dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 132/2000 SbNU, sv.19, K ukládání daní jen na základě zákona

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 19, nález č. 132

IV. ÚS 174/2000

K ukládání daní jen na základě zákona

Pokud z případu jako celku je zřejmé, že ke zdanění nedošlo na základě zákona, je nezbytné zrušit i rozhodnutí správního soudu, přestože mu s ohledem na zásadu dispoziční a zásadu koncentrace řízení ve správním soudnictví nelze vytknout porušení práv stěžovatele.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 12. září 2000 sp. zn. IV. ÚS 174/2000 ve věci ústavní stížnosti města Jindřichův Hradec proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích z 23. 12. 1999 sp. zn. 10 Ca 239/99, jímž byla zamítnuta stěžovatelova žaloba proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze 7. 6. 1999 č. j. 1807/140/1999 o potvrzení platebního výměru Finančního úřadu v Jindřichově Hradci z 2. 3. 1999 č. 990000236, č. j. 11489/99/086960, jímž byla stěžovateli vyměřena daň z převodu nemovitostí.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. 12. 1999 č. j. 10 Ca 239/99-30, rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 7. 6. 1999 č. j. 1807/140/1999 a platební výměr Finančního úřadu v Jindřichově Hradci ze dne 2. 3. 1999 č. 990000236, č. j. 11489/99/086960, se zrušují.

II. Odůvodnění

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 20. 3. 2000 se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud nálezem zrušil rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. 12. 1999 č. j. 10 Ca 239/99-30, rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 7. 6. 1999 č. j. 1807/140/1999 a platební výměr Finančního úřadu v Jindřichově Hradci ze dne 2. 3. 1999 č. 990000236, č. j. 11489/99/086960. Posledně uvedeným platebním výměrem byla stěžovateli vyměřena podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, daň z převodu nemovitostí ve výši 18 660 Kč podle pomůcky, tj. ocenění předmětné nemovitosti tzv. nákladovým způsobem, po marném uplynutí lhůty k odstranění pochybností v daňovém přiznání. Mezi stěžovatelem a Finančním úřadem v Jindřichově Hradci došlo k neshodě ohledně stanovení tzv. ceny zjištěné, rozhodné pro základ daně z převodu nemovitostí, v souvislosti s úplatným převodem bytové jednotky z vlastnictví stěžovatele na kupující, dosavadní nájemce. Napadeným rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích byla žaloba proti uvedenému rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích zamítnuta

Stěžovatel tvrdí, že napadenými rozhodnutími bylo porušeno jeho ústavně zaručené základní právo zakotvené v čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a že mu Krajský soud v Českých Budějovicích neposkytl ochranu, ačkoliv bylo zasaženo do jeho ústavně zaručených základních práv zakotvených v čl. 1 Ústavy České republiky, čl. 4 odst. 1 a 2 a čl. 11 odst. 5 Listiny. V odůvodnění své stížnosti argumentuje z větší části obdobně, jako v žalobě, resp. v předcházejícím odvolání. Je přesvědčen, že Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v rozporu s čl. 36 odst. 2 Listiny, když vyložil § 10 odst. 1 zákona č. 357/1992 Sb. ve prospěch státu a současně nepřihlédl k § 20 odst. 6 písm. g) uvedeného zákona ve

Nahrávám...
Nahrávám...