dnes je 19.5.2024

Input:

č. 318/2004 Sb. NSS, Ochrana přírody a krajiny: souhlas k umisťování a povolování staveb

č. 318/2004 Sb. NSS
Ochrana přírody a krajiny: souhlas k umisťování a povolování staveb
k § 12 odst. 2 a § 90 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění nálezu Ústavního soudu č. 3/1997 Sb.
Souhlas orgánu ochrany přírody k umisťování a povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz ve smyslu § 12 odst. 2 zákona. ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je ve správním řízení (§90 odst. 1 citovaného zákona) vydáván pouze tehdy, pokud příslušný orgán dospěje k závěru, že daná stavba nebo činnost by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz; neučiní-li správní orgán takový závěr, pak žádné správní řízení vést nemůže.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2004, čj. 7 A 85/2001-43)
Věc: Občanské sdružení A. v P. proti Ministerstvu pro místní rozvoj, o umístění stavby „Nové spojení a Modernizace železniční stanice Praha - Hlavní nádraží, západní část“.

Správní řízení bylo vedeno na základě návrhu státní organizace České dráhy ze dne 1. 9. 2000 na umístění stavby a povolení výjimky ze stavební uzávěry pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy. Protože se jednalo o umístění liniové stavby a stavby zvlášť rozsáhlé s velkým počtem účastníků řízení, bylo podle § 36 odst. 4 stavebního zákona oznámeno zahájení územního řízení jeho účastníkům veřejnou vyhláškou. Současně byl oznámen termín ústního jednání dne 10. 10. 2000, s informací o možnosti uplatnění námitek nejpozději při tomto jednání s tím, že k později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto. Dotčené orgány státní správy byly o zahájení územního řízení a konání ústního jednání informovány dne 6. 9. 2000.
Vzhledem k tomu, že informace veřejnou vyhláškou nebyla oznámena všem účastníkům řízení včas přede dnem konání ústního jednání dne 10. 10. 2000, nařídil Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozhodování, opakování ústního jednání na den 28. 11. 2000. Současně byla znovu poskytnuta účastníkům řízení možnost uplatnit námitky s upozorněním, že k námitkám uplatněným později než při takto stanoveném jednání nebude přihlédnuto. Dotčené orgány státní správy byly o konání druhého ústního jednání informovány dne 17. 10. 2000. Žalobce při tomto druhém ústním jednání uplatnil několik nesouhlasných námitek.
Po provedeném řízení bylo dne 7. 12. 2000 vydáno rozhodnutí o umístění stavby celostátní dráhy, komunikací a inženýrských sítí na pozemcích území Prahy 2, 3, 8, 9, 10, a dále v železničním tělese dráhy mezi hlavním nádražím a vršovickým nádražím. Tímto rozhodnutím byla současně udělena výjimka ze stavební uzávěry na dotčeném území.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, o němž žalovaný rozhodl dne 17. 4. 2001 tak, že odvolání zamítl a rozhodnutí orgánu I. stupně potvrdil.
Proti tomuto rozhodnutí odvolacího orgánu podal žalobce žalobu. Nejvyšší správní soud, který věc jako neskončenou po datu 31. 12. 2002 převzal od Vrchního soudu v Praze, žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Ještě předtím, než se Nejvyšší správní soud bude podrobně zabývat jednotlivými žalobními body, považuje za vhodné uvést, že některé žalobní námitky se bezprostředně nedotýkají práv žalobce,
Nahrávám...
Nahrávám...