dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 123/2004 SbNU, sv.34, K průtahům v soudním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 34, nález č. 123

II. ÚS 284/04

K průtahům v soudním řízení

Pro posouzení přiměřenosti délky konkrétního řízení judikoval Ústavní soud opakovaně (např. nálezy sp. zn. IV. ÚS 278/03, sp. zn. IV. ÚS 475/03, sp. zn. I. ÚS 543/03, sp. zn. I. ÚS 600/03, sp. zn. I. ÚS 660/03, sp. zn. II. ÚS 408/03, sp. zn. IV. ÚS 36/04 - Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 32, nálezy č. 20, č. 7, č. 13, č. 6, č. 24 a č. 18; svazek 33, nález č. 56). Na stabilní judikaturu lze v této věci odkázat.

Průtahy vysvětluje obecný soud jednak nadměrným zatížením příslušné předsedkyně senátu a dále hlediskem hospodárnosti řízení s ohledem na další souběžně probíhající případy, které jsou skutkově shodné. Argument nadměrným zatížením soudu nemůže obstát. Již v minulosti Ústavní soud dovodil, že námitky přetíženosti soudů je sice možné připustit jako konstatování obecného stavu, těžko však ve věci samé.

Pokud se týče hospodárnosti řízení, je zajisté vhodné, aby skutkově shodné věci byly rozhodovány v úzké souvislosti. Opačný přístup by byl kontraproduktivní jak vzhledem k právu na přiměřenou délku soudního řízení, tak i k právu na předvídatelné rozhodnutí a jednotný náhled soudu na stejný právní problém, tedy vzhledem k více aspektům práva na spravedlivý proces. Zásadu hospodárnosti řízení je však vždy nutné vykládat v kontextu platné právní úpravy a v jejích intencích ji naplňovat. Argument soudu míří k situaci, kdy (slovy občanského soudního řádu) probíhá řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí soudu. S ohledem na možný různý konkrétní vývoj projednávání jednotlivých věcí lze připustit v obecné rovině stav, kdy řízení, v němž je řešena tato významná otázka, bylo započato později, tak jak dovozuje v daném případě obecný soud. V takovém případě má soud podle § 109 odst. 2 písm. c) občanského soudního řádu možnost řízení usnesením přerušit. Transparentnost takovéhoto postupu dává účastníkům řízení možnost podat proti takovémuto usnesení odvolání. Pokud soud takto zákonem předpokládaným způsobem nepostupuje a nečiní nic, jedná buďto liknavě, nebo dokonce svévolně, avšak v každém případě nepřípustným způsobem zasahuje do práv účastníků řízení na spravedlivý proces, tak jak k tomu došlo v posuzovaném případě.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu JUDr. Dagmar Lastovecké a soudců JUDr. Stanislava Balíka a JUDr. Jiřího Nykodýma - ze dne 31. srpna 2004 sp. zn. II. ÚS 284/04 ve věci ústavní stížnosti Ing. M. P. a M. P. proti průtahům v řízení vedeném Okresním soudem v Liberci pod sp. zn. 16 C 1193/2000.

Výrok

Okresnímu soudu v Liberci se ukládá, aby nepokračoval v průtazích ve věci vedené pod sp. zn. 16 C 1193/2000 a aby neprodleně v této věci jednal.

Odůvodnění

Ústavní stížností, podanou k poštovní přepravě 6. 5. 2004, se stěžovatelé domáhají, aby Ústavní soud uložil Okresnímu soudu v Liberci, aby v řízení vedeném pod sp. zn. 16 C 1193/2000 nepokračoval v jednání omezujícím ústavně zaručená práva a aby ve věci zjednal nápravu. Z obsahu ústavní stížnosti přitom Ústavní soud dovodil, že stěžovatelům jde o odstranění průtahů v řízení. V postupu soudu, který

Nahrávám...
Nahrávám...