení materiálu  111  
B.I.2.  Materiál na skladě  112  
B.I.3.  Materiál na cestě  119  
B.I.4.  Nedokončená výroba  121  
B.I.5.  Polotovary vlastní výroby  122  
B.I.6.  Výrobky  123  
B.I.7.  Pořízení zboží  131  
B.I.8.  Zboží na skladě  132  
B.I.9.  Zboží na cestě  138  
B.I.10.  Ostatní zásoby  139  

Položka Zásoby obsahuje materiál do okamžiku spotřeby, jimiž jsou:

Účtová skupina 11 – Materiál. Do materiálu náleží:

Suroviny, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu

Pomocné látky, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu, například lak na výrobky

Látky, kterých je zapotřebí pro zajištění provozu účetní jednotky, například mazadla, palivo, čisticí prostředky

Náhradní díly

Obaly a obalové materiály, pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek nebo zboží

Další movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na výši ocenění

Další movité věci nesplňující podmínky podle § 14 odst. 6 (DDHM a movité věci) s dobou použitelnosti delší než jeden rok

111 Pořízení materiálu obsahuje částky pořízeného materiálu do okamžiku jeho převzetí na sklad

112 Materiál na skladě obsahuje pořízený materiál převedený na sklad do okamžiku spotřeby

119 Materiál na cestě obsahuje materiál, který ještě nebyl do účetní jednotky dodán.

Účtová skupina 12 Zásoby vlastní výroby

121 Nedokončená výroba obsahuje produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také nejsou ještě hotovým výrobkem. Pod pojem nedokončená výroba se zahrnují rovněž nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty.

122 Polotovary vlastní výroby obsahují produkty, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky

123 Výrobky obsahují předměty (věci) vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky

Účtová skupina 13 Zboží a ostatní zásoby

131 Pořízení zboží – částky pořízeného zboží do okamžiku jeho převzetí na sklad:

132 Zboží na skladě

138 Zboží na cestě

− Zboží na skladě a Zboží na cestě obsahují movité věci nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje. Položky obsahují výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. Položky obsahují též nemovitosti, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.

139 Ostatní zásoby – obsahují zásoby, které neobsahují položky B.I.1. až B.I.9., zejména mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu a dále například kožešinová zvířata, ryby, včelstva, drůbež (hejna slepic, kachen, krůt, perliček, hus na výkrm), psy, služební koně, veškerá zvířata v zoologických zahradách bez ohledu na jejich pořizovací cenu.

Analytické účty (dále i "AÚ") u zásob

Analytické účty je vhodné vést se zohledněním předmětu činnosti ÚJ např. podle druhů, skupin, hmotně odpovědných osob. Obecné zásady pro členění analytických účtů stanoví ČÚS č. 701 v části 3. Analytická evidence slouží k identifikaci zásob a obsahuje označení příslušné položky zásob, datum pořízení, datum vyskladnění, ocenění, údaje o množství. Analytické účty se často ztotožňuje s pojmem skladové karty zásob, nejedná se však o totéž. AÚ by měly minimalizovat možnost záměny zásob a tím i případných rozdílů zjištěných při inventuře, které vznikly neúmyslnou záměnou /viz ustanovení § 68 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb., o možnosti vzájemného zaúčtování rozdílů zjištěných při inventarizaci, které vznikly ve stejném inventarizačním období prokazatelně neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů .../ - před zjištěním inventurních rozdílů.

Význam analytických účtů stoupá při způsobu vedení zásob B. Účetní jednotka je povinna kdykoliv v průběhu účetního období s ohledem na průkaznost prokázat stav konkrétního druhu zásob, což bez analytických účtů (zejména aby nedocházelo k záměnám jednotlivých druhů zásob) a skladových karet (údaje o aktuálním stavu příslušné komodity zásob) nelze.

Účtová skupina 18 Opravné položky k zásobám:

− 181 – Opravné položky k materiálu

− 182 – Opravné položky k nedokončené výrobě

− 183 – Opravné položky k polotovarům vlastní výroby

− 184 – Opravné položky k výrobkům

− 185 – Opravné položky ke zboží

− 186 – Opravné položky k ostatním zásobám

Opravné položky k zásobám se uvádějí v rozvaze ve sloupci "Korekce" u příslušné položky zásob. Výjimku představují položky "B.I.1. Pořízení materiálu", "B.I.3. Materiál na cestě", "B.I.7. Pořízení zboží" a "B.I.9. Zboží na cestě", u kterých se opravné položky netvoří.

§ 33 a 37 vyhlášky č. 410/2009 Sb. – viz Výkaz zisku a ztráty – Náklady a výnosy

Účtové skupiny 50 – Spotřebované nákupy a 60 Výnosy z činnosti vyjadřují nákladové a výnosové promítnutí přímé spotřeby materiálu nebo zboží, jejich prodeje, nebo jejich vytvoření vlastní činností účetní jednotky (aktivace). Jedná se o následující účty a jejich promítnutí v konkrétních položkách Výkazu zisku a ztráty:

Číslo položky výkazu zisku a ztráty Název položky výkazu zisku a ztráty Syntetický účet 
A.I.1.  Spotřeba materiálu  501  
A.I.4.  Prodané zboží  504  
A.I.6.  Aktivace oběžného majetku  507  
A.I.7.  Změna stavu zásob vlastní výroby  508  
A.I.10.  Náklady na reprezentaci  513  
A.I.11.  Aktivace vnitroorganizačních služeb  516  
A.I.25.  Prodaný materiál  544  
A.I.26.  Manka a škody  547  
B.I.1.  Výnosy z prodeje vlastních výrobků  601  
B.I.4.  Výnosy z prodaného zboží  604  
B.I.8.  Jiné výnosy z vlastních výkonů  609  
B.I.12.  Výnosy z prodeje materiálu  644  
B.I.17.  Ostatní výnosy z činnosti  649  

§ 57 vyhlášky č. 410/2009 Sb. – Oceňování zásob

V rámci jednoho analytického účtu zásob je nutno používat pouze jeden způsob ocenění zásob.

Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popřípadě odhadem podle příslušných dokladů, které má účetní jednotka k dispozici.

Způsob oceňování zásob a vymezení nákladů souvisejících s pořízením zásob

Součástí pořizovací ceny zásob jsou:

  • Náklady související s jejich pořízením, zejména přepravné, provize, clo a pojistné

  • Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořizováním zásob nákupem a se zpracováním zásob se do pořizovací ceny zahrnuje pouze přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu

  • Náklady na úpravu skladovaného materiálu nebo zboží se považují za náklady související s pořízením zásob a zvyšují ocenění zásob.

Součástí pořizovací ceny zásob naopak nejsou:

  • Zejména úroky z úvěrů a půjček poskytnutých na jejich pořízení

Pozor na oceňování zásob vlastní výroby vlastními náklady

  • Právní předpisy v oblasti účetnictví neupravují podrobnosti kalkulace vlastních nákladů vynaložených na výrobu zásob.

  • Proto je volba kalkulačních metod významnou součásti vnitřních předpisů ÚJ o oceňování zásob [viz § 25 odst. 1 písm. c) ZoÚ + bod 4.2. ČÚS č. 707] =>

  • Stanovení způsobu kalkulace by mělo být určeno vnitřním předpisem včetně kalkulačního vzorce. Totéž se týká i přímých nákladů na konkrétní výkon a nepřímých nákladů související s výrobou.

Oceňování zásob

Zásoby se oceňují podle zákona o účetnictví:

  • Zásoby nakoupené pořizovacími cenami

  • Zásoby vytvořené vlastní činností včetně příchovků zvířat vlastními náklady

  • Zásoby v případech bezúplatného nabytí, reprodukční pořizovací cenou; v případech bezúplatného nabytí od účetních jednotek, které jsou vybranými účetními jednotkami, lze pro naplnění principu efektivity jako reprodukční pořizovací cenu použít cenu, kterou byly tyto zásoby vyskladněny u předávající účetní jednotky

Ocenění pořízení zásob dle § 57 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a ČÚS č. 707

V rámci jednoho AU zásob – lze požívat pouze jeden způsob ocenění 
Pořizovací cenou
Zásoby nakoupené pořizovacími cenami  
• Zásoby s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností
• Součástí pořizovací ceny jsou též náklady související s jejich pořízením (přepravné, provize, clo, pojistné)
• Do pořizovací ceny zásob nelze zahrnout úroky z úvěrů a půjček určených na pořízení zásob
• Případné vnitropodnikové ceny přepravného zásob a vlastní náklady na zpracování materiálu
• Náklady na úpravu skladovaného materiálu ( = náklad související s pořízením)  
Vlastními náklady
Zásoby vytvořené vl. činností  
• Přímé náklady vynaložené na tvorbu zásob
• Popř. i část nepřímých nákladů, které se k přímým nákladům vztahuje
• Rozumí se buď skutečná výše nákladů, nebo výše podle operativních (plánových – stanovené ÚJ podle vlastních podmínek) kalkulací  
Reprodukční pořizovací cenou
Zásoby v případě bezúplatného nabytí  
• U vybraných ÚJ (veřejné subjekty, na něž se vztahuje vyhl. č. 410/2009 Sb.) lze s ohledem na efektivitu použít cenu, kterou byly tyto zásoby vyskladněny u předávající ÚJ  

Ocenění vyřazení zásob dle ČÚS č. 707

V rámci jednoho AU zásob nelze kombinovat uvedená ocenění 
Cena zjištěná váženým aritmetickým průměrem • Jde o vážený aritmetický průměr z ocenění při pořízení• ÚJ jej musí stanovit nejméně jednou měsíčně • Při využití programové úpravy se nelze dopočítat konkrétní jednotkové ceny vyskladňované zásoby  
Fi (First in – První do skladu)xFo/First out – První ze skladu) • Znamená, že cena poprvé použitá při prvním naskladnění konkrétní zásoby se použije pro vyskladnění první téže zásoby• Nejstarší ceny se postupně umazávají  
Pevnou cenou předem stanovenou účetní jednotkou • Stanovení interním předpisem viz bod 3.6. písm. c) ČÚS 707  

ČÚS č. 707 Zásoby Standard upravuje:

• Bod 3. Obecná pravidla k postupům účtování o zásobách

• Bod 4. Oceňování zásob

• Bod 5. Postup účtování

− Bod 5.1. Vedení zásob Způsob A

− Bod 5.2. Vedení zásob Způsob B

Obecná pravidla k postupům účtování o zásobách:

• O zásobách účtuje účetní jednotka průběžným způsobem (dále jen "způsob A"), nebo periodickým způsobem (dále jen "způsob B"). Pro příslušný analytický účet zásob (pokud je ÚJ využívá) může účetní jednotka uplatnit pouze jeden ze způsobů účtování o zásobách. Z uvedeného plyne, že jedna účetní jednotka může evidovat a vést některé analyticky oddělené zásoby způsobem A a jiné způsobem B (viz dále odrážka o vnitřních předpisech). Analytické členění zásob dále váže i na jejich ocenění, protože ÚJ zároveň musí pro celý patřičný AÚ zásob stanovit pouze jeden způsob ocenění úbytku zásob.

• Při obou způsobech musí úbytky zásob vykázané v účetní závěrce odpovídat skutečnému úbytku zásob. Dále platí povinnost, že účetní jednotka musí i v každém okamžiku být schopna prokázat skutečný stav zásob a to bez ohledu na to, jakým způsobem zásoby vede.

• O zjištěném manku do výše normy přirozených úbytků zásob účtuje ÚJ jako o spotřebě těchto zásob.

• Účetní jednotka zajišťuje naplnění ustanovení § 8 odst. 4 ZoÚ vnitřním předpisem, který musí minimálně upravit:

− normu přirozených úbytků zásob

− druhy materiálu účtovaných přímo do spotřeby bez zaúčtování na sklad materiálu (způsob B),

− pravidla pro členění syntetických účtů zásob na analytické účty v oblasti oceňování pro vnitroorganizační potřeby včetně cen stanovených pro tyto účely a pro sledování cenových odchylek a způsob jejich zúčtování

Způsob vedení zásob A:

• Jde o průběžné zachycování stavu a pohybu zásob jednak v účetnictví na účtech účtové třídy 1xx a souběžně ve skladové evidenci (skladové karty...) s porovnáváním účetního stavu minimálně 1x měsíčně. Z obsahu předchozí věty je zřejmé, že vedení zásob způsobem A je výhodnější a přesnější.

• Podstatou tohoto způsobu je soustředit položky vynaložené na pořízení zásob (nákupem a vl. výrobou) na příslušných majetkových účtech zásob v ocenění, které odpovídá § 25 odst. 1 písm. c), d) a j) ZoÚ

• O zásobách se účtuje jako o zvýšení provozních nákladů, nebo snížení provozních výnosů skupiny 61 průběžně až v okamžiku jejich faktické spotřeby, či jiného úbytku (např. spotřeba materiálu podle výdejek...)

V případě účtování o zásobách způsobem A používá účetní jednotka účty:

• 111 – Pořízení materiálu

• 131 – Pořízení zboží

Postupy účtování zásob dle ČÚS č. 707

Zásoby vedené způsobem A

Účetní případ MD DAL 
Pořízení zásob obecně  111 – Pořízení materiálu
131 – Pořízení zboží  
Příslušné syntetické účty účtové třídy 3, 4
nebo účet 261 – Pokladna  
Dodavatelská faktura / hotovostně na pořízení zásob  111 – Pořízení materiálu
131 – Pořízení zboží  
321 – Dodavatelé
261 – Pokladna  
Úhrada dodavatelské faktury  321 – Dodavatelé  223 – OSS / 231 – ÚSC  
Převzetí materiálu, zboží na sklad  112 – Materiál na skladě
132 – Zboží na skladě  
111 – Pořízení materiálu
131 – Pořízení zboží  
Spotřeba materiálu  501 – Spotřeba materiálu  112 – Materiál na skladě  
Úbytek materiálu /zboží z důvodu jeho prodeje  544 – Prodaný materiál
504 – Prodané zboží  
112 – Materiál na skladě
132 – Zboží na skladě  
Přírůstky zásob vlastní výroby  Příslušný syntetickýúčet účtové skupiny 12  Syntetickýúčet 508 – Změna stavu zásob vlastní výroby  
Úbytky zásob vlastní výroby  Syntetickýúčet 508 – Změna stavu zásob vlastní výroby  Příslušný syntetickýúčet účtové skupiny 12  
Pořízení zásob vytvořených vlastní činností + příchovky zvířat  Příslušný syntetickýúčet zásob účtové skupiny 12  Příslušný syntetickýúčet účtové skupiny 507 Aktivace oběžného majetku  
Náklady ve vlastní režii související s úpravou zásob a renovací náhradních dílů  Příslušný syntetickýúčet zásob účtové skupiny 12  Příslušný syntetickýúčet účtové skupiny 507 Aktivace oběžného majetku  
Použití zásob vlastní výroby k reprezentaci  513 – Náklady na reprezentaci  Příslušný syntetickýúčet zásob  
Manko nad normu přirozených úbytků  547 – Manka a škody  Příslušný syntetickýúčet zásob  
Přebytek zásob vyplývající z inventarizace  Příslušný syntetickýúčet účtové skupiny 12  649 – ostatní výnosy z činnosti  
Výnos z prodeje materiálu/ zboží  Příslušný syntetickýúčet účtové třídy 3
nebo 261 Pokladna  
644 – Výnosy z prodeje materiálu604 – Výnosy z prodaného zboží  
Výnos z prodeje polotovarů  Příslušný syntetickýúčet účtové třídy 3
nebo 261 Pokladna  
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů  
Výnos z prodeje vl. výrobků  Příslušný syntetickýúčet účtové třídy 3
nebo 261 Pokladna  
601 – Výnosy z prodeje vlastních výrobků  
Vyúčtování zůstatku materiálu a zboží k rozvahovému dni  119 – Materiál na cestě
139 – Zboží na cestě  
111 – Pořízení materiálu
131 – Pořízení zboží  
Nevyfakturované dodávky materiálu a zboží k rozvahovému dni  111 – Pořízení materiálu
131 – Pořízení zboží  
389 – Dohadné účty pasivní  
Dodatečně zaslaná faktura na materiál  389 – Dohadné účty pasivní  321 – Dodavatelé  
Úhrada dodavatelské faktury  321 – Dodavatelé  223 – OSS / 231 – ÚSC  

Zásoby způsob B

Způsob B (na první pohled jednodušší, snižuje počet účetních operací o zásobách). Daný způsob je vhodný pro ÚJ s nevýznamnou spotřebou materiálu a zásob. Na účty zásob účetní jednotka účtuje k rozvahovému dni. Může však stanovit vnitřním předpisem, že na účty zásob bude účtovat i k jinému okamžiku.

Uvedený způsob znamená absenci v průběhu účtování přírůstků a úbytků na účtech 112 a 132 materiál a zboží na skladě). Evidence

Nahrávám...
Nahrávám...