dnes je 23.7.2024

Input:

Střednědobý výhled rozpočtu PO a rozpočet PO

10.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.2
Střednědobý výhled rozpočtu PO a rozpočet PO

Ing. Anna Matoušková

Rozpočet příspěvkové organizace

Město, obec, resp. územní samosprávný celek si pro vybrané činnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost si vyžadují samostatnou právní subjektivitu, zřizují příspěvkové organizace, a to zejména k hospodářskému využívání svého majetku a k poskytování služeb veřejnosti v souladu s jejich hlavní případně doplňkovou činností a v rozsahu stanoveném zřizovací listinou.

Zřizování příspěvkových organizací je podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. vyhrazenou pravomocí zastupitelstva obce a zastupitelstvo obce také rozhoduje o rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkové organizace. Zastupitelstvu obce je rovněž vyhrazeno schvalování zřizovacích listin příspěvkových organizací.

Zřizovatelské funkce vůči zřízeným příspěvkovým organizacím plní podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. rada obce.

V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta, a to s výjimkou schvalování účetní závěrky zřízené příspěvkové organizace, kterou v tomto případě schvaluje zastupitelstvo obce.

Obec jako zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, jejíž náležitosti jsou taxativně vymezeny v rámci § 27 zákona č. 250/2000 Sb. Jedná se konkrétně o následující náležitosti:

 1. úplný název zřizovatele, je-li jím obec, uvede se také její zařazení do okresu,
 2. název, sídlo příspěvkové organizace a identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci; název musí vylučovat možnost záměny s názvy jiných příspěvkových organizací,
 3. vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti,
 4. označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace,
 5. vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (dále jen "svěřený majetek"),
 6. vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena; zejména se uvedou práva a povinnosti spojené s jeho plným efektivním a ekonomicky účelným využitím, s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení, podmínky pro jeho případnou další investiční výstavbu, dále pravidla pro výrobu a prodej zboží, pokud jsou předmětem činnosti organizace, práva a povinnosti spojené s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům a podobně,
 7. okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně,
 8. vymezení doby, na kterou je organizace zřízena.

Příspěvkové organizace zřízené obcí mají postavení právnických osob se všemi právy a povinnostmi, které z tohoto postavení vyplývají, pravomocemi, působností i odpovědností danou obecně závaznými právními předpisy, zřizovacími listinami a dále i jinými interními dokumenty a pokyny zřizovatele.

Příspěvkové organizace tedy samostatně hospodaří s peněžními prostředky a majetkem v souladu především s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souladu s jejich zřizovacími listinami a dalšími interními dokumenty a pokyny zřizovatele.

Finanční hospodaření příspěvkových organizací je vymezeno zejména § 28 zákona č. 250/2000 Sb. V následujících ustanoveních jsou pak upraveny peněžní fondy příspěvkových organizací, dále úvěry, půjčky, ručení, nákup na splátky, nakládání s cennými papíry a poskytování darů příspěvkovými organizacemi.

Příspěvková organizace sestavuje rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem. Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet. Obsahuje předpokládané náklady a výnosy v jednotlivých letech.

Příspěvková organizace zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu a návrh rozpočtu na svých internetových stránkách, nebo na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem. Zveřejnění musí trvat až do zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu, resp. až do zveřejnění rozpočtu.

Po schválení příspěvková organizace zveřejní střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet na svých internetových stránkách, nebo na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým do 30 dnů ode dne jeho schválení. Zveřejnění musí trvat až do zveřejnění nového střednědobého výhledu rozpočtu, resp. až do zveřejnění rozpočtu na následující rozpočtový rok.

Metodika k sestavení rozpočtu příspěvkové organizace

1. Obec – zřizovatel vyzve příspěvkovou organizaci k sestavení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu a stanoví jejich obsah a formu a určí termín k jeho odevzdání

Zřizovatel v zadání rovněž organizaci stanoví způsob usměrňování výše jednotlivých nákladů hrazených z příspěvku, jako jsou např. osobní náklady, spotřeba materiálu, spotřeba energií, náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku, náklady na reprezentaci apod. (např. jako pevnou částku nebo jako procentní nárůst oproti stávajícímu rozpočtu).

Při sestavení návrhu rozpočtu pak organizace přihlíží především k výši skutečně vynaložených nákladů za předchozí rok, a to bez vlivu mimořádných výdajů (např. škodní událost), k platnému ročnímu rozpočtu pro stávající rok, k vlastnímu střednědobému výhledu rozpočtu a ke střednědobému výhledu rozpočtu obce.

V návrhu pak zohlední případné vlivy způsobené změnou legislativy, výší inflace, změnou rozsahu poskytovaných služeb, stavu budov a technických zařízení apod.

Příspěvková organizace hospodaří s:

 • peněžními prostředky získanými vlastní činností,

 • peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele,

 • prostředky svých fondů,

 • peněžitými dary od fyzických a právnických osob,

 • peněžními prostředky poskytnutými z Národního fondu a ze zahraničí,

 • dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů,

 • dotací na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na jejichž základě jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce.

Finanční prostředky získané z dotačních titulů použijí příspěvkové organizace v souladu s podmínkami, které jsou stanoveny poskytovatelem dotace.

Příspěvek na provoz organizace od zřizovatele je určen k úhradě odpisů svěřeného majetku a k úhradě nákladů souvisejících s její hlavní činností. Jedná se zejména o náklady na materiál a ochranné pomůcky, úhradu služeb, vodu, plyn, teplo, elektrickou energii, opravy a udržování majetku, vybavení např. kanceláří a učeben, pokud organizace nemůže uhradit tyto náklady z jiných zdrojů, např. z tržeb za vlastní výkony a prodej, z přijatých dotací od jiných poskytovatelů, z darů nebo z vlastních fondů organizace.

Za sestavení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu a návrhu rozpočtu a jejich předání ve stanoveném termínu zřizovateli (určené osobě, např. starostovi, ekonomovi) odpovídá ředitel organizace.

Sestavené návrhy střednědobého výhledu rozpočtu a návrhu rozpočtu organizace zřizovatel (určená osoba, např. ekonom) posoudí a vyhodnotí ve vztahu ke střednědobému výhledu rozpočtu a rozpočtu obce a případně návrhy organizace upraví tak, aby s nimi byly v souladu (v ideálním případě ještě před samotným jeho projednáváním zřizovatelem).

2. Zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu a návrhu rozpočtu příspěvkové organizace

Příspěvková organizace zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách, nebo na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem. Zveřejnění musí trvat až do zveřejnění (schváleného) střednědobého výhledu rozpočtu.

Obdobně organizace postupuje i při zveřejnění návrhu rozpočtu, kdy návrh zveřejní na svých internetových stránkách, nebo na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem. Zveřejnění musí trvat až do zveřejnění (schváleného) rozpočtu.

Za zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu a návrhu rozpočtu odpovídá ředitel organizace.

3. Stanovení závazných ukazatelů, posílání příspěvku, úpravy rozpočtu organizace v průběhu roku

Rozpočet schválený zastupitelstvem obce má vyjadřovat i závazné ukazatele, jimiž se při svém hospodaření povinně řídí nejen výkonné orgány obce, ale i právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti obce. Ve vztahu k příspěvkovým organizacím to je především:

 • příspěvek z rozpočtu zřizovatele na provoz organizace,

 • účelově určený příspěvek na provoz (podléhající vyúčtování),

 • investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele,

 • uložený odvod do rozpočtu zřizovatele.

a dále to mohou být:

 • příspěvek z rozpočtu zřizovatele na účetní odpisy dlouhodobého majetku svěřeného organizaci v rámci příspěvku na provoz organizace,

 • kladný, případně nulový výsledek hospodaření,

 • plán investic na rozpočtový rok,

 • osobní náklady celkem a průměrný přepočtený počet zaměstnanců (mimo organizací, u kterých jsou tyto náklady hrazeny ze státního rozpočtu),

 • použití prostředků fondů organizace (rezervního fondu, fondu investic a fondu odměn).

Jelikož zákon č. 250/2000 Sb. nestanoví pro příspěvkové organizace na rozdíl od obce žádnou formu rozpočtu a žádná pravidla pro případné úpravy schváleného rozpočtu příspěvkové organizace v průběhu roku, je pouze na zřizovateli, jakou strukturu podkladů pro návrh střednědobého výhledu rozpočtu a návrhu rozpočtu bude po příspěvkové organizaci ke schvalování požadovat a jakým způsobem budou probíhat případné úpravy schváleného rozpočtu organizace v průběhu roku.

Podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. plní rada obce vůči zřízené příspěvkové organizaci úkoly zřizovatele podle zvláštních předpisů, v našem případě je tímto zvláštním předpisem zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rada obce tedy schvaluje střednědobý výhled a rozpočet zřízené příspěvkové organizace. V obci, kde se rada nevolí, plní podle § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. úkoly zřizovatele starosta.

Organizace je oprávněna v průběhu roku měnit svůj rozpočet např. v důsledku nepředvídatelných výdajů (havárie) nebo z důvodu organizačních nebo metodických změn, přičemž je povinna respektovat závazné a případné další věcné ukazatele stanovené zřizovatelem.

Má-li úpravou rozpočtu dojít k navýšení provozního příspěvku nebo navýšení investičního příspěvku (závazné ukazatele), které byly schváleny zastupitelstvem jako samostatné

Nahrávám...
Nahrávám...