dnes je 2.10.2023

Novela zákoníku práce 2023/2024Garance

2.10.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce byl k 1. 10. 2023 novelizován zákonem č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další…

Soubory hmotných movitých věcíGarance

2.10.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soubory hmotných movitých věcí jsou z pohledu účetnictví příspěvkových organizací i z pohledu zákona č. 586/1992 Sb. jednou z problematických kategorií dlouhodobého hmotného majetku.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Nová platforma k řešení problémů spojených s invazními druhy v ČR

2.10.2023, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

Nutrie říční, jelen sika, pajasan žláznatý, bolševník velkolepý, rak mramorovaný či sršeň asijská - to je jen několik z mnoha druhů, které dělají starosti odborníkům na biologické invaze i ochráncům přírody. Ti všichni se sešli na půdě Botanického ústavu AV ČR…

1. října nabyla účinnosti velká novela zákoníku práce

2.10.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

S cílem zajistit jednotný postup při aplikaci přechodných ustanovení k transpoziční novele zákoníku práce (zákonu č. 281/2023 Sb.), která nabyla účinnosti dnem 1. října 2023 (část změn k 1. lednu 2024), MPSV připravilo materiál, v němž na praktických příkladech…

Úhrada cestovních výdajů u pedagogů

2.10.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovisko MF k problematice cenové regulace hřbitovních služeb

29.9.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách stanovisko k problematice cenové regulace hřbitovních služeb.

Právo stavbyGarance

27.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo stavby je věcným právem k věcem cizím a umožňuje stavebníkovi na cizím pozemku nebo pod povrchem pozemku postavit stavbu (např. bytový prostor, nebytový prostor, studnu, kolektor pro vedení inženýrských sítí apod.), které je vlastníkem. Stavebník může…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Čerpání daňové úspory v PO

27.9.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové milostivé léto probíhá do konce listopadu 2023

27.9.2023, Zdroj: Finanční správa

Daňoví dlužníci fyzické osoby, kteří v této době uhradí nedoplatek na dani vzniklý do 30. září 2022, mohou požádat o prominutí souvisejících úroků, pokut za pozdě podané přiznání, penále a některých exekučních nákladů. Drobné nedoplatky na daních fyzickým i…

Cestovní náhrady

25.9.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informační povinnosti zaměstnavatele při vzniku PP

25.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V úterý 19. září 2023 vstoupila v platnost novela zákoníku práce a některých dalších zákonů, která přináší pro zaměstnavatele a zaměstnance řadu změn. Již k 1. říjnu 2023 dochází mimo jiné ke změnám právní úpravy informační povinnosti zaměstnavatele při vzniku…

Legislativní změny od 4. 9. 2023 do 17. 9. 2023

19.9.2023, Zdroj: Fulsoft

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

PozemkyGarance

18.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozemkem se v souladu s § 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „katastrální zákon”), rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Účet 262 - Peníze na cestě

18.9.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Měsíční platba za státní pojištěnce se příští rok zvýší

15.9.2023, Zdroj: Vláda ČR, Verlag Dashöfer

Za dítě, seniora nebo nezaměstnaného bude stát příští rok na zdravotní pojištění platit měsíčně 2085 Kč, letos je to 1900 Kč.

Poslanecká sněmovna dala zelenou on-line žádosti o důchod

15.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poslankyně a poslanci schválili novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která přináší změny ve zpracování a výplatě důchodů.

Novela zákoníku práce schválena

14.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poslanecká sněmovna v úterý 12. 9. schválila novelu zákoníku práce, která jí byla k projednání vrácena Senátem.

Informace ke konsolidačnímu balíčku pro POGarance

13.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V komentáři se budeme podrobněji věnovat aktuální problematice tzv. konsolidačního balíčku neboli vládnímu návrhu zákona, jímž se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných financí, návrh je projednáván jako sněmovní tisk č. 488. Návrh zákona je…

Srážky ze mzdy zaměstnanců

13.9.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Důchody v lednu znovu porostou

12.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Navýší se bezmála o 400 Kč, průměrný starobní důchod tak dosáhne 20 700 Kč.

Účtování o adaptačních kurzech ve škole

11.9.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvek na stravování zaměstnanců školy

8.9.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sportoviště, hřiště a obdobné venkovní sportovní plochyGarance

4.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Častým problémem v účetnictví příspěvkových organizací je správné zařazení hřišť, sportovišť, kurtů a podobného majetku do účetnictví těchto účetních jednotek. I vzhledem k tomu, že náklady na tyto zásahy nejsou nijak zanedbatelné, nejedná se o nijak…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání ČR 2023-2027

4.9.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy již několik měsíců pracuje na materiálu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2023-2027.

Peněžní dar na stravné pro děti

4.9.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

DPH - výchovná a vzdělávací činnostGarance

1.9.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do poměrně komplikované oblasti uplatňování DPH zahrnujeme výchovnou a vzdělávací činnost a činnosti s ní související, realizované různými typy škol a školských zařízení.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Novela zákona o pedagogických pracovnících účinná od 1. 9. 2023

1.9.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dne 7. 6. 2023 prezident ČR podepsal novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Většina novinek je účinná již od 1. září…

Metodická pomůcka - Správa správních poplatků

1.9.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo metodickou pomůcku pro správu správních poplatků včetně příloh (vzory písemností, které mohou úřední osoby využít v aplikační praxi).

Přefakturace materiálu

1.9.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dar z FKSP při přiznání důchodu

31.8.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stát pomůžu s výdaji na školní pomůcky nebo kroužky

29.8.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Školní pomůcky, kroužky a další výdaje mohou být na začátku školního roku značným zásahem do rozpočtu rodin.

Účast zaměstnance na táboře - náhrada platu

28.8.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úpravy konsolidačního balíčku schválené stranami vládní koalice

28.8.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Koalice se shodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku, které budou předloženy jako společný pozměňovací návrh všech koaličních stran. Souhrnný dopad pozměňovacích návrhů na státní rozpočet je přibližně neutrální, byla dodržena zásada, že i po…

DPH a stravovací a ubytovací službyGarance

25.8.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neziskové subjekty často provozují stravovací a ubytovací zařízení, ve kterých poskytují tyto služby nejen v rámci své hlavní činnosti, ale i v rámci doplňkové/hospodářské nebo jiné činnosti na základě živnostenského oprávnění. Ubytovací služby mohou být…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Ministerstvo financí k Ozdravnému balíčku

25.8.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila návrh ozdravného balíčku, který obsahuje soubor novel celkem 63 zákonů.

Legislativní změny od 7. 8. 2023 do 20. 8. 2023

22.8.2023, Zdroj: Fulsoft

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Úplatné dodání majetku ÚSC mimo předmět DPHGarance

21.8.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Územně samosprávné celky, tj. obce a kraje (dále jen „ÚSC”), jako plátci poměrně často realizují úplatný převod majetku (prodej na základě kupní smlouvy). Z pohledu DPH se jedná o dodání zboží, kterým se rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník (§…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Projekt Pokusné ověřování Proměna výuky dějin 20. století

21.8.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt Pokusné ověřování Proměna výuky dějin 20. století na českých základních školách ("SINUS CZ"), jehož cílem bylo ověřit moderní a efektivní metody výuky dějepisu, trvá do konce roku…

Příspěvek z FKSP na vitamíny

21.8.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nerealizované investice

18.8.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Metodické doporučení pro obce k umísťování sdílených kol a koloběžek na veřejná prostranství

16.8.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Nástroje právní regulace umísťování sdílených kol a koloběžek na veřejná prostranství v rámci komerční služby "bikesharing".

Vyúčtování cestovního příkazu

11.8.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uskutečnění plnění a vznik povinnosti přiznat daňGarance

7.8.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecné pravidlo pro stanovení dne, kdy vzniká povinnost přiznat daň, je upraveno v § 20a ZDPH. Vymezení dne uskutečnění zdanitelného plnění u zboží a služeb podle obecných principů i ve speciálních případech je uvedeno v § 21 ZDPH. …

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Nahrávám...
Nahrávám...