dnes je 25.7.2024

Input:

19/2000 F.z., Sdělení k § 45e zákona o DPH

19/2000 F.z., Sdělení k § 45e zákona o DPH
Sdělení
k § 45e zákona o DPH
 
Referent: JUDr. J. Simon, tel. 5704 4297
Čj. 392/27 313/2000
Dnem 1. 4. 2000 nabývá účinnosti novela zákona o DPH. Od uvedené účinnosti zákona bude podle § 45e zákona o DPH vracena daň v souvislosti s vývozem zboží zahraniční fyzické osobě (dále jen turistovi), která nemá v ČR trvalý pobyt ani přechodné bydliště. Jde o nový institut, který se doposud v České republice nikdy neuplatňoval.
Uvedený nový institut zavádí nejen nárok na vrácení daně turistovi, ale ukládá i povinnosti, a to jak samotnému turistovi, tak i plátci, který bude daň turistovi vracet. Proto, aby se předešlo nejasnostem a byli co nejvíce informováni podnikatelé, turisté i veřejnost, je podáván následující názorný výklad:

Plátci
I) budou vyhotovovat doklad o prodeji, který musí obsahovat náležitosti:
-  Obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání, popř. bydliště nebo místo podnikání plátce, který prodal zboží ,
-  daňové identifikační číslo plátce, který prodal zboží, - rozsah a název zboží,
-  datum prodeje zboží,
-  základní nebo sníženou sazbu daně vztahující se ke zboží, výší daně celkem zaokrouhlenou na desetihaléře nahoru, popřípadě uvedenou i v haléřích,
-  cenu včetně daně celkem.
II) budou vracet daň za zákonem stanovených podmínek, jinak daň bude vrácena neoprávněně a bude doměřena (včetně příslušných sankcí).
III) tiskopis MF bude možné získat na finančních a pohraničních celních úřadech. Lze použít jen tento tiskopis, který je jedinečný v důsledku svého identifikačního čísla.

Zákonem stanovené podmínky:
a)  Nárok má fyzická osoba (dále jen turista), která nemá v České republice trvalý pobyt ani přechodné bydliště.
b)  Zboží je nakoupeno u jednoho plátce DPH v jednom dni a zaplacená cena nakoupeného zboží je vyšší než 1 000 Kč.
c)  Nakoupené zboží turista vyveze do zahraničí nejpozději do 30 dnů ode dne jeho nákupu.
d)  O vrácení daně musí turista požádat plátce do 3 měsíců ode dne nákupu zboží, jinak nárok zaniká.
Ze zákona vyplývá, že daň se vrací v příslušné sazbě a výši, kterou turista za konkrétní zboží zaplatil. Daň se vždy vztahuje k jednotlivému druhu zboží. Pokud by došlo k vrácení daně ve vyšší částce nebo jiné sazbě, jde o neoprávněně vrácenou daň se všemi právními důsledky.
Zákon připouští, že nárok muže uplatnit turista nebo jim zmocněná osoba. Pro zmocnění postačí ústní forma.
Tiskopis MF a doklad o nákupu zboží mají společnou úlohu. Prvotním dokladem je vždy doklad o nákupu zboží, ze kterého jsou přeneseny potřebné údaje na tiskopis MF, který potvrzuje vývoz konkrétního zboží. Nemusí vždy být vyváženo všechno zboží, které turista v tuzemsku nakoupil. Některé zboží spotřebuje turista ještě v tuzemsku (např. daruje, prodá) a bude obsahem dokladu o nákupu zboží, avšak na tiskopisu MF již nemůže být uváděno, neboť není již předmětem vývozu. V takovémto případě nevzniká turistovi nárok na vrácení daně. Takto bude posuzován nákup pohonných hmot do nádrže motorového vozidla, neboť nebude ani možné předložení tohoto druhu zboží pohraničnímu celnímu orgánu k prokázání jeho vývozu.
Jeden tiskopis je možné použít nejvýše na 4 druhy zboží (např. 1. Potraviny, 2. Televizor, 3. Žehlička, 4. Šaty).
Nahrávám...
Nahrávám...