dnes je 23.7.2024

Input:

44/2003 F.z., Sdělení k § 45e zákona o dani z přidané hodnoty

44/2003 F.z., Sdělení k § 45e zákona o dani z přidané hodnoty
Sdělení
k § 45e zákona o dani z přidané hodnoty
Ministerstvo financí v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění novely zákona č. 322/2003 Sb., účinné od 1. 10. 2003 (dále jen ZDPH), vydává toto sdělení:
 
Referent: JUDr. Jiří Simon, tel.: 257 044 297
Č. j.: 184/87 075/2003
Zahraniční fyzická osoba (dále jen „turista”) může podle výše uvedené novely zákona uplatnit nárok na vrácení daně, pokud nakoupí zboží u prodávajícího, který je plátcem DPH a cena zboží včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu v jednom kalendářním dnu je vyšší než 2500,- Kč. Nakoupené předmětné zboží vyveze v cestovním styku a toto zboží nemá obchodní charakter. Zbožím, které nemá obchodní charakter podle § 2 písm. g) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zboží, které je příležitostně propouštěno do navrženého celního režimu a které je vzhledem k druhu a množství určeno výlučně k osobní potřebě nebo spotřebě příjemce nebo cestujícího, který je dováží nebo vyváží a členů jeho domácnosti nebo má být předáno jako dar.
Nárok na vrácení daně nevzniká u druhů zboží, jako jsou uhlovodíková paliva a maziva, tabákové výrobky, alkoholické nápoje, potraviny a další zboží uvedené pod číselným kódem Harmonizovaného systému v kapitolách 01 až 21.
Rovněž nelze uplatnit nárok na vrácení daně v případě, že nakoupené zboží je na území České republiky (dále jen „ČR”) zamontováno nebo zapracováno v rámci poskytované služby do věci dovezené na území ČR a s touto věcí vystupuje mimo území ČR, neboť se již nejedná o výstup druhově určitého zboží.
Nárok turistovi vznikne, pokud nakoupené zboží vyveze do 60 dnů (původně do 30 dnů) ode dne nákupu uvedeného na dokladu o prodeji zboží a výstup zboží je potvrzen pohraničním celním úřadem na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí.
Tiskopis Ministerstva financí nesmí obsahovat úpravy provedené jinou osobou. Úpravami se rozumí takové úpravy, které by znehodnocovaly, měnily původní údaje tiskopisu nebo po potvrzení tiskopisu pohraničním celním úřadem byly údaje přepisovány nebo dodatečně opravovány.
Za úpravu se nepovažuje, pokud prodávající plátce vyplní tiskopis Ministerstva financí za turistu přímo v prodejním místě a na tiskopis uvede své účetní či jiné potřebné údaje nebo osoba zmocněná uvede na tiskopis svůj identifikační údaj. Toto samotné uvedení identifikačního údaje není zmocněním, a proto plátce, který prodal zboží je povinen vrátit daň přímo i turistovi, který se s takovým tiskopisem k plátci dostaví. Údaj na
Nahrávám...
Nahrávám...