dnes je 25.6.2024

Input:

č. 256/2004 Sb. NSS, Celní řízení: celní režim uskladnění zboží v celním skladu

č. 256/2004 Sb. NSS
Celní řízení: celní režim uskladnění zboží v celním skladu
k § 149 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celního zákona
Zboží propuštěné do celního režimu uskladněním v celním skladu je pod celním dohledem až do okamžiku změny svého celního statusu; volná dispozice s ním je až do té doby vyloučena [§ 149 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celního zákona].
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 1. 3. 2004, čj. 30 Ca 2/2002-31)
Věc: Ing. Jaroslav Š. v P. proti Celnímu ředitelství v Brně o propuštění zboží do režimu volného oběhu.

Žalovaný dne 24. 10. 2001 zamítl žalobcovo odvolání směřující proti rozhodnutí Celního úřadu Břeclav ze dne 7. 6. 2001, kterým správní orgán I. stupně žalobci jako deklarantovi nepropustil zboží z celního režimu uskladňování v celním skladu do celního režimu volného oběhu.
Žalobce proti rozhodnutí žalovaného podal u Krajského soudu v Brně žalobu, v níž namítal, že důvodem nepřijetí celního prohlášení nemůže být dodatečné nepředložení zboží, jestliže celní úřad v době podání celního prohlášení k propuštění zboží do režimu volného oběhu z režimu uskladňování nepožádal o fyzické předložení zboží. Tento požadavek nemůže být vznášen dodatečně. Celní úřad podle žalobce nepostupoval v souladu s § 106 celního zákona.
Krajský soud v Brně žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Zásadní a právně relevantní skutečností je zjištění žalobcem nezpochybněné, že předmětné zboží bylo celními orgány propuštěno do žalobcem navrženého celního režimu uskladňování v celním skladu. Podání celního prohlášení je projevem deklarantovy vůle navrhnout předmětné zboží k propuštění do příslušného režimu. Podáním celního prohlášení potvrdil žalobce jako deklarant správnost
Nahrávám...
Nahrávám...